بررسی تاثیر معنویت بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران. ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. تهران. ایران

چکیده

مهمترین عامل بهره­وری در سازما­ن­ها و در نهایت شکوفایی هر جامعه­ای در بهبود منابع انسانی و پرورش نیروی انسانی آن نهفته است. معنویت ­درکار تجربه‌ای از ارتباط و اعتماد متقابل میان افرادی است که در یک فرآیند کاری با هم همکاری می‌کنند که منجر به خوش‌بینی و حسن­نیت فردی، ایجاد فرهنگ انگیزشی و افزایش عملکرد می‌شود. هدف مقاله حاضر که روش پژوهش آن از نوع توصیفی بوده و به‌صورت پیمایشی انجام‌گرفته، سنجش تأثیر سه بعد معنویت سازمانی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک­خدمت کارکنان می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان مشغول در سازمانی معنوی و بزرگی با بیش از 700 نفر نیرو، تشکیل می­دهند. برای این منظور اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از پرسشنامه به‌صورت تصادفی به دو روش دستی و الکترونیکی از نمونه‌ای 200تایی کارکنان شاغل در سازمان مذکور، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. با استفاده از دو نرم‌افزار SPSSو Lisrel تحلیل آماری استنباطی و مدل­سازی معادلات ساختاری انجام ‌گرفته است. نتایج نشان می‌دهند سه بعد معنویت، بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک­خدمت تأثیر دارند. به ‌عبارت‌ دیگر آن دسته از کارکنانی که سطوح بالاتری از معنویت را در کار خود احساس می‌کنند نسبت به کارکنانی که این احساس را در سطح ضعیف‌تری تجربه می‌کنند کمتر دچار فرسودگی شغلی می‌شوند و میزان تمایل به ترک­خدمت آنان پایین‌تر است.

کلیدواژه‌ها