بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در پژوهش حاضر، به‌بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن پرداخته شد. سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این‌که چه رابطه‌ای بین ارزش ویژه برند فروشگاه اتکا و رضایت مشتریان آن وجود دارد؟ بر این اساس، تعداد 385 پرسشنامه به‌روش نمونه‌گیری تصادفی بین شاغلین و خانواده‌های آنان در یکی از یگان‌های شهر تهران توزیع گردید و  تعداد 358 پرسشنامه، توسط SPSS آنالیز گردید. نتایج نشان داد که میزان همبستگی بین این دو متغیر اصلی پژوهش، در سطح معناداری 01/0، برابر با 646/0 می‌باشد. آماره‌های توصیفی پژوهش، بیان‌گر آن است که اولویت‌بندی ابعاد رضایت مشتری، به‌ترتیب شامل معیار‌های حمایت از مشتری، اخلاق و روابط، کیفیت واقعی محصول، محیط و هزینه است. همچنین اولویت‌بندی ابعاد ارزش ویژه برند نیز، به‌ترتیب شامل معیار‌های آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برند و تداعی برند می‌باشد. نتایج حاصل از جدول رگرسیون نشان می‌دهد رگرسیون خطی تداعی برند، وفاداری به برند، آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده، به تنهایی حدود 38% از کل تغییرات رضایت مشتری را توجیه می‌کنند و مابقی، سهم سایر متغیر‌هاست.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4
دوره 2 شماره4 تابستان 1391
مرداد 1391
صفحه 79-98
  • تاریخ دریافت: 05 اسفند 1390
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1391
  • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1391
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1391