بررسی رابطه بین سازگاری شغلی وفلات زدگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستۀ انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نحوه ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری کارکنان واحد معاونت امور استان ها در صدا و سیمای مرکز تهران که 223 نفر بودند. حجم نمونه با سطح خطای ۵ درصد از طریق فرمول کوکران 140 نفر در نظر گرفته شده است که نفرات به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده دو پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) و فلات‌زدگی شغلی باردیویک(1986) بوده است که روایی آن از طریق محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بالای 70/0 بوده است که پایایی پرسشنامه ها را مورد تایید قرار داده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است، همچنین نتایج تحقیق حاکی آز آن است که بین سازگاری شغلی و فلات‌زدگی شغلی با 527/0*- رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد سازگاری شغلی و فلات زدگی رابطه منفی ومعناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


آزاد مرز آبادی، اسفندیار؛ حمید طرخورانی (1386)، «بررسی ارتباط بین استرس‌های شغلی و رضایت مندی شغل کارکنان»، مجله علوم رفتاری، دوره 1، شماره 2، ص 129-121.
خنیفر حسین، 1385، بررسی ابعاد روانی فلات شغلی و ارائه راهکارهای عملی برون رفت، فرهنگ مدیریت، 12، صفحات 111-83...
رحیمی دادکان نعمت الله، ناستی زایی ناصر.(1395). رابطه سازگاری شغلی با توانمندسازی روان‌شناختی و فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۱۳۹۵; ۸ (۴) :۱۹-۲۸
سکاران ، اوما(1390). روش‌های تحقیق در مدیریت. مترجم محمد صائبی،محمود شیرازی.تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
شفیع آبادی، عبداله.(1381). راهنمایی مشاورة شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل ، تهران : سمت.
طالقانی جهانگیر، متقی محمدحسین، 1381 ، بررسی رابطه سبک‌های رفتاری متعاقب مواجهه با پدیده سکون در مسیر ترقی شغلی و عملکرد کارکنان در شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سرچشمه)، پایا ن نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عابدی، م.ر، شفیع آبادی؛ ع؛ احمدی، ا ؛ سلیمی زاده، ک ( 1383 )، تحقیقی با موضوع بررسی و مقایسه اثربخشی روش‌های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی و سازگاری شغلی بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان
غلامی, عبدالخالق و مرضیه حاجی پور، ۱۳۹۵، بررسی تأثیر چابکی سازمان بر فلات‌زدگی شغلی کارکنان تأمین اجتماعی شهر شیراز، دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، شیراز، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)، https://www.civilica.com/Paper-NCMO02-NCMO02_049.html
قلعه‌ای, علیرضا و منیژه کوشکی، ۱۳۹۴، فلات شغلی عاملی تهدید کننده در بروز رفتار شهروندی سازمانی، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، https://www.civilica.com/Paper-ICMSCONF01-ICMSCONF01_169.html
 منظری توکلی علیرضا و شجاعی آمنه، 1386 ، بررسی رابطه بین سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، سایت سازمان امور اقتصاد و دارایی کرمان،http://ke.mefa.gov.ir/Portal/Home:
Allen, T.D., Poteet, M.L., and Russel, J.E.A (1998). Attitude of managers who are more or less career plateaued. The career Development Quarterly, 47 (2), 159-171.
Arora. Gandhi ritu, gunjan, (2014), a link between career plateau and job stress: study through literature durvey, South Asian Academic Research Journals, Vol. 4, Issue. 6.
Bardwick, J.M. (1986). The plateauing trap. Toronto: Bantam Books
Beheshtifar. Malikeh, Modaber. Hamide (2013), The investigation of Relation between Occupational Stress and Career Plateau, interdisciplinary journal of contemporary research in business, vol 4, no 11. 650 – 660.
Foster P.B., Shastri, T., and Withane, S. (2004). The impact of mentoring on Career plateau and turnover intentions of management accountings. Journal of Applied Business Research, 20(4), 33-42.
Genaidy, A.M., Karwowski, W., & Shoaf, C. (2002). The fundamentals of work system compati- bility theory: An integrated approach to optimize workplace performance.  Theoretical Issues  in Ergonomics Science, 3(4), 346–368.
Mayasari.lin, 2009, managing career plateau professionally in organization setting, journal of human capita, vol. 1, no 2.
Mitra, A., Jenkins, D., Jr. & Gupta, N. (1992). A metha-analytic reveiw of the relationship between absence and turnover. Journal of Applied Psycology, 77, 879-889.
Ongori, H. and Agolla, J.E. (2009). Paradigm shift in managing career plateau in organization: the best strategy to minimize employee intention to quit. African journal of business management, 3(6), 268-271.
Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown (Eds.), Career choice and development (pp. 149–205) (4th ed.). Jossey-Bass: San Francisco.
Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661–673. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.011
Sinha, A.K.P., & Singh, R.P. (1993). The Adjustment Inventory for School Students (AISS). Agra. National Psychological Corporation.
Stoner, j.a&Ferrence, t.f&Warren, e.k& christensen, k.m,1980, Managerial career plateaus, Working paper, columbia university
Vahedi, M., Bashir Naem, Y., & Rasouli, M. (۲۰۱۴). An investigation of the effects of job characteristics on career plateau during job development of human resources. Quarterly Research Journal of Management Studies (Improvement and Change), ۲۲, ۲۵-۶۲(inPersian).
Wickramasinghe, V. (2010). "Impact of career plateau and supervisory support on career satisfaction", career development international, Vol.15
Zhou Jiang,2016,”The relationship between career adaptability and job content plateau: The mediating roles of fit perceptions”, Journal of Vocational Behavior 95–96 (2016) 1–10.