دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، آذر 1396 
8. اصول اخلاق سازمانی در اسلام

صفحه 141-164

علی ایمانی لیل آبادی؛ حسن شاه صفی؛ حسین تاج آبادی