تأثیر مسئولیت اجتماعی بر هویت‌یابی سازمانی از راه معناداری شغل و در پرتو رهبری اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت، اهواز، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی، ایلام، ایران.

3 مربی،گروه مدیریت، واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی، اشکذر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: الزام و تعهد سازمان به پاسخگو بودن در برابر همۀ ذینفعان خود در مورد اقدامات و عملکردش می‌تواند موجب ترویج رفتارها و نگرش‌های مثبت در میان کارکنان شود. مطالعه حاضر تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر هویت‌یابی سازمانی کارکنان را از راه تقویت احساس معناداری شغل با حضور رهبری اخلاقی در سازمان بررسی کرده است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی ـ پیمایشی و همبستگی است. جامعۀ آماری آن را کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام تشکیل می‌دهند که 169 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بوده است که روایی ظاهری و روایی سازه و پایایی آن ارزیابی و تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی آل اس نسخه 3 انجام شـده است.
یافته‌ها: مسئولیت اجتماعی هم به طور مستقیم و از راه معناداری شغل بر ارتقای هویت‌یابی سازمانی تأثیر مثبت داشته است. همچنین این تأثیر با حضور رهبری اخلاقی در سازمان تقویت می‌شود.
نتیجه‌گیری: تلاش فعالانه سازمان در عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود باعث می‌شود کارکنان شغل خود را مهم و ارزشمند بپندارند و با افتخار به سازمان خود احساس یکتایی کنند. رهبری اخلاقی نیز می‌تواند به ترویج و تقویت چنین احساس و نگرش سازنده‌ای در سازمان یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social responsibility on Organizational identification through Significance of job and in the light of ethical leadership

نویسندگان [English]

  • Hassan Rashidi 1
  • Hasan Maleki 2
  • Meysam Agheli 3
1 Lecturer, Department of Management, Payame Noor University, ahvaz, Iran.
2 Master, Executive Management, University of Medical Sciences, Ilam, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The obligation and commitment of the organization to be accountable to all stakeholders for its actions and performance can promote positive behaviors and attitudes among employees. The present study investigated the effect of organizational social responsibility on organizational identity of employees by strengthening the sense of significance of job with the presence of ethical leadership in the organization.
Methodology: This is an applied research of descriptive-survey and correlation type. The statistical population consists of the staff of Ilam University of Medical Sciences, 169 of whom were selected by simple random sampling. The data collection tool was a questionnaire in which the apparent validity and construct validity and its reliability were evaluated and confirmed. Data analysis was performed by structural equation modeling with the help of Smart PLS software version 3.
Findings: Social responsibility also directly and through significance of job has a positive effect on the promotion of organizational identity. This influence is also strengthened by the presence of ethical leadership in the organization.
Conclusion: The active effort of the organization in the practice of its social responsibilities makes employees consider their job important and honorable and feel proud of their organization. Ethical leadership can also help to promote and strengthen such a constructive feeling and attitude in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • significance of job
  • Organizational Identification
  • Ethical Leadership