نمایه شدن نشریه در پایگاه های معتبر استنادی بین المللی

فصصلنامه مطالعات منابع انسانی در پایگاه های معتبر استنادی بین المللی به شرح ذیل نمایه شده است:

پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)