شناسایی و سطح‌بندی ریسک‌های منابع انسانی در صنعت گردشگری با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت کسب‎وکار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.22034/jhrs.2024.189981

چکیده

زمینه و هدف: صنعت گردشگری در سال‌های اخیر رشد شایان توجهی داشته و از سنتی بودن، به‌‎سمت ساختاریافتگی، حرفه‌ای و جهانی شدن گام برداشته است. این پژوهش با هدف شناسایی و سطح‌بندی ریسک‌های منابع انسانی و همچنین، ترسیم روابط بین آن‌ها اجرا شده است.
روش: این پژوهش به‌لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نوع پژوهش‌های اکتشافی به‌شمار می‌رود و از نظر روش، در دسته پژوهش‌های آمیخته قرار می‌گیرد. به این منظور در بخش کیفی با استفاده از تحلیل تم، ریسک‌های منابع انسانی از پژوهش‌های انجام‌شده استخراج شد؛ سپس ریسک‌های منابع انسانی شناسایی شده، در اختیار خبرگان دانشگاهی و متخصصان فعال در صنعت گردشگری قرار گرفت و با استفاده از تکنیک دلفی فازی، عوامل نهایی انتخاب و بر اساس تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری ساختارمند شد. در نهایت، این ریسک‌ها با استفاده از تحلیل MICMAC بررسی شدند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، ریسک‌های «نداشتن ساختار آموزشی مناسب»، «پایبندنبودن به قانون کار و مشکلات قوانین برای کارکنان» و «نداشتن سیستم جبران خدمات مناسب (حقوق و مزایا)»، ریسک‌های منابع انسانی مهمی شناخته شد که روی صنعت گردشگری تأثیرگذار است و بایستی در وهله نخست به آن‌ها توجه شود.
نتیجه‌گیری: با توجه به ماهیت خدمات‌محور بودن صنعت گردشگری، منابع انسانی و ریسک‌های مرتبط با آن، همواره دغدغه متولیان و صاحبان کسب‌وکار در این حوزه بوده است؛ از این رو نتایج به‌دست‌آمده، در تعیین مسیر مناسب‌تر و توسعه صنعت گردشگری، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Leveling the Human Resource Risks in Tourism Industry Using a Mixed Method Approach

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Najmi 1
  • Maryam Ahmadi Zahrani 2
  • Faezeh Asadian Ardakani 3
1 Department of Management Sciences, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Tourism Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: The tourism industry has grown significantly in recent years and has moved from traditional to structured, professional and globalized. This research was conducted with the aim of identifying and leveling the risks of human resources as well as drawing the relationships between them.
Methodology: In terms of the purpose, this research is considered to be an applied type and an exploratory type of study, and in terms of method, it is laid in the category of mixed research. In the qualitative part, for this purpose, human resource risks were extracted from the studies conducted using theme analysis.
Findings:According to the findings of the research, the risks of "lack of appropriate educational structure", "non-compliance with the labor law and problems of the law for employees", and "lack of a suitable service compensation system (salary and benefits)" are the most basic human resource risks affecting the tourism industry, which should beprioritized.
Conclusion: Due to the service-oriented nature of the tourism industry, human resources and related risks have always been the concern of trustees and business owners in this field. These results help the policy makers in determining the most suitable path and development of the tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • Human resource risk
  • Tourism industry
  • Interpretive structural modeling approach
آذر، عادل؛ خسروی، فرزانه؛ جلالی، رضا (1395). تحقیق در عملیات نرم (رویکرد ساختاردهی مسئله). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
ابراهیمی، الهام؛ قلی‏پور، آرین؛ مقیمی، سید محمد؛ قالیباف اصل، حسین (1396). تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک‏های دیمتل فازی و مشابهت فازی. مدیریت فرهنگ سازمانی، 43(15)، 1-23.
اسلامی، قاسم؛ خدایاری، راًفت (1401). شناسایی کاربردها، فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از فناوری بلاکچین در مدیریت منابع انسانی: مروری نظام‌مند. مطالعات منابع انسانی، 12(1)، 1-16.
اندایش، عبدالهی؛ جعفرنیا، علی؛ حسن‏پور، محمد (1400). شناسایی و دسته بندی ریسک‌های منابع انسانی براساس جهت‏گیری راهبردی سازمان و گروه‏های کارکنان در شرکت‏های برتر تولیدی ایران. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 30(101)، 93-129.
بازیان، زینب؛ پیران‏نژاد، علی؛ نرگسیان، عباس (1400). شناسایی بسترهای لازم برای دیجیتالی ‎شدن فرایندهای مدیریت منابع انسانی (نمونه‌کاوی: شرکت آسان‌پرداخت شهر تهران). مطالعات منابع انسانی، 11(4)، 97-128.
حمزه‏ای، آرزو؛ پورکیانی، مسعود (1397). بررسی رابطه بین انواع ریسک‌های حوزه منابع انسانی با نوآوری تکنولوژیک در شرکت‏های دانش‎بنیان دارویی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35)، 105-130.
روایی، سلطنت؛ قلی‏پور، آرین؛ حسنقلی‏پور، طهمورث؛ قالیباف اصل، حسن (1399). طراحی مدل ریسک‌های منابع انسانی برمبنای نظریه‏پردازی داده بنیاد. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 4، 191-218.
روایی، سلطنت؛ لطفی جلال آبادی، مصطفی؛ قرآنی، سید فرامز؛ دهنوی، سجاد (1401). شناسایی و اولویت‏بندی ریسک‏های منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان. مطالعات منابع انسانی، 12(4)، 112-130.
شاکری، المیرا؛ دهقانان، حامد؛ خاشعی، وحید؛ تقوی فرد، محمد (1400). تحلیل شناختی مدل‏های ذهنی مدیران در فرایند مدیریت ریسک منابع انسانی جهت ارتقای عملکرد سازمانی با استفاده از تکنیک استخراج استعاره‏ای زالتمن. مدیریت بهرهوری، 15(2)، 23-49.
صوفی، زهرا؛ عطایی، محمد؛ الوانی، مهدی؛ شاه‏قلیان، کیوان (1401). شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های منابع انسانی در یکی از سازمان‌های دولتی. مطالعات منابع انسانی، 12(2)، 25-53.
طاهری، سمیرا؛ لطفی‏زاده، فرشته. بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای مقابله با ریسک در شرکت‏های خدمات گردشگری. پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران، بهمن 1394.
عباسپور، عباس (1384). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها)، تهران: انتشارات سمت.
عیاشی، اطهره؛ عیاشی، راضیه؛ قنواتی، عزت‏الله. فرایند شناسایی شاخص‏های ریسک در توسعه گردشگری. دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی، تهران، آبان 1392.
قلی‏پور، آرین؛ ابراهیمی، الهام (1395). مدیریت ریسک منابع انسانی: کاربرد رویکرد آمیخته. پژوهشهای مدیریت عمومی، 9(32)، 73-97.
Agarwal, P. (2021). Shattered but smiling: Human resource management and the wellbeing of hotel employees during COVID-19. International Journal of Hospitality Management, 93, 102765.
Ahmad, R. & Scott, N. (2019). Technology innovations towards reducing hospitality human resource costs in Langkawi, Malaysia. Tourism Review, 74(3), 547-562.
Anderson, B. A. (2006). Crisis management in the Australian tourism industry: Preparedness, personnel and postscript. Tourism Management, 27(6), 1290-1297.
Ari, E. (2023). Human resource risk challenges in the hotel industry. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 6(5), 2073-2092.
Atoyan, K. (2015). Characteristics of Human Resources Management in Tourism Industry of Republic of Armenia. Int'l Conference on Business, Marketing & Information System Management (BMISM'15).
Baum, T., Kralj, A., Robinson, R. N., & Solnet, D. J. (2016). Tourism workforce research: A review, taxonomy and agenda. Annals of Tourism Research, 60, 1-22.
Burke, R. J. (2018). Human resource management in the hospitality and tourism sector. In Handbook of human resource management in the tourism and hospitality industries (pp. 3-39). Edward Elgar Publishing.
Clardy, A. (2004). Toward an HRD auditing protocol: Assessing HRD risk management practices. Human Resource Development Review, 3(2), 124-150.
Davidson, M. C., McPhail, R., & Barry, S. (2011). Hospitality HRM: past, present and the future. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(4), 498-516.
De Larrea, G. L., Altin, M., Koseoglu, M. A., & Okumus, F. (2021). An integrative systematic review of innovation research in hospitality and tourism. Tourism Management Perspectives, 37, 100789.
Elrehail, H., Harazneh, I., Abuhjeeleh, M., Alzghoul, A., Alnajdawi, S., & Ibrahim, H. M. H. (2020). Employee satisfaction, human resource management practices and competitive advantage: The case of Northern Cyprus. European Journal of Management and Business Economics, 29(2), 125-149.
Elshaer, I. A., Azazz, A. M., Mahmoud, S. W. & Ghanem, M. (2022). Perceived Risk of Job Instability and Unethical Organizational Behaviour Amid the COVID-19 Pandemic: The Role of Family Financial Pressure and Distributive Injustice in the Tourism Industry. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5), 2886.
Enz, C. A. (2009). The physical safety and security features of US hotels. Cornell Hospitality Quarterly, 50(4), 553-560.
Ernst, F., & Young, E. (2008). Global Human Resource (HR) risk: from the danjer zone to the value zone. London: Ey.
Faisal, M. N., Banwet, D. K., & Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modeling the enablers. Business Process Management Journal, 12(4), 535-552.
Fang, S., Zhang, C., & Li, Y. (2020). Physical attractiveness of service employees and customer engagement in tourism industry. Annals of Tourism Research, 80, 102756.
Ferry, L., He, G., & Yang, C. (2021). How do executive pay and its gap with employee pay influence corporate performance? Evidence from Thailand tourism listed companies. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 6(1), 362-381.
Fheili, M. (2006). Developing human resources key risk indicators - Know Your Staff (KYS) practices. Journal of Operational Risk, 1(3), 71-85.
Francis, H., & Baum, T. (2018). HR transformation within the hotel industry: building capacity for change. Worldwide Hospitality and Tourism Themes,10(1), 86-100.
Gannon, J. M., Roper, A., & Doherty, L. (2015). Strategic human resource management: Insights from the international hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 47, 65-75.
Gholipour, A., & Ebrahimi, E. (2016). Human Resource Risk Management: Mix method Application. Public Management Researches, 9(32), 73-96. (in Persian)
Gibbs, C., MacDonald, F., & MacKay, K. (2015). Social media usage in hotel human resources: recruitment, hiring and communication. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(2), 170-184.
Hadavandi, E., Ghanbari, A., Shahanaghi, K., & Abbasian-Naghneh, S. (2011). Tourist arrival forecasting by evolutionary fuzzy systems. Tourism Management, 32(5), 1196-1203.
Hamzei. A., & Pourkiani, M. (2018). Investigating the Relationship between Types of Human Resources Risks with Technological Innovation in Pharmaceutical Knowledge Companies. Financial Engineering and Portfolio Management, 9(35), 105-130. (in Persian)
Han, H., Koo, B., Ariza-Montes, A., Lee, Y., & Kim, H.-R. (2021). Are airline workers planning career turnover in a post-COVID-19 world? Assessing the impact of risk perception about virus infection and job instability. Journal of Hospitality and Tourism Management, 48, 460-467.
Hjalager, A. M., & Andersen, S. (2001). Tourism employment: contingent work or professional career? Employee Relations, 23(2), 115-129.
Idris, I., Suyuti, A., Supriyanto, A. S., & As, N. (2022). Transformational leadership, political skill, organizational culture, and employee performance: a case from tourism company in Indonesia. Geo Journal of Tourism and Geosites, 40(1), 104-110.
Johnson, K. R., Huang, T., & Doyle, A. (2019). Mapping talent development in tourism and hospitality: a literature review. European Journal of Training and Development. 43(9), 821-841.
Kahveci, E. (2022). Business strategies for small-and medium-sized tourism enterprises during COVID-19: a developing country case. Journal of Hospitality and Tourism Insights,6(4), 1569-1593.
Kalargyrou, V., & Costen, W. (2017). Diversity management research in hospitality and tourism: past, present and future. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(1), 68-114.
Kozubıkova, L., Zamecnık, R. and Vystupova, L. (2020).The perception of human resource risks in the V4 countries. Polish Journal of Management Studies,21 (2), 210.
Kumah, P., Yaokumah, W., & Okai, E. S. A. (2019). A conceptual model and empirical assessment of HR security risk management. Information & Computer Security, 27(3), 411-433.
Langenhan, M. K., Leka, S., & Jain, A. (2013). Psychosocial risks: is risk management strategic enough in business and policy making? Safety and Health at Work, 4(2), 87-94.
Li, Y. & Zhang, X. (2014). Research on the innovative talent management based on risk management theory. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(4), 413-419.
Luu, T. T. (2021). Can human resource flexibility disentangle innovative work behavior among hospitality employees? The roles of harmonious passion and regulatory foci. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(12), 4258-4285.
Mara, M.C., Govender, C.M. & Makka, A.M. (2019). Human capital development (HCD) risks in the African hospitality industry. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 8(4), 1-15.
March, J.G. & Shapira, Z. (1987). Managerial perspectives on risk and risk taking. Management science, 33(11), 1404-1418.
Mayhew, K. & Keep, E. (1999). The assessment: knowledge, skills, and competitiveness. Oxford Review of Economic Policy, 15(1), 1-15.
Murray, W. C., Elliot, S., Simmonds, K., Madeley, D., & Taller, M. (2017). Human resource challenges in Canada’s hospitality and tourism industry: Finding innovative solutions. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 9(4), 391-401.
Najeeb, A., & Barrett, M. (2019). Conformance or evasion: Employment legislation and employment practices in self-contained tourist resorts. Employee Relations: The International Journal, 41(6), 1183-1204.
Nickson, D. (2000). Human resource issues in travel and tourism. Strategic Management in Tourism, 169-186.
Nickson, D. (2013). Human Resource Management for Hospitality, Tourism and Events. Routledge.
Nolan, C. T., Garavan, T. N., & Lynch, P. (2020). Multidimensionality of HRD in small tourism firms: A case study of the Republic of Ireland. Tourism Management, 79, 104029.
Oteng, D., Zuo, J., & Sharifi, E. (2022). An expert-based evaluation on end-of-life solar photovoltaic management: An application of Fuzzy Delphi Technique. Sustainable Horizons, 4, 100036.
Pabel, A., Naweed, A., Ferguson, S. A., & Reynolds, A. C. (2022). Going the extra (s) mile: Countermeasures to emotional labour dysregulation in Australian reef tourism. Tourism Management Perspectives, 43, 100989.
Paltrinieri, N., Comfort, L., & Reniers, G. (2019). Learning about risk: Machine learning for risk assessment. Safety science, 118, 475-486.
Pandey, B. R. (2013). Understanding of occupational health and safety risks and participatory practices in small businesses: qualitative case studies of three small cafe and restaurant businesses. A thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Occupational Health and Safety (Human Resources Management) at Massey University, Manawatu, New Zealand Massey University.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, 64(1), 12-40.
Peláez-León, J. D., & Sánchez-Marín, G. (2022). Socioemotional wealth and human resource policies: effects on family firm performance. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 28(1), 109-135.
Prayag, G., & Hosany, S. (2015). Human resource development in the hotel industry of Mauritius: myth or reality? Current Issues in Tourism, 18(3), 249-266.
Preko, A., & Anyigba, H. (2022). The tourism and hospitality career progression pathway. International Hospitality Review(ahead-of-print).
Rabiul, M. K., Mohamed, A. E., Patwary, A. K., Yean, T. F., & Osman, S. Z. (2023). Linking human resources practices to employee engagement in the hospitality industry: the mediating influences of psychological safety, availability and meaningfulness. European Journal of Management and Business Economics, 32(2), 223-240.
Robinson, R. N., Baum, T., Golubovskaya, M., Solnet, D. J., & Callan, V. (2019). Applying endosymbiosis theory: Tourism and its young workers. Annals of Tourism Research, 78, 102751.
Ross, G. F. (2017). Tourism industry employee workstress–A present and future crisis. In Tourism Crises (pp. 145-160). Routledge.
Shakeri, E., & khashei,V. (2021).Cognitive Analysis of Managers' Mental Models in Human Resource Risk Management to Improve Organizational Performance via Zaltman Metaphor Elicitation Technique. The Journal of Productivity Management, 15(57), 23-49. (in Persian)
Shan, J., & Wilson, K. (2001). Causality between trade and tourism: empirical evidence from China. Applied Economics Letters, 8(4), 279-283.
Singh, S. (1997). Developing human resources for the tourism industry with reference to India. Tourism Management, 18(5), 299-306.
Siyambalapitiya, J., Zhang, X., & Liu, X. (2018). Green human resource management: A proposed model in the context of Sri Lanka’s tourism industry. Journal of cleaner production, 201, 542-555.
Song, H., & Li, G. (2008). Tourism demand modelling and forecasting—A review of recent research. Tourism Management, 29(2), 203-220.
Stamolampros, P., & Symitsi, E. (2022). Employee treatment, financial leverage, and bankruptcy risk: Evidence from high contact services. International Journal of Hospitality Management, 105, 103268.
Staneva, K., & Marinov, M. (2022). Well-being tourism as a health promotion for employee in the IT sector.CroDiM: International Journal of Marketing Science, 5(1), 21-28.
Sun, S., Liu, Z., Law, R., & Zhong, S. (2017). Exploring human resource challenges in China’s tourism industry. Tourism Recreation Research, 42(1), 72-83.
Tatarusanu, M. (2009). Human resource management risks in tourism. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Ştiinţe economice, 56(1), 388-394.
Tokarz-Kocik, A. (2018). Motivation as a source of human resource risk in hospitality enterprises. Theoretical approach. Journal of economic and social development, 5(2), 44-53.
Tuan, L. T. (2019). Can managing employee diversity be a pathway to creativity for tour companies? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(1), 81-107.
Usman, M., Ali, M., Ogbonnaya, C., & Babalola, M. T. (2021). Fueling the intrapreneurial spirit: A closer look at how spiritual leadership motivates employee intrapreneurial behaviors. Tourism Management, 83, 104227.
Vij, M. (2019). The emerging importance of risk management and enterprise risk management strategies in the Indian hospitality industry: Senior managements’ perspective. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 11(4), 392-403.
Wang, X., Wang, H., Zhang, L., & Cao, X. (2011). Constructing a decision support system for management of employee turnover risk. Information Technology and Management, 12(2), 187-196.
Xie, C., Zhang, J., Chen, Y., Morrison, A. M., & Lin, Z. (2020). Measuring hotel employee perceived job risk: dimensions and scale development. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(2), 730-748.
Yıldırım, M. (2021). Tracing the consent, adaptation and resistance practices of an ‘unsustainable’workforce: The governmentality of workplaces in tourism industry. Tourism Management, 84, 104260.
Young, M., & Hexter, E. (2011). Managing human capital risk. New York: The Conference Board,
Yu, J., Xie, C., & Huang, S. S. (2022). Effect of perceived job risk on organizational conflict in tourism organizations: Examining the roles of employee responsible behavior and employee silence. Journal of Hospitality and Tourism Management, 53, 21-31.