مدل حکمرانی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی: مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه رهبری و سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22034/jhrs.2024.189964

چکیده

زمینه و هدف: تغییرات سریع محیطی، سازمان‌ها را به اعمال تغییرات انطباقی برای بقا و رشد ملزم می‌کند. ایجاد زمینه‌های انطباق کارکنان به‌منظور پاسخ‌گویی به تقاضا و الزامات محیط‌های ناپایدار، یکی از مشکلات اصلی سازمان‌های امروزی است و وجود حکمرانی منابع انسانی در سازمان‌ها، ضمن حفظ استقلال بخش‌ها، زمینه تعامل و همکاری بین واحدها را نیز ایجاد می‌کند. هدف اصلی پژوهش، ارائه مدل حکمرانی منابع انسانی در سازمان‌های دولتی (سازمان تأمین اجتماعی) است.
روش: این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری و استقرایی است که در آن، رویکرد مطالعه تک‌موردی با روش تحلیل تجانس اجرا شده است. در فرایند جست‌وجو، فقط مطالعاتی مدنظر قرار گرفتند که به پرسش پژوهش پاسخ دهند. در نهایت، با استفاده از روش نمونه‌گیری ملاک‌محور، پژوهش‌هایی انتخاب شدند که با پرسش یا هدف پژوهش ارتباط دارند.
یافته‌ها: پس از بررسی نتایج مطالعات منتخب مرورشده، 14 مقوله فرعی در چهار قالب اصلی مدیران عالی، مدیران صف، متخصصان منابع انسانی و کارکنان مشخص شد. این مقوله‌ها در کنار مفاهیمی همچون ایفای نقش یک رهبر تحول‌آفرین، خط‌مشی‌گذاری و... مدل حکمرانی منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی را می‌سازند.
نتیجه‌گیری: با توجه به مصاحبه‌های انجام‌شده در دو سطح مدیران و کارشناسان، مفاهیمی همچون ایفای نقش رهبر تحول‌آفرین، ایفای نقش فعال و برتر در کمیته‌های منابع انسانی، ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری، توسعه بینش فردی و سازمانی و ارتباطات شفاف بین واحدها تکمیل‌کننده مدل نهایی هستند. همچنین، مقوله متخصصان منابع انسانی، در سازمان تأمین اجتماعی، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model of Human Resources Governance in Public Organizations (A Case Study of Social Security Organization)

نویسندگان [English]

  • Hamid Zare 1
  • Abbas Nargesian 2
  • Hamidreza Cheraghi 3
1 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Associate Prof., Department of Leadership and Human Capital, Faculty of Public Administration and Organizational Sciences, College of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Rapid environmental changes require organizations to apply adaptive changes for survival and growth. Creating the fields of employee adaptation to respond to the demand and requirements of unstable environments is one of the main challenges of today's organizations and the existence of resource governance. Human resources in organizations, while maintaining the independence of departments, also creates an environment for interaction and cooperation between units. The main goal of this research is to present the governance model of human resources in government organizations (social security organization).
Methodology: This research is of a qualitative, interpretive, and inductive type, and the approach of a single case study was implemented with the homogeneity analysis method. In the search process, only studies that answer the research question are desired. Finally, using the criterion sampling method axis, studies were selected that were related to the question or purpose of the research.
Findings: After investigating the results of the reviewed selected studies,14 subcategories in the form of 4 main forms of senior managers, line managers, human resource professionals, and employees were identified. which are defined along with concepts such as playing the role of a transformative leader, policy making. These subcategories construct the model of governance human resources in the social security organization.
Conclusion: According to the interviews conducted at two levels of managers and experts, concepts such as playing the role of a transformative leader, playing an active and superior role in human resources committees, creating a balance between stability and innovation, developing individual and organizational insight and communication transparent between units, complete the final model. Also, the category of human resources professionals plays the most important role in the social security organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Human resources
  • Human resources governance
  • Sustainable human resource development
  • Social security organization
بحرینی، الهام؛ میر یوسفی، سید جلیل و بیگلری، نسرین (1399). بررسی نقش ابعاد حکمرانی خوب در تبیین توسعه منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان، مدیریت ورزشی، 13(2)، 659- 686.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1395). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، تهران.
صمدی فروشانی، مرضیه و ربیعی سروندی، نیما (1400). بررسی ساختار حکمرانی توسعه پایدار منابع انسانی صنعت نفت ایران با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (SNA)، هجدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع.
فرج وند، اسفندیار؛ الوداری، حسن و پورعزت، علی اصغر (1394). طراحی و تبیین الگوی حاکمیت منابع انسانی برای انطباق سازمان با شرایط نامطمئن محیطی. فرایند مدیریت و توسعه، 28(2)، 48- 74.
فروتن اقلیدی، سعیده (1400). الگوی مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان‌های اداری کشور. پایان‎نامه دکتری رشته مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
کربلایی علی، شیرین (1392). تأثیر مشارکت مدیران صف در فرایندهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
مرشد، محمدصابر و محمودی، محمدمهدی (1399). حکمرانی منابع انسانی ابزاری در جهت توسعه پایدار منابع انسانی، سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران.
Ashmond, B., Opoku-Danso, A. & Owusu, R. A. (2022). Human Resource Development Practices and Employees’ Performance in a Ghanaian University: A Case of the University of Cape Coast. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 10(1), 77-97.
Bahago, S. B & Nduji, R. C. (2021). The Role of Performance Counselling on the Effect of Organizational Structure of Security Institutions in Abuja. International Journal of Management Science and Entrepreneurship, 17(7) 79-108.
Dafoe, A. (2018). AI governance: a research agenda. Governance of AI Program, Future of Humanity Institute, University of Oxford: Oxford, UK, 1442, 1443.
Das, S. (2021b). Digital entertainment: The next evolution in service sector. Springer Nature. Print ISBN 978-981-15-9723-7. Online ISBN 978-981-15-9724-4.
Deloitte (2013). HRgovernancemodel. Available in:  http://www.bersin.com/Lexicon/details. aspx?id=14385;downloaded on 2013-07-19]. 
Digalwarer, A.K., Tagalpallewar, A.R., & Sunnapwar, V.K. (2013). Green manufacturing performance measures: An empirical investigation from Indian manufacturing industries. Measuring Business Excellence, 17(4), 59–75.
Duy, N. T., Mondal, S. R., Van, N. T. T., Dzung, P. T., Minh, D. X. H., & Das, S. (2020). A study on the role of web 4.0 and 5.0 in the sustainable tourism ecosystem of Ho Chi Minh City, Vietnam. Sustainability, 12(17), 7140.
Gopinath, R. (2014). Reduction of Executive Stress by Development of Emotional Intelligence- A study with reference to CMTS, BSNL, TN circle. International Journal of Management Research and Development, 4(2), 23-40.
Gopinath, R., & Chitra, A. (2020). Emotional Intelligence and Job Satisfaction of Employees’ at Sago Companies in Salem District: Relationship Study. Adalya Journal, 9(6), 203-217.
Guan, Y., Yang, W., Zhou, X., Tian, Z. and Eves, A. (2016). Predicting Chinese human resource managers’ strategic competence: roles of identity, career variety, organizational support and career adaptability. Journal of Vocational Behavior, 92, 116-124.
Hahn, T. & Figge, F. (2011). Beyond the Bounded Instrumentality in Current Corporate Sustainability Research: Toward an Inclusive Notion of Profitability. Journal Business Ethics, 104(3), 25–345.
Heslop, B., Hilbron, D., Koob, J. & Szumyk, R. (2003). Why HR governance matters: managing the HR function for superior performance. New York City, NY: Mercer Human Resource Consulting.
Heslop, B. (2005). Why HR Governance Matters: Managing the HR Function for Superior Performance. New York City: Mercer Human Resource Consulting.
Jakpar.S, Tinggi, Tan, K.H. Khin, A.J & Myint, K.T. (2019). Analysis of Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Firms. International Journal of Business and Social Science, 10(1), 118-133. http: doi.org/10.30845/ijbss.v10n1p14.
Jelić, M. & Jelić., A.A. (2019). Human Governance For Excellent Organizations. Quality Festival, ISSN 2620-2832.
Kaehler B. & Grundei, J. (2019). HR Governance/A Theoretical Introduction. Cham, Switzerland: Springer.
Karanges, E., Johnston, K., Beatson, M., & Lings, I. (2015). The influence of internal communication on employee engagement: A pilot study. Public Relations Review, 41(1), 129–131. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.12.003
Kitsis, A. M. & Chen, I. J. (2021). Do stakeholder pressures influence green supply chain Practices? Exploring the mediating role of top management commitment. Journal of Cleaner Production,316(June), 128258.
Kotamena, F., Sinaga, P., Hidayat, D. & Sudibjo, N. (2022). Successful HR Audit: Is it Determined by Top Management Commitment, HR Consultants, and Line Manager Involvement. Journal Management dan Kewirausahaan, 24(1), 33-43.
Kramar, R. (2014). Beyond Strategic Human Resource Management: Is Sustainable Human Resource Management the Next Approach? The International Journal of Human Resource Management, 25(8), 1069–1089.
Kreissl, B. (2012). HR Reporter-What is HR governance? https://www.hrreporter.com/opinion/hr-policies-practices/what-is-hr-governance/297802
Leonforte, F., Miglioli, A., Del Pero, C., Aste, N., Cristiani, N., Croci, L., & Besagni, G. (2022). Design and performance monitoring of a novel photovoltaic-thermal solar-assisted heat pump system for residential applications. Applied Thermal Engineering, 118304.
Mondal, S. R. & Das, S. (2021). Examining diabetic subjects on their correlation with TTH and CAD: A statistical approach on exploratory results. In Machine learning and the internet of medical things in healthcare (pp. 153–177). Academic Press.
Mondal, S. & Sahoo, K. K. (2020). A study of green building prospects on sustainable management decision making. In Green building management and smart automation (pp. 220–234). IGI Global.
Monks, K., Kelly, G., Conway, E., Flood, P., Truss, K., & Hannon, E. (2013). Understanding how HR systems work: The role of HR philosophy and HR processes. Human Resource Management Journal, 23(4), 379–395.
Mouli, V. C. & Veena, V. (2003). Human Resource and Governance, Visisht Corporate Growth Associates Pvt. Ltd., Hyderabad.
Narenji Thani, F., Asadi, S., Taghavi, A., & Mazari, E. (2022). Does Self-Development Enhance Creativity? Investigating the Role of Human Capital. School Administration, 10(3), 148-159.
Ndlovu, T., Quaye, E. S. & Saini, Y. K. (2021). Predicting organizational commitment: The role of line manager communication, employee trust and job satisfaction. South African Journal of Business Management, 52(1), 11.
Oh, J., Jeong, S., Yoon, S.W. and Cho, D. (2023). The link between HRD professionals’ social capital and career adaptability: a moderated mediation analysis of social network. European Journal of Training and Development, 47 (5/6), 456-472. https://doi.org/10.1108/EJTD-09-2021-0134
Opatha, H. H. D. N. P., & Anton, A. A. (2014). Green Human Resource Management: Simplified General. International Business Research, 7(8), 101-112. DOI:10.5539/ibr.v7n8p101
Osiesi, M. P., Odobe, V. T., Sanni, K. T., Adams, A. B., Oke, C. C., Omokhabi, U. S., & Okorie, N. C. (2022). An assessment of the impact of professional development and training on job performance of library staff in Federal University Oye Ekiti libraries, Nigeria. Library Management, 43(3/4), 228-239.
Popescu, C. R. G., & Kyriakopoulos, G. L. (2022). Strategic Human Resource Management in the 21st-Century Organizational Landscape: Human and Intellectual Capital as Drivers for Performance Management. COVID-19 Pandemic Impact on New Economy Development and Societal Change, 296-32.
Rahimi, Gh., Ghorbani Namvar, F., Maadi, F. & Pazireh, T. (2017). From Human Resources Management (HRM) To Human Resources Governance (HRG). Specialty Journal of Psychology And Management, 3(2), 1-18.
Raja, A.G.K., Furqan, A.K. & Muhammad, A.K. (2011). Impact of training and development on organizational performance. Global Journal of Management and Business Research, 11(7), 1-7.
Ratha, D. (2016). Migration and Remittances Fact Book. (3rd ed.). World Bank Group.
Robert, A. (2019). Management; Cincinnati, South-Western Publishers Co. Ohio.
Rodrigues, R., Butler, C.L. & Guest, D. (2019). Antecedents of protean and boundaryless career orientations: the role of core self-evaluations, perceived employability and social capital. Journal of Vocational Behavior, 110, 1-11.
Saputra, G.R. (2022). January. Influence of Human Resource Competence. Internal Control System, Participation in Budget Preparation, and Accounting Control on Performance Accountability of Local Government Agencies. In International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021) (pp. 197-203). Atlantis Press.
Siri, R., Mondal, S.R. & Das S. (2020). Hydropower: A renewable energy resource for sustainability in terms of climate change and environmental protection. In The handbook of environmental chemistry. Springer.
Srour, B. A. A. L. (2022). The Role of Human Resource Governance in Crisis Management Case Study (PEYRISSAC Company). Webology, 19(1).
Tarigan, Z. J. H., Siagian, H., & Jie, F. (2020). The role of top management commitment to enhancing the competitive advantage through ERP integration and purchasing strategy. International Journal of Enterprise Information Systems, 16(1), 53–68.
Taylor, S., Osland, J. & Egri, C. P. (2012). Guest Editors’ Introduction: Introduction to HRM’s Role in Sustainability: Systems, Strategies, and Practices. Human Resource Management, 51(6), 789–798.
Troger, H. (2021). Human Resource Management in a Post COVID-19 World. Future of Business and Finance.
Van, N. T. T., Vrana, V., Duy, N. T., Minh, D. X. H., Dzung, P. T., Mondal, S. R., & Das, S. (2020). The role of human–machine interactive devices for post- COVID-19 innovative sustainable tourism in Ho Chi Minh City Vietnam. Sustainability, 12(22), 9523
Walton, J. (1999). Strategic Human Resources Development. Harlow: Pearson Education Limited.
Warning, P. & Lewer, J. (2004). The Impact of Socially Responsible Investment on Human Resource Management: A Conceptual Framework. Journal of Business Ethics, 52(1), 99–108.
Zuma, S. (2018). HR Governance for Sustainable Human Resource Development: Evidence from Private Sector of Bangladesh. European Journal of Business and Management, 10(12), 207-216.