طراحی الگوی توسعه دوسوتوانی سازمان‏های فناوری‌محور به‌منظور تجاری‌سازی محصولات نوآورانه (موردپژوهی: جهاد دانشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/jhrs.2024.189985

چکیده

زمینه و هدف: دوسوتوانی سازمانی به توانایی سازمان‌ها در انجام فعالیت‌های متضاد و متناقض اشاره دارد، این مفهوم در سازمان‌های نوآور مبتنی بر فناوری، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این سازمان‌ها به ترکیب خلاقیت و نوآوری با کارایی و بهره‌وری نیاز دارند. جهاد دانشگاهی به‌عنوان یک سازمان مبتنی بر فناوری، برای تجاری‌سازی محصولات و خدمات نوآورانه خود نیازمند دوسوتوانی است؛ هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه دوسوتوانی سازمان‌های فناوری‌محور، به‌منظور تجاری‌سازی محصولات نوآورانه است.
روش: استراتژی پژوهش، مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش، روش سیستماتیک (مدل نظام‌مند) اشتراوس وکوربین است. اطلاعات با ابزار مصاحبه گردآوری شده است؛ بدین ترتیب که در فاز کیفی ۱۶ مصاحبه با خبرگان سازمان‌های فناورانه جهاد دانشگاهی و ۴ مصاحبه تکمیلی برای دستیابی به اشباع نظری، انجام شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش مقوله محوری، مدیریت دوسوتوانی سازمانی شناسایی شد که مفاهیم زیرمجموعۀ آن عبارت‌اند از: مدیریت ساختار دوسوتوانی، مدیریت فرهنگ نوآورانه و مدیریت فرایندهای دوسوتوانی. مفاهیم زیرمجموعه شرایط علی عبارت‌اند از: مدیریت و رهبری دوسوتوان، منابع انسانی دوسوتوان، ساختارهای چندوجهی. زیرمجموعه بسترها عبارت‌اند از: فرهنگ دوسوتوانی سازمانی، اسناد بالادستی، فرهنگ جهادی. راهبردهایی که از مدل نظریه‌پردازی داده‌بنیاد شناسایی شد، عبارت‌اند از: طراحی فرایندهای منابع انسانی دوسوتوان، طراحی مدل تجاری‌سازی فناوری، طراحی نظام ارزشیابی دوسوتوانی سازمانی و طراحی نظام تخصیص منابع. از سوی دیگر، ارتباطات نهادی در حوزه علم‌وفناوری و محیط دوسوتوانی سازمانی، به‌عنوان عوامل مداخله‌گر بودند. در نهایت ارزش‌آفرینی، تکمیل زنجیره فناوری، توسعه سازمانی و مدیریت تناقض‌های سازمانی، پیامدهای شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی در راستای تجاری‌سازی در سازمان‌های مبتنی بر فناوری بود.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت دوسوتوانی سازمانی، در موفقیت تجاری‌سازی سازمان‌های مبتنی بر فناوری، نقش بسزایی ایفا می‌کند. مدیریت ساختار، فرهنگ و فرایندهای دوگانه، از عوامل کلیدی مؤثر بر دوسوتوانی سازمانی هستند. همچنین، شرایطی مانند مدیریت و رهبری دوسوتوان، منابع انسانی دوسوتوان و ساختارهای چندوجهی بر این فرایند تأثیرگذارند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که سازمان‌ها با تمرکز بر راهبردهایی چون طراحی فرایندها و مدل‌های تجاری‌سازی دوگانه، زمینه لازم برای دستیابی به دوسوتوانی و تجاری‌سازی موفق را فراهم آورند. انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Model of Developing Ambidexterity of Technology-Oriented Organizations to Commercialize Innovative Products (A Case Study of CECR)

نویسندگان [English]

  • Ali Ghafari 1
  • Gholam Reza Hashem Zadeh Khorasghani 2
1 PhD Candidate, Department of Technology Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 دانشیار، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده [English]

Background & Purpose: Organizational ambidexterity refers to the ability of organizations to perform conflicting and contradictory activities. This concept is important in innovative technology-based organizations, because these organizations need to combine creativity and innovation with efficiency and productivity. As a technology-based organization, ACECR needs a duality to commercialize its innovative products and services. The aim of the current research is to design an ambidexterity development model of technology-oriented organizations to commercialize innovative products.
Methodology: The research strategy is based on foundational data theorizing, and the data analysis method of the current research is the Strauss and Corbin’s systematic method (systematic model), and the data collection was done with the interview tool. In the qualitative phase, 16 interviews were conducted with the experts of technological organizations of ACECR and four additional interviews were also conducted to achieve theoretical saturation. In the quantitative phase, the descriptive-survey research method was used, and in this phase, the data collection tool was a questionnaire.
Findings: Organizational ambidexterity management has been identified as a central category in this research, and its subcategory concepts include ambidexterity structure management, innovative culture management, and ambidexterity process management, which constitute the central category. The causal conditions in this research include ambidexterity management and leadership, ambidextrous human resources are multifaceted structures. On the other hand, the bases include organizational ambidextrous culture, upstream documents, and Jihadi culture. Also, the strategies resulting from the foundation's data theorizing model include designing two-way human resources processes, designing a technology commercialization model, designing an organizational two-way evaluation system, and designing a resource allocation system. On the other hand, institutional communication in the field of science and technology and the environment of organizational ambivalence as intervening and ultimately value-creating factors, completing the technology chain, organizational development, and management of organizational contradictions, the consequences of identifying and explaining the factors affecting organizational ambidexterity in the direction of commercialization which have been in technology-based organizations.
Conclusion: The management of organizational ambidexterity plays a significant role in the success of commercialization of technology-based organizations. Management of structure, culture, and dual processes are key factors affecting organizational duality. Also, conditions such as ambidextrous management and leadership, ambidextrous human resources and multifaceted structures affect this process. Consequently, it is suggested that organizations focus on strategies such as the design of dual commercialization processes and models to provide the necessary ground to achieve duality and successful commercialization. It is necessary to conduct more studies in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational ambidexterity
  • Exploration and exploitation
  • Technological organization ambidexterity
  • Technological businesses
  • Qualitative approach
ترابی‌پور، سید محمدرضا؛ تقوایی، رضا و حمیدی، کامبیز (1401). طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری). مطالعات منابع انسانی، 12(2)، 78-103.
کاویانی، حسن؛ علیزاده، حمید و فرجی، معرفت (1398). بررسی نقش میانجی انعطاف‌پذیری منابع انسانی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و هوش سازمانی در یگان‌های منتخب اطلاعات نظامی. فصلنامه مدیریت نظامی، 19(74)، 53- 80.
نیکخواه تکمه‌داش، یونس؛ حسینی، سید صمد و صنوبر، ناصر (1398). از دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی تا عملکرد سازمانی: تأثیرات مدیریت استعداد و فناوری اطلاعات. مطالعات منابع انسانی، 9 (1)، 115-142.
Abazeed, R. (2020). Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in the commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge management. Management Science Letters, 10(7), 1445-1456.
Ahammad, M. F., Glaister, K. W. & Junni, P. (2019). Organizational ambidexterity and human resource practices. The International Journal of Human Resource Management, 30(4), 503-507.
Ansah, M. O., Addai-Boamah, N., Bamfo, A. B. & Ry-Kottoh, L. A. (2021). Organizational ambidexterity and financial performance in the banking industry: evidence from a developing economy. Journal of Financial Services Marketing, 27(3), 250-263.
Asif, M. (2017). Exploring the antecedents of ambidexterity: a taxonomic approach. Management Decision, 55(7), 1489-1505. https://doi.org/10.1108/md-12-2016-0895
Audretsch, D. B. & Guerrero, M. (2023). Is ambidexterity the missing link between entrepreneurship, management, and innovation? The Journal of Technology Transfer, 48(6).  DOI:10.1007/s10961-023-10037-7
Ayuri, D. P. & Nasution, Y. (2022, March). The Effect of Organizational Learning Capability and Inspirational Leadership to Individual Ambidexterity in Improving Team Performance in Public Sector Organizations. In 7th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2021) (pp. 266-272). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220304.035
Birkinshaw, J. & Gibson, C. B. (2004). Building an ambidextrous organisation. Advanced Institute of Management Research Paper, (003).
Brion, S., Mothe, C., & Sabatier, M. (2010). The impact of organisational context and competences on innovation ambidexterity. International Journal of Innovation Management, 14(02), 151-178.
Çelik, D., & Uzunçarşılı, Ü. (2023). Is the Effect of Organizational Ambidexterity and Technological Innovation Capability on Firm Performance Mediated by Competitive Advantage? An Empirical Research on Turkish Manufacturing and Service Industries. Sage Open, 13(4), 21582440231206367.
Corbin, J. M. & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21.
Diab, A. A. A. & Mohamed Metwally, A. B. (2019). Institutional ambidexterity and management control: The role of religious, communal and political institutions. Qualitative Research in Accounting & Management, 16(3), 373-402.
Hill, S. A. & Birkinshaw, J. (2014). Ambidexterity and survival in corporate venture units. Journal of management, 40(7), 1899-1931.
Hwang, B. N., Lai, Y. P., & Wang, C. (2023). Open innovation and organizational ambidexterity. European Journal of Innovation Management, 26(3), 862-884.
Innis, H. A. (2022). The strategy of culture. DigiCat.
Johnson, J., Whittington, R., Regnér, P., Angwin, D., Johnson, G., & Scholes, K. (2020). Exploring strategy. Pearson UK.
Ju, M. & Elliott, M.T. (2023). Antecedents of organizational ambidexterity: an empirical investigation of foreign ventures in an emerging market. Journal of Business & Industrial Marketing, 39(2), 350-365. https://doi.org/10.1108/JBIM-08-2022-0387.
Kafetzopoulos, P., Psomas, E., & Katou, A. A. (2023). Promoting Strategic Flexibility and Business Performance through Organizational Ambidexterity. Sustainability, 15(17), 12997.
Kassotaki, O. (2022). Review of organizational ambidexterity research. Sage Open, 12(1), 21582440221082127.
Katou, A. (2021). Building a multilevel integrated framework of ambidexterity: the role of dynamically changing environment and human capital management in the performance of greek firms. Global Business and Organizational Excellence, 40(6), 17-27. https://doi.org/10.1002/joe.22131
Lin, H., McDonough, E., Lin, S., & Lin, C. (2012). Managing the exploitation/exploration paradox: the role of a learning capability and innovation ambidexterity. Journal of Product Innovation Management, 30(2), 262-278. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2012.00998.x
Luger, J., Raisch, S., & Schimmer, M. (2018). Dynamic balancing of exploration and exploitation: The contingent benefits of ambidexterity. Organization Science, 29(3), 449-470.
Mom, T. J., Chang, Y. Y., Cholakova, M., & Jansen, J. J. (2019). A multilevel integrated framework of firm HR practices, individual ambidexterity, and organizational ambidexterity. Journal of Management, 45(7), 3009-3034.
Neuendorf, K. A. (2002). Defining content analysis. Content analysis guidebook, 10-27.
Ojiako, U., Petro, Y., Marshall, A., & Williams, T. (2023). The impact of project portfolio management practices on the relationship between organizational ambidexterity and project performance success. Production Planning & Control, 34(3), 260-274.
Supriadi, Y. N., Eeng, A., Adi, W. L., Chairul, F., & Dodi, S. (2020). Strategic flexibility in mediating the effect of entrepreneurial orientation and dynamic environment on firm performance. International Journal of Scientific & Technology Research, 1(1), 324.
Taleghani, G. R., & Ghafary, A. (2014). Providing a management model for the development of sports tourism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 120, 289-298.
Tetenbaum, T. & Laurence, H. (2011). Leading in the chaos of the 21st century. Journal of Leadership Studies, 4(4), 41-49.
Trieu, H. D., Nguyen, P. V., Tran, K. T., Vrontis, D. & Ahmed, Z. (2023). Organisational resilience, ambidexterity and performance: the roles of information technology competencies, digital transformation policies and paradoxical leadership. International Journal of Organizational Analysis, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJOA-05-2023-3750
Tushman, M.L., & O'Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California management review, 38(4), 8-29.
Wu, H. (2017, May). Exploring the Origin, Definition and Measurement of Organizational Ambidexterity. In 3rd Annual International Conference on Management, Economics and Social Development (ICMESD 17) (pp. 1-6). Atlantis Press.
Xiao, P., Zhang, H., Sun, X., Zhang, F., Du, X. & Liu, G. (2022). International ambidexterity and innovation performance: The moderating role of the host country's institutional quality. Journal of Innovation & Knowledge, 7(3), 100218.
Yunita, T., Sasmoko, S., Bandur, A., & Alamsjah, F. (2023). Organizational ambidexterity: The role of technological capacity and dynamic capabilities in the face of environmental dynamism. Heliyon, 9(4).
Zang, J. & Li, Y. (2016). Technology capabilities, marketing capabilities and innovation ambidexterity. Technology Analysis and Strategic Management, 29(1), 23-37. https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1194972