ارائه الگوی توسعه رهبری در بانک ملی: رویکرد نظریه داده‌بنیاد چندگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، ارس، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت رسانه و ارتباطات، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت رسانه و ارتباطات، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دکتری، گروه مدیریت عملیات و علوم تصمیم، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

10.22034/jhrs.2024.189978

چکیده

زمینه و هدف: توسعه رهبران یکی از موضوعات اصلی تمامی سازمان‌هاست و بدون داشتن مهارت‌های لازم و تلاش برای تقویت آن در بلندمدت، نمی‌توان انتظار داشت که اهداف پیشرفت کنند و تحقق یابند. در سازمان‌های پیشگام، توسعه رهبری، ظرفیتی فعال‌کننده و بااهمیت به‌شمار می‌رود. هدف این پژوهش، ارائه الگوی توسعۀ رهبری در بانک ملی است.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی و کیفی است. داده‌های گردآوری شده برای اجرای پژوهش با استفاده از نظریه داده‌بنیاد چندگانه تحلیل شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش، خبرگان و مدیران ارشد بانک ملی و اساتید دانشگاهی بودند که 20 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری نظری برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد.
یافته‌ها: پدیده محوری توسعه رهبری، دو مقوله توسعۀ رهبری فردی (سرمایۀ انسانی) و توسعۀ رهبری جمعی (سرمایۀ اجتماعی) را دربردارد. همچنین عوامل مؤثر بر توسعۀ رهبری، عبارت‌اند از: عوامل برون و درون سازمانی و راهبردهای توسعۀ رهبری فردی و جمعی. بسترهای شکل‌دهنده توسعۀ رهبری، عبارت‌اند از: عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی، بی‌ثباتی و ریسک و نظام‌های مدیریتی. از سوی دیگر، مقوله‌های سیاست‌گذاری کلان، توسعه‌یافتگی مدیریت، هماهنگی و انسجام، تأمین منابع و مدیریت عملیات خدمات، تسهیگرهای توسعۀ رهبری هستند. کارکردهای توسعۀ رهبری مقوله‌های رشد فردی، رشد سازمانی و رشد فراسازمانی را دربردارد.
نتیجه‌گیری: توسعۀ رهبری فرایند چندبعدی تلقی می‌شود که به شناخت فرد از خود و محیط، توسعه مهارت‌های ارتباطی و تعاملات مؤثر با اعضای گروه نیازمند است. توسعۀ رهبری جمعی، نتیجه اصلی الگوی این پژوهش به‌شمار می‌رود و به‌معنای تقویت و گسترش مهارت‌ها، ویژگی‌ها و قوت‌های مرتبط با تیمی از افراد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Framework of Leadership Development in Melli Bank: Multi Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezaei 1
  • Manouchehr Ansari 2
  • Aydin Salamzadeh 3
  • Seyed Pendar Toufighi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Business Management, Aras International Campus, University of Tehran, Aras, Iran.
2 Associate Prof, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Ph.D. in Operations Management, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The leadership development (LD) is one of the main issues in organizations, and without having the necessary skills and trying to strengthen them in the long term, one cannot expect to progress and achieve goals. In pioneering organizations, LD is considered as an enabling and important capacity. Thus, the aim of this research is to present the LD framework in Melli Bank.
Methodology: This research is practical and qualitative. In this research, the collected data are analyzed using multi grounded theory approach. Research participants include 20 experts and senior managers of Melli Bank, and university professors who were selected through theoretical sampling method.
Findings: The main phenomenon of LD has two categories: individual LD (human capital) and collective LD (social capital). Also, factors affecting the LD include external and internal organizational factors as well as individual and collective strategies. The context of LD includes political, social, economic, environmental factors, instability and risk, and management systems. LD enablers include the categories of macro-policy, management development, coordination and coherence, provision of resources and management of service operations. The functions of LD include individual, organizational, and extra-organizational growth.
Conclusion: Leadership development is considered as a multidimensional process that requires a person's knowledge and the environment, development of communication skills, and effective interactions with group members. The development of collective leadership is the main result of this research and it means strengthening and expanding the skills, characteristics, and strengths related to a team.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Leadership development
  • Leadership competency
  • Multi Grounded theory
  • Collective leadership
ابوالفتحی، رسولی؛ ضماهنی، استیری (1398). شناسایی ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم‏های کاری با عملکرد بالا (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش بنیان). نشریه پژوهش‏های مدیریت در ایران، 8(16)، 49- 74.
احمدی، حسن؛ باقری مقدم، ناصر (1399). مدیریت استعداد: توسعه رهبران جدید در سازمان شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر برآن. رهبری آموزشی کاربردی، 1(2)، 13- 28.
اخوان، پیمان و پزشکان، امیر (1390). ارائه چارچوب تدوین استراتژی‏های منابع انسانی با تأکید بر بعد دانش. نشریه پژوهش‏های مدیریت در ایران، 15(1)، 1-29.
رضایی، یوسف؛ حاج کریمی، عباسعلی؛ سید جوادین، سید رضا؛ حسنقلی پور، طهمورث (1399). طراحی مدل ساختاری ـ تفسیری عوامل سازمانی توسعه رهبری اثربخش. پژوهش‏های مدیریت عمومی، 13(49)، 83-109.
سرمد، بازرگان و حجازی، الهه (1400). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه، تهران.
سلیمانی، جواد؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ شاه‌حسینی، محمد‌علی (1399) طراحی مدل توسعه شایستگی رهبری مدیران صنعت فولاد با استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها. نشریه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، ۱۱ (۴۳)، 109- 138.
ضیایی، محمدصادق و نرگسیان، جواد (1402). ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان‌های دولتی. فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، 13(1)، 26-56.
عباس زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، انتشارات جامعه شناسی کاربردی، تهران.
علیمحمدی معدنویی، سمیه؛ احمدی، امینه؛ معظمی، مجتبی (1400). ارائه مدل آینده پژوهی براساس سبک رهبری تحول‌گرا با رویکرد توسعه دانشگاه‌های کارآفرین. مجله توسعه آموزش جندی شاپور اهواز، 12 (3)، 847-886.
کریمیان، زهرا؛ کجوری، جواد؛ لطفی، فرهاد؛ امینی، میترا (1390)  مدیریت دانشگاهی و پاسخ‌گویی؛ ضرورت استقلال و آزادی علمی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۱۱ (۸)، 855- ۸۶۳.
موسوی محب، مرتضی؛ رفیعی، هانیه؛ نعمت اللهی، مائده (1402). بررسی تأثیر مهارت‏های ارتباطی بر توسعۀ رهبری، سومین همایش ملی ایده‏های کاربردی در علوم تربیتی، روان‌شناسی و مطالعات فرهنگی، بوشهر.
Ardichvili, A., Natt och Dag, K. & Manderscheid, S. (2016). Leadership development: Current and emerging models and practices. Advances in Developing Human Resources, 18(3), 275-285.
Avolio, B. J., Avey, J. B. & Quisenberry, D. (2010). Estimating return on leadership development investment. The Leadership Quarterly, 21(4), 633-644.
Boon, Z. S. L. (2022). Coaching: an approach for leadership development in the Singapore education system. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 11(1), 89-103.
Bush, Tony. "Leadership development." Leading professional practice in education (2013): 240-254.
Carroll, B. & Levy, L. (2010). Leadership development as identity construction. Management communication quarterly, 24(2), 211-231.
CCL, M. (2007). The handbook of leadership development evaluation.The Palgrave publication.
Da Silva, C. F. D., de Albuquerque, A. P. G., de Melo, F. J. C., Calábria, F. A. & de Medeiros, D. D. (2020). A fuzzy approach to the strategic development of human capital in the electric sector. Computers & Industrial Engineering, 149, 106787.
Dalakoura, A. (2010). Differentiating leader and leadership development: A collective framework for leadership development. Journal of Management Development, 29(5), 432-441.
Daniëls, E., Hondeghem, A. & Dochy, F. (2019). A review on leadership and leadership development in educational settings. Educational research review, 27, 110-125.
Daniëls, E., Hondeghem, A. & Dochy, F. (2019). A review on leadership and leadership development in educational settings. Educational research review, 27, 110-125.
Day, D. V. (2000). Leadership development: A review in context. The leadership quarterly, 11(4), 581-613.
Day, D. V. & Dragoni, L. (2015). Leadership development: An outcome-oriented review based on time and levels of analyses. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 2(1), 133-156.
Day, D. V., Fleenor, J. W., Atwater, L. E., Sturm, R. E. & McKee, R. A. (2014). Advances in leader and leadership development: A review of 25 years of research and theory. The leadership quarterly, 25(1), 63-82.
Douglas, S., Merritt, D., Roberts, R. & Watkins, D. (2022). Systemic leadership development: impact on organizational effectiveness. International Journal of Organizational Analysis, 30(2), 568-588.
Eva, N., De Cieri, H., Murphy, S. E. & Lowe, K. B. (2021). Leader development for adolescent girls: State of the field and a framework for moving forward. The Leadership Quarterly, 32(1), 101457.
Fang, M., Nguyen, T. H. & Armstrong, A. (2022). Developing collective leadership capacity to drive sustainable practices: Destination case of leadership development in Australia. Journal of Hospitality & Tourism Research, 46(5), 826-845.
Fu, Q., Cherian, J., Rehman, K. U., Samad, S., Khan, M. A., Athar Ali, M., ... & Miculescu, A. (2022). Enhancing Employee Creativity in the Banking Sector: A Transformational Leadership Framework. Sustainability, 14(8), 4643.
Gardner, W. L. & Schermerhorn Jr, J. R. (2004). Unleashing individual potential: Performance gains through positive organizational behavior and authentic leadership. Organizational dynamics, 33(3), 270-281.
Geerts, J. M., Goodall, A. H. & Agius, S. (2020). Evidence-based leadership development for physicians: a systematic literature review. Social Science & Medicine, 246, 112709.
Giber, D., Lam, S. M., Goldsmith, M. & Bourke, J. (Eds.). (2009). Linkage Inc's best practices in leadership development handbook: Case studies, instruments, training. John Wiley & Sons.
Goldkuhl, G. & Cronholm, S. (2003). Multi-grounded theory–Adding theoretical grounding to grounded theory. In 2nd European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, Reading University, Reading, UK (pp. 88-111).
Gurdjian, P., Halbeisen, T. & Lane, K. (2014). Why leadership-development programs fail. McKinsey quarterly, 1(1), 121-126.
Herd, A.M., Alagaraja, M. & Cumberland, D. M. (2016). Assessing global leadership competencies: the critical role of assessment centre methodology. Human Resource Development International, 19(1), 27-43.
Hernez-Broome, G. & Hughes, R. J. (2004). Leadership development: Past, present, and future. Human resource planning, 27(1).
Kaiser, R., Brothers, J. & Lindsay, D. (2019). Raising the Bar in Leadership Development. Journal of Character and Leadership Development, 6(2).
Leskiw, S. L. & Singh, P. (2007). Leadership development: Learning from best practices. Leadership & Organization Development Journal, 28(5), 444-464.
Leupold, C., Lopina, E. & Skloot, E. (2020). An Examination of Leadership Development and Other Experiential Activities on Student Resilience and Leadership Efficacy. Journal of Leadership Education, 19(1).
Mabey, C. (2013). Leadership development in organizations: Multiple discourses and diverse practice. International Journal of Management Reviews, 15(4), 359-380.
Maheshwari, S. K. & Yadav, J. (2018). Leadership development strategy: The missing links. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 32(1), 11-14.
Martinelli, D. & Erzikova, E. (2017). Public relations leadership development cycle: A cross-cultural perspective. Public Relations Review, 43(5), 1062-1072.
McCall Jr, M. W. (2004). Leadership development through experience. Academy of Management Perspectives, 18(3), 127-130.
McCauley, C. D. & Palus, C. J. (2021). Developing the theory and practice of leadership development: A relational view. The Leadership Quarterly, 32(5), 101456.
Mehreen, A. & Ali, Z. (2022). The interplay between employee development factors and succession planning in predicting employee performance: evidence from retail banks. Industrial and Commercial Training, 54(3), 528-543.
Mokshagundam, S., Pitkin, J., Dekhtyar, M., Santen, S., Hammoud, M. & Skochelak, S. E. (2019). Engaging medical students in leadership development. Medical Science Educator, 29, 849-853.
Nair, A., Guldiken, O., Fainshmidt, S. & Pezeshkan, A. (2015). Innovation in India: A review of past research and future directions. Asia Pacific Journal of Management, 32, 925-958.
Petrie, N. (2011). Future trends in leadership development. Center for Creative Leadership white paper, 5(5), 36.
Redmond, S. & Dolan, P. (2016). Towards a conceptual model of youth leadership development. Child & Family Social Work, 21(3), 261-271.
Rosch, D. M. & Hastings, L. J. (2022). Research and assessment methods for leadership development in practice.
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Pearson education.
Schuch, J. (2023). Group Development and Group Leadership in Student Affairs: Killam, W., Carter, A. & Degges-White, S.(2020). Group development and group leadership in student affairs. Rowman & Littlefield Publishers. 263 pp, $41.00 (paperback), ISBN: 978-1-5381-2878-7.
Shrivastava, S., Martinez, J., Coletti, D. J. & Fornari, A. (2022). Interprofessional Leadership Development: Role of Emotional Intelligence and Communication Skills Training. MedEdPORTAL, 18, 11247.
Solansky, S. T. (2010). The evaluation of two key leadership development program components: Leadership skills assessment and leadership mentoring. The Leadership Quarterly, 21(4), 675-681.
Storey, J. (2016). Changing theories of leadership and leadership development. In Leadership in Organizations (pp. 17-42). Routledge.
Subramony, M., Segers, J., Chadwick, C. & Shyamsunder, A. (2018). Leadership development practice bundles and organizational performance: The mediating role of human capital and social capital. Journal of business research, 83, 120-129.
Swan Dagen, A., DeFrank-Cole, L., Glance, C. & Lockman, J. (2022). You cannot be what you cannot see: Supporting women’s leadership development in higher education. Consulting Psychology Journal, 74(2), 194.
Tse, H. M., Huang & Lam, W. (2013). Why does transformational leadership matter for employee turnover? A multi-foci social exchange perspective. The Leadership Quarterly, 24(5), 763-776.
Turner, J. R. & Baker, R. (2017). Pedagogy, leadership, and leadership development. Performance Improvement, 56(9), 5-11.
Turner, J. R., Baker, R., Schroeder, J., Johnson, K. R. & Chung, C. H. (2018). Leadership development techniques: Mapping leadership development techniques with leadership capacities using a typology of development. European Journal of Training and Development, 42(9), 538-557.
Uhl-Bien, M., Carsten, M., Huang, L. & Maslyn, J. (2022). What do managers value in the leader-member exchange (LMX) relationship? Identification and measurement of the manager’s perspective of LMX (MLMX). Journal of Business Research, 148, 225-240.
Wall, U. (2008). A needs assessment interview: The professional development needs of non-native speaking EFL teachers in Thailand. Innovation in Language Learning and Teaching, 2(1), 47-64.
Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S. & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of management, 34(1), 89-126.
West, M., Armit, K., Loewenthal, L., Eckert, R., West, T. & Lee, A. (2015). Leadership and leadership development in health care: the evidence base.
Zenger, J., Ulrich, D. & Smallwood, N. (2000). The new leadership development. Training & Development, 54(3), 22-22.