بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی- عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 مدرس دانشگاه آزاد واحد چالوس

چکیده

هدف از انجام پژوهش پیشرو، شناسایی ابعاد مختلف تعهد سازمانی با رفتار شهروندی و در نتیجه اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعهد سازمانی به عنوان شاخص تأثیرگذار در رفتار شهروندی می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می‌پردازد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، تحقیق پیمایشی می‌باشد. همچنین این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است که هدف از آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل از کلیه کارکنان اداره کل بنادر و کشتی‌رانی استان مازندران بود و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای،‌ تعداد 140 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه‌گیری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی و سایر آزمون‌های مرتبط می‌باشد نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه های تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها