اهداف و چشم انداز

مأموریت: فصلنامۀ «مطالعات منابع انسانی» نشریه‌ای  علمی است که به انتشار یافته‌ها و دستاوردهای نوین حاصل از پژوهش‌های علمی استادان، دانشجویان و پژوهشگران کشور در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی می‌پردازد تا به بومی‌سازی، هم‌افزایی و تسهیم دانش و تجارب مدیران و اندیشمندان منابع انسانی و کاربردی‌سازی آن در سازمان‌های ایرانی مساعدت کند. 


چشم‌انداز: این فصلنامه بر آن است تا به معتبرترین نشریۀ حوزۀ منابع انسانی کشور و نشریه‌ای معتبر بین‌المللی تبدیل شود و بتواند از مرجعیت علمی در این رشته برخوردار شود و به عنوان انتخاب اول پژوهشگران منابع انسانی کشور برای انتشار دستاوردهای نوین و ارزشمند پژوهش‌های خود به اعتلای دانش منابع انسانی و سرمایه‌های انسانی کشور مساعدتی هر چه اثرگذارتر داشته باشد.


محورهای موضوعی:

این فصلنامه در راستای پیشبرد مأموریت خود از انتشار مقاله‌های پژوهشی ارشمند حاصل از تحقیقات علمی از جمله رساله دکتری در محورهای زیر استقبال می‌کند: 

 • کارکردهای عملیاتی مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی استراتژیک و استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تجربه و مدیریت دانش با رویکرد انسانی، اجتماعی و فرهنگی
 • بهره‌وری منابع انسانی و مدیریت عملکرد
 • توسعه منابع انسانی (مدیریت استعداد، جانشین‌پروری، مدیریت شایستگی، مدیریت سرمایه انسانی و ...)
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 • اخلاق، معنویت و تعالی منابع انسانی از دیدگاه اسلامی
 • موضوعات سطح فردی، گروهی و سازمانی رفتار سازمانی
 • پژوهش‌های بین رشته‌ای با محوریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • موضوعات نوپدید و مرز دانشی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • نظریه‌پردازی و نقد روش‌مند نظریات موجود در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی تطبیقی در سازمان‌های نظامی و غیرنظامی (داخلی و خارجی)
 • مدیریت شناختی
 • جنبه‌های انسانی هوش مصنوعی