بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی در مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، کارشناس ارشد مدیریت، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی و ادراک از عدالت سازمانی مرکز آموزش عالی رسته‌ای نهاجا به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان مذکور تشکیل دادند. با توجه به نظامی بودن سازمان مورد مطالعه، ارائه تعداد نفرات جامعه با محدودیت روبرو است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه مورد نیاز 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات سه پرسشنامه مدیریت استعداد مردان و همکاران (1394) با 27 گویه، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1997) با 24 گویه و پرسشنامه ادراک از عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) با 20 گویه بود، که روایی صوری آنها مورد تایید قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت استعداد (91/0)، تعهد سازمانی (90/0) و عدالت سازمانی (88/0) گزارش شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون رگرسیون، آزمونتی تک متغیره و تحلیل واریانس صورت گرفت. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش نشان داد بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین R2 36 درصد واریانس مدیریت استعداد و تعهد سازمانی کارکنان مشترک بوده است. ضریب همبستگی بین وضعیت مدیریت استعداد و عدالت سازمانی ادراک شده معنی دار است.

کلیدواژه‌ها