فرایند پذیرش مقالات

فرایند کلی ارزیابی مقاله در فصلنامه مدیریت منابع انسانی به صورت زیر است:

فرایند ارزیابی مقالات

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح مقاله به نویسنده بازگردانده می‌شود  و در صورت تایید برای ارزیابی سردبیر ارسال می شود. این مرحله حداکثر یک هفته طول می‌کشد.

(لطفا برای تسریع در فرآیند داوری، پیش از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه  و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین مقاله تنظیم و ارسال کنید).

2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله حدود یک هفته به طول خواهد انجامید.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. زمان انجام داوری حداکثر یک ماه خواهد بود. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

  1. اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  2. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای اصلاح به نویسنده برگردانده خواهد شد.
  3. اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد.
  4. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.
  5. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 3 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.