شناسایی کارکردهای شناختی تاثیرگذار بر عملکرد شناختی مدیران راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

10.22034/jhrs.2021.281368.1666

چکیده

زمینه و هدف: عملکرد شناختی، مجموعه‎ای از ظرفیت‎هاست که توانایی بازشناسی، پردازش و پاسخ به اطلاعات ورودی را به فرد می‌دهد. عملکرد شناختی، ساختارهای ذهنی و کارکردهای شناختی مدیران راهبردی در سازمان‌ها، در موفقیت سازمان‌ها و رسیدن به اهداف استراتژیک آنها عواملی بسیار تأثیرگذار هستند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردهای شناختی تأثیرگذار در عملکرد شناختی مدیران راهبردی و اولویت‌بندی آنها اجرا شده است.
روش: روش این پژوهش، آمیخته متوالی کیفی ـ کمی است که در آن، به‎صورت متوالی، از ترکیب روش‌های کمّی و کیفی استفاده شده است. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ پژوهش، ابتدا با استفاده از روش‌های کیفی، کارکردهای شناختی تأثیرگذار بر عملکرد شناختی مدیران شناسایی شد، سپس در فاز کمّی، به‎کمک تحلیل‌های آماری و یکی از روش‏های معتبر تصمیم‎گیری چندمعیاره، کارکردهای شناسایی‎شده، اولویت‌بندی شدند.
یافته‌ها: در بخش کیفی، پس از مرور ادبیات، 14 کارکرد شناختی تأثیرگذار بر عملکرد شناختی مدیران استخراج شد و مدل مفهومی پژوهش به‎دست آمد. در بخش کمّی با استفاده از پیاده‌سازی روش‌های آماری و روش تصمیم‌گیری چندمعیاره، کارکردهای شناختی اولویت‌بندی شدند و وزن هر یک از این کارکردها محاسبه شد. «کارکرد برنامه‎ریزی» و «انجام چند تکلیف هم‏زمان»، دو کارکرد بسیار با اهمیت، در بین کارکردهای شناختی اولویت‎دار بودند و بیشترین میانگین وزن نهایی را به دست آوردند.
نتیجه‌گیری: خطاهای مدیران که از ضعف سطوح عملکرد آنها در هر یک از کارکردهای شناختی نشئت می‎گیرد، به مشکلات جبران‌ناپذیری می‎انجامد که به‎صورت ناخودآگاه، کارایی سازمان‌ را کاهش می‎دهد. در این پژوهش با شناسایی و اولویت‌بندی کارکردهای شناختی تأثیرگذار بر عملکرد شناختی مدیران، راهبردهایی برای پیشگیری از ایجاد خطاهای شناختی و کاهش ضریب دقت و افزایش صحت تصمیم‏ها به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Affecting Functions the Cognitive Performance of Strategic Managers

نویسندگان [English]

  • Ali Ghavamifar 1
  • Hossein Hassanpoor 2
1 Department of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 مسئول اندیشکده علوم شناختی
چکیده [English]

Background & Purpose: Cognitive performance includes a set of capacities that enable the individuals to recognize, process, and respond to information. Cognitive performance, mental structures, and cognitive functions of strategic organizations’ managers are very critical factors in the success of organizations and achieving their strategic goals. Therefore, this study aims to identify and prioritize the cognitive functions affecting the cognitive performance of strategic managers.
Methodology: The method used in this research is a qualitative-quantitative sequential mixed research method in which a combination of quantitative and qualitative methods is used sequentially. In this research, first using qualitative methods, the cognitive functions affecting managers' cognitive performance are identified and then in a quantitative phase, using statistical analysis, a novel methods of multi-criteria decision making the identified factors are prioritized.
Findings: In the qualitative section, after reviewing the literature, 14 cognitive functions affecting the cognitive performance of managers were extracted and the conceptual model of the research is presented. In the quantitative part, using the implementation of statistical methods and a multi-criteria decision making method, cognitive functions were prioritized and the weight of each of these functions is calculated. "Planning function" and "performing several tasks simultaneously" have been selected as the most important functions among the prioritized cognitive functions, which have obtained the highest average final weight.
Conclusion: It is concluded that avoiding managerial errors due to low levels of managerial performance in any of the cognitive functions can cause irreparable problems that subconsciously reduce the efficiency of relevant organizations. In this research, by identifying and prioritizing cognitive functions affecting the cognitive performance of strategic managers, it is possible to prevent cognitive errors, reduce the accuracy factor, and increase the accuracy of decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cognitive functions
  • Evaluation of cognitive function
  • Strategic managers
  • Multi-criteria decision making
Adner, R., & Helfat, C. E. (2003). Corporate effects and dynamic managerial capabilities.
Strategic management journal, 24(10), 1011-1025.
Armstrong, S. J., Cools, E., & Sadler‐Smith, E. (2012). Role of cognitive styles in business and
management: Reviewing 40 years of research. International Journal of Management
Reviews, 14(3), 238-262.
Axelrod, D., Koppel, D. E., Schlessinger, J., Elson, E., & Webb, W. W. (1976). Mobility
measurement by analysis of fluorescence photobleaching recovery kinetics. Biophysical
Journal, 16(9), 1055-1069.
Bryson, J. M. (2012). Strategic Planning and Management. The SAGE Handbook of Public
Administration.
Buss, M., Hirche, S., & Samad, T. (2018). Cognitive Control. The Impact of Control
Technology. T. Samad, and A.M. Anna Swamy (eds.). Available at www.ieeecss.org.
Chakraborty, I., Hu, P. J. H., & Cui, D. (2008). Examining the effects of cognitive style in
individuals' technology use decision making. Decision Support Systems, 45(2), 228-241.
Cools, E., & Van Den Broeck, H. (2008). Cognitive styles and managerial behavior: a
qualitative study. Education & Training, 50(2), 103-114.
Dadkhah, Y., Ahmad, N. (2018). CANTAB set of psychological neurological assessment tests,
Naroon Danesh. (in Persion)
Dawes, R.M. (1988). Rational choice in a uncertain world. Harcourt Brace Jovanoich, New
Yor.
Dionne, S. D., Sayama, H., Hao, C., & Bush, B. J. (2010). The role of leadership in shared
mental model convergence and team performance improvement: An agent-based
computational model. The Leadership Quarterly, 21(6), 1035-1049.
Dóci, E., Stouten, J., & Hofmans, J. (2015). The cognitive-behavioral system of leadership:
cognitive antecedents of active and passive leadership behaviors. Frontiers in
Psychology, 6(1344), 1-15.
Dominick, P. G., Squires, P., & Cervone, D. A (2019). Cognitive Approach to Leadership
Development: A Review and Integration of Existing Research A Literature Review.
Leader Development and Social cognitions. DOI:10.13140/RG.2.2.22343.34726
Elsawah, S., Guillaume, J. H., Filatova, T., Rook, J., & Jakeman, A. J. (2015). A methodology
for eliciting, representing, and analyzing stakeholder knowledge for decision making on
complex socio-ecological systems: From cognitive maps to agent-based models. Journal
of Environmental Management, 151, 500-516.
Fatemi, M., & Haykin, S. (2014). Cognitive Control: Theory and Application. IEEE Access, 2,
698-710.
Felin, T., Foss, N.J., Heimeriks, K.H. and Madsen, T. L. (2012). Microfoundations of routines
and capabilities: Individuals, processes, and structure. Journal of Management Studies,
49, 1351–1374.
Fisher, G. G., Chacon, M., & Chaffee, D. S. (2019). Theories of cognitive aging and work. In
Work across the lifespan (pp. 17-45). Academic Press.
Fuster, J. M. (2003). Cortex and mind: Unifying cognition. Oxford University Press, USA.
Gavetti, G., Greve, H., Levinthal, D. and Ocasio, W. (2012). The behavioral theory of the firm:
Assessment and prospects. Academy of Management Annals, 6, 1–40.
Guillaume, S. M., Kirillov, E., Sarazin, Y., & Carpentier, J. F. (2015). Beyond Stereoselectivity,
Switchable Catalysis: Some of the Last Frontier Challenges in Ring-Opening
Polymerization of Cyclic Esters. Chemistry–A European Journal, 21(22), 7988-8003.
Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its
top managers. Academy of management review, 9(2), 193-206.
Harris, D., & Helfat, C. (2013). Dynamic managerial capabilities. Palgrave Encyclopedia of
Strategic Management. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
Helfat, C.E., & Peteraf, M.A. (2015). Managerial cognitive capabilities and the
microfoundations of dynamic capabilities. Strategic management journal, 36(6), 831-850.
Hester, K. S., Robledo, I. C., Barrett, J. D., Peterson, D. R., Hougen, D. P., Day, E. A., &
Mumford, M.D. (2012). Causal analysis to enhance creative problem-solving:
Performance and effects on mental models. Creativity Research Journal, 24(2-3), 115-
133.
Hwang, C.L., Masud, A.S. (1979). Multiple Objective Decision Making: Methods and
Applications. Springer, Berlin.
Johnson, G., Langley, A., Melin, L. and Whittington, R. (2007). Strategy as practice: Research
directions and resources. Cambridge: Cambridge University Press.
Kahneman, D. (2011). Thinking fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. Khan, S.
N. (2018). Making sense of the black box: An empirical analysis investigating strategic
cognition of CSR strategists in a transitional market. Journal of Cleaner Production, 196,
916-926.
Kim, E.J., Bahk, Y.C., Oh, H., Lee, W.H., Lee, J.S. and Choi, K.H. (2018). Current Status of
Cognitive Remediation for Psychiatric Disorders: A Review. Front Psychiatry, 9, 461.
DOI: 10.3389/fpsyt.2018.00461
Kolkman, M. J., Kok, M., & Van der Veen, A. (2005). Mental model mapping as a new tool to
analyze the use of information in decision-making in integrated water management.
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 30(4-5), 317-332.
Kroll, A. (2014). Why performance information use varies among public managers: Testing
manager-related explanations. International Public Management Journal, 17(2), 174-201.
Lipshitz, R., Klein, G., Orasanu, J., & Salas, E. (2001). Taking stock of naturalistic decision
making. Journal of behavioral decision making, 14(5), 331-352.
Medeiros, K. E., Partlow, P. J., & Mumford, M. D. (2014). Not too much, not too little: The
influence of constraints on creative problem-solving. Psychology of Aesthetics,
Creativity, and the Arts, 8(2), 198.
Miller, P. (2012). Self-reflection: the key to effective leadership. Today's Manager. December
2011-January 2012.
Moore, D.A. and Flynn, F.J. (2008). The case for behavioral decision research in organizational
behavior. The Academy of Management Annals, 2(1), 399–431.
Mumford, M. D. (2006). Pathways to outstanding leadership: A comparative analysis of
charismatic, ideological, and pragmatic leaders. Lawrence Erlbaum Associates
Publishers. Experimental findings and cases. The Leadership Quarterly, 14(4-5), 411-
432.
Mumford, M. D., Marks, M. A., Connelly, M. S., Zaccaro, S. J., & Reiter-Palmon, R. (2000a).
Development of leadership skills: Experience and timing. The Leadership Quarterly,
11(1), 87-114.
Mumford, M. D., Todd, E. M., Higgs, C., & McIntosh, T. (2017). Cognitive skills and
leadership performance: The nine critical skills. The Leadership Quarterly, 28(1), 24-39.
Mumford, M.D., Schultz, R.A., & Osburn, H.K. (2002). Planning in organizations: Performance
as a multi-level phenomenon. The many faces of multi-level issues (Research in Multi-
Level Issues, Volume 1). Emerald Group Publishing Limited, 3-65.
Naidoo, R., Bischoff, C., Botha, C., & Du Plessis, A. J. (2012). Management and leader-ship
factors in South African schools. Asia Pacific Journal of Business and Management, 3(2),
68-78.
Nesbit, P. (2007). Self-awareness, self-reflection, and self-regulation: an integrated model of
managerial self-development. In Australian and New Zealand Academy of Management
Conference (21st: 2007) (pp. 1-13). Promo Conventions.
Perreault, G. (2001). Leadership and self0knowledge. Conference Theme: A Leadership
Odyssey. University of Northern Iowa.
Powell, T. C. (2011). Neurostrategy. Strategic Management Journal, 32(13), 1484-1499.
Rossouw, P., & Henson, C. (2013). A new frontier-neuroscience in the workplace. Neuro
Psychotherapy in Australia, 20, 3-7.
Simon, H.A. (1979). Rational decision-making in business organizations. American Economic
Review, 69(4), 493–513.
Smith, A. (2009). The empathy imbalance hypothesis of autism: a theoretical approach to
cognitive and emotional empathy in autistic development. The Psychological Record,
59(3), 489-510.
Smith, A.D. and Kelly, A. (2015). Cognitive Processes. In The Encyclopedia of Adulthood and
Aging, S.K. Whitbourne (Ed.).
Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the
rationality debate? Behavioral and brain sciences, 23(5), 645-665.
Strange, J. M., & Mumford, M. D. (2002). The origins of vision: Charismatic versus ideological
leadership. The Leadership Quarterly, 13(4), 343-377.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1986). Rational choice and the framing of decisions. Journal of
Business, 59 (4), 251–79.
Watts, L. L., Mulhearn, T. J., Todd, E. M., & Mumford, M. D. (2017). Leader idea evaluation
and follower creativity: Challenges, constraints, and capabilities. Handbook of Research
on Leadership and Creativity. PP. 28-82.
Xu, J., Lu, W., Xue, F., & Chen, K. (2019). Cognitive facility management’: Definition, system
architecture, and example scenario. Automation in Construction, 107(2019), 1-10.