دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 1-143 (دوره 3 پائیز 92 شماره 9)