مروری بر استراتژی‌های تحرک دانش در سازمان‌های دانش محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، یزد ایران

3 استادیار ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، یزد ایران

چکیده

زمینه و هدف: سوق  دادن دانش خلق شده در سازمان به سوی کاربران و کاربردی ساختن آن به وجود استراژی مناسب نیاز دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی استراتژی‌های دسترس‌پذیری و تحرک دانش و ارائه چارچوبی برای تسهیل دسترسی به این استراتژی‌ها است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر نوعی مطالعۀ مروری است که از نظر هدف کاربردی است و با روش فراترکیب انجام شده است. منابع اطلاعاتی این پژوهش را مطالعات انجام شده در خصوص استراتژی‌های تحرک دانش بین سال‌های ۲۰۰6 تا ۲۰۲۰ تشکیل می‌دهند که با استفاده از کلمات کلیدی مشخص تعداد 25 مقاله شناسایی شد و پس از غربالگری در نهایت ۱۳ منبع مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: به منظور سهولت دسترسی به استراتژی‌های استخراج‌شده، بر اساس شباهت ویژگی‌های آن‌ها چارچوبی ارائه شده که استراتژی‌ها را بر پایه موضوع، در سه مقوله پژوهش‌محور و خدمت رسان، مشارکت محور، و آموزش‌محور و آگاهی‌رسان دسته‌بندی می‌کند.
نتیجه‌گیری: استفاده از استراتژی‌های تحرک دانش به رشد دانش و به توانمندسازی افراد برای کاربرد دانش جهت حل مسائل زندگی واقعی‌شان کمک می‌کند. بدین منظور ایجاد زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی در زمینۀ کاربردی کردن دانش نظری تولیدشده در سازمان‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Knowledge Mobilization Strategies in Knowledge-Based Organizations

نویسندگان [English]

  • Arezoo Didegah 1
  • Solaleh Shahvazian 2
  • Mehdi ٰavallaei 3
1 MSc student, Department of Psychology and Educational Sciences, Imam Javad University College, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Imam Javad University College, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Imam Javad University College, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Directing the created knowledge in the organization to the users and making it practical requires an appropriate strategy. The main aim of this study is to identify knowledge mobilization strategies and provide a framework to facilitate access to these strategies.
Methodology: The present study is a kind of review study. It is practical in terms of purpose and has been done by Meta-Synthesis method. The information sources used in this research are studies on knowledge mobilization strategies published between 2006 and 2020. By using specific keywords, 25 articles were found and after a closer review, 13 sources were evaluated eventually.
Findings: In order to facilitate access to extracted strategies, based on the similarity of their characteristics, a framework has been proposed that categorizes strategies into three main groups: Research-oriented and Service-based, Participation-oriented, and Education-oriented and informative.
Conclusion: The use of knowledge mobilization strategies helps to grow knowledge and empower people to apply knowledge to solve their real-life problems. For this purpose, it is essential to develop infrastructure and create culture about giving application to the theoretical knowledge produced in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Mobilization
  • Knowledge Transfer
  • Knowledge Translation
  • Knowledge Mobilization Strategies
  • Knowledge-Based Organizations
  • Review Study
  • Meta-Synthesis
پورنقی، رؤیا. نعمتی انارکی، لیلا (1393) روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش، مطالعات دانش شناسی، سال اول، شماره یک، زمستان 93
 تاج الدینی، اورانوس. اعظمی، محمد. سادات موسوی، علی (1395) سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27 (4)، 83-104
 دهقانی، مسعود. یعقوبی، نورمحمد. موغلی، علیرضا. وظیفه، زهرا (1397) ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دهم، شماره 1، بهار 98، پیاپی
 رفیعی، محسن. نائینی، مجید. غلامیان، سیما. باقری، کلثوم (1395) بررسی تطبیقی تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها در ایران و سایر کشورهای جهان، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، دبیرخانه دائمی کنفرانس
 زارعی محمودآبادی، محمد. طحاری مهرجردی، محمدحسین. مهدویان، علیرضا (1392) ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها. مجله مدیریت صنعتی، دوره6، شماره1، بهار 93
 فتحیان، محمد. شفیعا، محمدعلی. امجدی، ایزد (1396) عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال دانش توسط ایرانیان دانش آموخته در کشورهای توسعه یافته، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره پنجم، شماره 2، پاییز
قاسمی پیر بلوطی، اکبر. امیری، ایوب. محمدزاده مهنه، حمیدرضا (1398) مدیریت دانش در سازمان‌های امروزی، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی. سال دوازدهم، شماره 47، پاییز 1398
گل محمدی، زهرا (1392) انتقال دانش سلامت، مجله تصویر سلامت، دوره 4، شماره 4
 مهستی جویباری، لیلا. ثناگو، اکرم. یوسفی پور، محدثه (1391) ترجمان دانش و کاربردی کردن تحقیقات، راهکاری جهت افزایش عملکرد پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال 1، شماره 1، بهار
 نعیمایی عالی، یوسف. حسن پور، حسینعلی. مغان، مهدی. ممبینی، جهانبخش. امامیان، سهیل (1393) الگوی ترجمه دانش از تحقیقات تا صنعت مطالعه موردی: یکی از مراکس تحقیقاتی صنایع دفاعی، فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 40، پاییز 1393
 یزدی زاده، بهاره. مجدزاده، سیدرضا (1388) مروری کوتاه: چگونه می‌توان بهره برداری دانش حاصل از پژوهش را از طریق مجلات علوم پزشکی افزایش داد؟، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (نشریه پرستاری ایران)، دوره22، شماره61، دی ماه 1388، ص 94-95
مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه (۱۳۹۸). علم آن سوی حباب سازی ها. ۳۱ فروردین. بازیابی شده از:‌
Arjomand, S.L. (2010). Research Use and Its Impact on Secondary Education: Take-Up of Different Knowledge Mobilization Strategies. A Thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Master of Education Graduate Department of Theory and Policy Studies Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto.
Bayley, J. E., Phipps, D., Batac, M., & Stevens, E. (2018). Development of a framework for knowledge mobilisation and impact competencies. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 14(4), 725-738.
Bettiga, D., & Ciccullo, F. (2019). Co-creation with customers and suppliers: an exploratory study. Business Process Management Journal, 25(2), 250-270.
Briscoe, P., Pollock, K. E., Campbell, C., & Carr-Harris, S. (2015). Finding the sweet spot: Network structures and processes for increased knowledge mobilization. Brock Education Journal, 25(1), 19.
Campbell, C., Pollock, K., Briscoe, P., Carr-Harris, S. & Tuters, S. (2017). Developing a knowledge network for applied education research to mobilise evidence in and for educational practice, Educational Research, 59(2), 209-227.
Chan, L., Cuplinskas, D., Eisen, M., Friend, F., Genova, Y., Guédon, J. C.,  ... & La Manna, M. (2002). Budapest open access initiative. 14 February. Retrieved from: https://www.budapestopenaccessinitiative.org.
Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and psychological measurement, 20(1), 37-46.
Cooper, A. (2014). Knowledge mobilisation in education across Canada: A cross-case analysis of 44/research brokering organisations. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice,10(1), 29–59.
Cooper, A., Klinger, D. A., & McAdie, P. (2017). What do teachers need? An exploration of evidence-informed practice for classroom assessment in Ontario. Educational research, 59(2), 190-208.
Cooper, A., Rodway, J., & Read, R. (2018). Knowledge mobilization practices of educational researchers across Canada. The Canadian Journal of Higher Education, 48(1), 1-21.
Davis, D., Davis, M. E., Jadad, A., Perrier, L., Rath, D., Ryan, D., & Zwarenstein, M. (2003). The case for knowledge translation: shortening the journey from evidence to effect. Bmj, 327(7405), 33-35
Fournier, Alexis. (2019) Customer Co-Creation Examples: 10 Companies Doing it Right. 20 March. Retrieved from: https://www.braineet.com/blog/co-creation-examples.
Glover, D. (2002). What Makes a Good “Policy Paper”? Ten Examples. 18th EEPSEA Biannual Workshop, May 21-24. Retrieved from: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org.
Ingen, S. and Ariew, S. (2015). Making the invisible visible: Preparing preservice teachers for first steps in linking research to practice. Teaching and Teacher Education, 51, 182-190.
Keen, P.G.W. (2006). Knowledge mobilization: The challenge for information professionals. In C. Khoo, D. Singh & A.S. Chaudhry (Eds.), Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice 2006 (A-LIEP 2006), Singapore, 3-6 April 2006 (pp. 1-9). Singapore: School of Communication & Information, Nanyang Technological University.
Kefela, Ghirmai. T (2010). Knowledge-Based Economy and Society Has Become a Vital Commodity to Countries. International Journal of Educational Research and Technology, 1(2), 68 – 75.
KMBKTeam (2011). A (Very) Brief History & Highlights Of Knowledge Mobilization In Canada. 5 February. Retrieved from: https://kmbkteam.wordpress.com/2011/01/01/a-very-very-brief-history highlights-of-knowledge-mobilization-in-canada.
Knowledge Mobilization and Research Impact Hub (2020). University of Winnipeg, Canada. 5 January. Retrieved from: https://www.uwinnipeg.ca/knowledge-mobilization/what-is-knowledge mobilization.html.
Landry, R., Amara, N., & Lamari, M. (2001). Climbing the ladder of research utilization: Evidence from social science research. Science Communication, 22(4), 396-422.
La Velle, L. & Flores, M. A. (2018). Perspectives on evidence- based knowledge for teachers: acquisition, mobilisation and utilisation. Journal of Education for Teaching, 44:5, 524-538.
Levin, B. (2008). Thinking about knowledge mobilization. In an invitational symposium sponsored by the Canadian Council on Learning and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, May (pp. 15-18).
Liu, R., Ding, X. H., Yang, Z., Wu, J., & Yang, J. (2020). Media Selection in Knowledge Transfer: A Decision Model. Journal of Global Information Management (JGIM), 28(1), 86-102.
Malin, J. R., Brown, C., & Trubceac, A. (2020). Educational brokerage and knowledge mobilization in the United States: Who, what, why, how? In J. R. Malin and C. Brown (Eds.), The role of knowledge brokers in education: Connecting the dots between research and practice (pp. 13-26). New York, NY: Routledge.
Martínez-Cañas, R., Ruiz-Palomino, P.,Linuesa-Langreo,J. & Blázquez-Resino, J.J. (2016). Consumer Participation in Co-creation: An Enlightening Model of Causes and Effects Based on Ethical Values and Transcendent Motives. Front Psychol., 26, 7, 793.
Michael Smith Foundation for Health Research (MSFHR) (2018). Plain-Language Summaries: A Vital Ingredient In Knowledge Translation. July 26. Retrieved from: https://www.msfhr.org/news/blog-posts/plain-language-summaries
Milbrath,Sam., (2019) Co-Creation: 5 Examples of Brands Driving Customer-Centric Innovation. June 25. Retrieved from: https://www.visioncritical.com/blog/5-examples-how-brands-are-using-co-creation
Myers, G. (2010). Knowledge Mobilization: Definition & Terminology. 20 June. Retrieved from: https://kmbeing.wordpress.com/2010/06/28/knowledge-mobilization-definition-terminology/.
Office of Vice-President, Research & Innovation (2016). Intro to Knowledge Mobilization Strategies & Tools. Ryerson University. 15 October. Retrieve from: https://www.ryerson.ca/.
Open Access Journals (2020). Open Access Journals through its novel initiative is committed to bring forth genuine and reliable scientific contributions to the relevant community. 6 January. Retrieved from:https://www.openaccessjournals.com/.
Phipps, D. (2012). What is knowledge mobilization and why does it matter to universities? The Guardian. 9 March. Retrieved from:https://www.theguardian.com/higher education network/blog/2012/mar/09/introduction-to-knowledge-mobilisation.
Phipps, D. J., & Shapson, S. (2009). Knowledge mobilisation builds local research collaborations for social innovation. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 5(3), 211–227.
Ratkovic, S. Spencer, T. Mogadime, D. (2016). Knowledge Mobilization in Canadian Educational Research: Identifying Current Developments and Future Directions, Brock Education Journal, 25 (1), Fall 2015.
Research Impact (2020). So What the Heck is Knowledge Mobilization and Why Should I Care? 20 January. Retrieved from: http://researchimpact.ca/so-what-the-heck-is-knowledge-mobilization-and-why-should-i-care/.
Ritzen J. (2020) Making Ideas Work for Society: University Cooperation in Knowledge Transfer. In: AI-Youbi A., Zahed A., Tierney W. (eds) Successful Global Collaborations in Higher Education Institutions. Springer, Cham. (Pp. 51-62).
Salandy, Paul. (2013). 12 Benefits of A Learn at Lunch Program. American Management Association. November 18.Retrieved from: https://playbook.amanet.org/12-benefits-of-a-learn-at-lunch-program/
Sandelowski, M. & Barros, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer publishing company, New York.
Shailes, S. (2017). Plain-language summaries of research: something for everyone. ELife, 6, e25411.
Toomey, A. H. (2016). What happens at the gap between knowledge and practice? Spaces of encounter and misencounter between environmental scientists and local people. Ecology and Society, 21(2).
Valinsky, J. (2019). Subway closed more than 1,000 stores in the United States last year. CNN Business. 2 May. Retrieved from:  https://edition.cnn.com/2019/05/02/business/subway-store-closures/index.html.
Wilson, Lee. (2018). 25 of the Best Examples of Effective FAQ Pages. September 14.  Retrieved from: https://www.searchenginejournal.com/best-faq-page-examples/267709/
Younie, S., Sá, C., Li, S. X., & Faubert, B. (2011). Faculties of education and institutional strategies for knowledge mobilization: An exploratory study. Higher Education, 61, 501–512.
Younie, S., Audain, J., Eloff, I., Leask, M., Procter, R., and Shelton, C. (2018). Mobilising Knowledge through Global Partnerships to Support Research-informed Teaching: Five Models for Translational Research’, Journal of Education for Teachinghttps://www.tandfonline.com/toc/cjet20/current Special Issue on Research-informed Knowledge for teaching
Zhang, H., Gupta, S., Sun, W., & Zou, Y. (2020). How social-media-enabled co-creation between customers and the firm drives business value? The perspective of organizational learning and social Capital. Information & Management, 57(3), 103200.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53, 318–31153.