ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بنیاد مستضعفان

2 استادیار،گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران Email: y.vakili@khu.ac.ir

3 گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران Email: shamsj58@khu.ac.ir

10.22034/jhrs.2023.364316.1996

چکیده

زمینه و هدف: امروزه محیط فعالیت سازمان‌ها، به‌طور مداوم در حال تغییر است؛ از این رو برای غلبه بر این شرایط متغیر، مدیران باید دائم بر شایستگی‌ها و مهارت‌های خود بیفزایند. مدیران در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و برای غلبه بر کاستی‌ها و تحول‌های پیش رو، باید از دانش و مهارت‌های جدید برخوردار باشند. بنابراین، توسعه فردی ضرورتی حیاتی برای مدیران محسوب می‌شود. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگوی توسعه فردی مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.
روش: این تحقیق از نظر هدف توسعه‌ای است و در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیل تم انجام شده است. بدین منظور با 30 نفر از مدیران ارشد بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که به‌صورت هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه‌های نیمه‌‌ساختاریافته به‌عمل آمد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، شش بُعد برای توسعه فردی شناسایی شد که عبارت‌اند است از: شایستگی دانشی، نگرشی، ارتباطی، حرفه‏ای، رهبری و معنوی. همچنین، دو دسته اقدام برای توسعه فردی مدیران راهبردی نیز شناسایی شد که یکی روش‌های دانش‌محور و دیگری روش‌های مهارت‌محور است. افزون‌بر این، مجموعه‌ای از پیشایندهای فردی، سازمانی و محیطی و پیامدهای فردی و سازمانی برای توسعه فردی مدیران راهبردی شناسایی شد که مجموعه این متغیرها در قالب الگویی ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مدیران راهبردی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با استفاده از اقدام‌های دانش‌محور و مهارت‌محور توسعه فردی، می‌توانند شایستگی‌های خود را ارتقا دهند و به نتایج مطلوب در سطح فردی و سازمانی دست پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model for individual development (ID) of strategic managers in Mostazafan Foundation

نویسندگان [English]

 • Elham Sadat Mirhosseini Mohammadi 1
 • yousef vakili 2
 • َAkbar Hassanpoor 3
 • Saeed Jafrinia 4
1 Mostazafan FoundationElham
2 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran. Email: y.vakili@khu.ac.ir
3 Associate Professor, Department of Human Resource and Business Management, Kharazmi University
4 Associate Professor, Department of Human Resource and Business Management, Kharazmi University, Tehran, Iran. Email: shamsj58@khu.ac.ir
چکیده [English]

Background & Purpose: Today, the activity environment of organizations is constantly changing, and therefore, to overcome these changing conditions, managers must constantly increase their competencies and skills. Managers in Mostazafan Foundation are not exempt from this rule, and in order to overcome the shortcomings and upcoming developments, they must have new knowledge and skills. Therefore, personal development is a vital necessity for managers. The purpose of this research is to provide a model of individual development of strategic managers of the Mostazafan Foundation.
Methodology: This research has a developmental purpose and is in the category of qualitative research. The present research was conducted using the theme analysis method. For this purpose, a semi-structured interview was conducted with 30 senior managers of the Mostazafan Foundation who were selected purposefully. The interviews continued until theoretical saturation was reached.
Findings: Based on the findings, six dimensions for personal development, including knowledge, attitude, communication, professional, leadership and spiritual competence, and two categories of actions for personal development of strategic managers, including knowledge-oriented methods and skill-oriented methods, were identified. Also, sets of individual, organizational and environmental drivers and individual and organizational consequences for the individual development of strategic managers were identified. The set of these variables was presented in the form of a pattern.
Conclusion: The results of the research showed that the strategic managers of the Mostazafan Foundation can improve their competencies and achieve desirable results at the individual and organizational level by using knowledge-based and skill-based measures of individual development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Individual development
 • competences of managers
 • strategic managers
 • development Methods
 • Mostazafan Foundation
 • تاریخ دریافت: 11 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 دی 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 دی 1401