دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آبان 1401 

مقاله پژوهشی

پیشایندها و رهاوردهای سپارش منابع انسانی: رویکرد فراترکیب

10.22034/jhrs.2023.357103.1973

سعید صحت؛ مقصود امیری؛ مهدی یزدان شناس؛ حسین حیدریان قلعه


ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

10.22034/jhrs.2023.364316.1996

الهام السادات میرحسینی محمدی؛ یوسف وکیلی؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفرنیا