طراحی الگوی سیستم چندسطحی فازی به‌منظور ارزیابی مشارکت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان ثبت احوال قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتى، دانشکده مدیریت، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

10.22034/jhrs.2023.362169.1986

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین اجرا شده است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها کمّی است. ابتدا با مطالعه ادبیات نظری، عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان شناسایی و بر اساس آن، مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد؛ سپس به‌منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان، یک سیستم استنتاج فازی سلسله‌مراتبی طراحی شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها عواملی که بر مشارکت کارکنان مؤثرند، عبارت‌اند از: محرک‌های مشارکت اجتماعی، عاطفی و فکری. الگوی پیشنهادی به‌منظور ارزیابی میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین آزمایش شد که نتایج آن از عملکرد منطبق بر واقعیت سیستم استنتاج فازی ارائه‌شده حکایت می‌کند. نتایج نشان داد که در سطح اول، محرک‌های مشارکت عاطفی اهمیت بیشتری دارد و در بین پارامترهای زیرین آن، کیفیت زندگی کاری، بر خروجی سیستم بیشترین تأثیر را می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان است که به‌طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش‌بینی می­کند. این الگو می‌تواند در سازمان‌های مختلف به‌منظور افزایش میزان مشارکت کارکنان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a fuzzy multi-level system model in order to evaluate the participation of the studied employees: Qazvin civil registration organization

نویسندگان [English]

  • gholamreza memarzadeh tehran, 1
  • Mehri Maleki 2
  • Parham Azimi 3
1 Associate Prof., Faculty of Management, Qazvin Islamic azad University, Qazvin, Iran
2 Ph.D. Student in Public Management_Human Resources Management, Faculty of Management University of Islamic azad Qazvin , Iran
3 Associate Prof., Faculty of Mechanic and industrial engineering, Qazvin Islamic azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Subject: General Article abstract: Background and Aim: The purpose of this study is to design a model to measure employee participation in the Qazvin Civil Registration Organization.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and quantitative in terms of data nature. First, by studying the theoretical literature, the factors affecting employee participation were identified and based on that, a conceptual model of the research was designed. Then, in order to measure the level of employee participation, a hierarchical fuzzy inference system was designed.
Results: Factors affecting employee participation, including social, emotional, and intellectual motivation were identified. The proposed model was used to evaluate the level of employee participation in the Qazvin Civil Registration Organization and the results show the performance consistent with the reality of the fuzzy inference system. The results showed that in the first level, the stimuli of emotional participation are the most important and among the following parameters, the quality of work life has the greatest impact on system output.
Conclusion: The most important achievement of this study is to provide a multilevel model for measuring employee participation in the organization, which dynamically predicts the output variable according to the values ​​of input variables. This template can be used in various organizations to increase employee participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employee Participation
  • civil registration organization؛ Hierarchical fuzzy inference system؛ Government organization؛ human resources Management
  • تاریخ دریافت: 24 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 دی 1401