شهروندگرایی سازمانی در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشگاه پیام نور، ساختمان مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه پیام نور، اراک، ایران

4 مربی، دانشگاه پیام نور، بافق، ایران- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه تکامل تاریخی در حوزه مدیریت و سازمان به لحاظ تئوری و عملی تحت تأثیر نیرویی قدرتمند قرار گرفته است؛ نیرویی که اگر به‌درستی هدایت و اداره شود، به نظر می‌رسد توانایی لازم برای منجر شدن به ژرف‌ترین همکاری‌ها نه تنها در زمینه‌های حرفه‌ای بلکه برای انسانیت را دارا باشد. این نیروی قدرتمند چیزی جز شهروندگرایی سازمانی نیست. تحقیق حاضر، تحقیقی است کاربردی، اکتشافی، توصیفی- همبستگی و پیمایشی با رویکرد ترکیبی روش تحقیق کمی و کیفی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران- بافق و روش نمونه گیری آن، تصادفی طبقه‌ای است. از نرم‌افزارهای spss و لیزرل و روش‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و آزمون‌های همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه، کولموگروف-اسمیرنوف، کیسر و بارتلت، دوجمله ای، خی دو و فریدمن، جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از روابط مثبت، قوی، مستقیم و غیر مستقیم بین عوامل دموگرافیک، رفتاری و زمینه‌ای و روابط منفی، قوی، مستقیم و غیر مستقیم بین عوامل ساختاری و شهروندگرایی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها