نقش تعدیل کننده اخلاق کاری بر تاثیرگذاری تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: موسسه اعتباری توسعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان تأثیر تسهیم دانش بر کارآفرینی سازمانی با مطالعه نقش تعدیل‌کننده اخلاق کاری در موسسه اعتباری توسعه می‌باشد. در مراحل اولیه، ادبیات نظری و مطالعات و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و فصل ادبیات تحقیق با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، نگاشته شد. سپس به منظور اندازه گیری متغیرهای تحقیق از روش میدانی و از ابزار پرسش‌نامه استفاده گردید. سپس پرسش‌نامه‌ها در بین افراد نمونه آماری تحقیق که شامل 210 نفر از کارکنان حوزه‌های مختلف سازمان بوده‌اند، توزیع گردید. در بررسی فرضیه اصلی تحقیق مشخص گردید که متغیر تعدیل کننده اخلاق کاری نیز وارد مدل گردید. این متغیر را می‌توان تعدیل کننده رابطه میان دو متغیر کارآفرینی سازمانی و تسهیم دانش در این سازمان درنظر گرفت. به گونه‌ای که میزان همبستگی بین متغیرهای فوق 0.895 در مدل دوم می‌باشد و در سطح بالایی می‌باشد. همچنین ضریب تعیین بیانگر این است که 0.8 درصد از تغییرات متغیر وابسته مؤلفه کارآفرینی سازمانی توسط متغیر مستقل تسهیم دانش پوشش داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها