بررسی ارتباط بین اقدام های مدیریت منابع انسانی با شایسته سالاری (مطالعه موردی در شهرداری منطقه 9 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران ، ایران

چکیده

ظهور فن‌آوری‌های نوین و شتاب تحولات و تغییرات محیط سازمان‌ها، تامین منابع انسانی متخصص و شایسته را به یک چالش اساسی تبدیل کرده است. نظام شایستگی نیز همواره مورد توجه اندیشمندان و محققان حوزه مدیریت و مدیران سازمان‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصی، بنگاه‌هاو شرکت‌ها بوده است . هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین اقدام‌های مدیریت منابع انسانی و شایسته سالاری در شهرداری منطقه 9 تهران می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شهرداری منطقه 9 تهران مشتمل بر 430  نفر تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 207 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی – پیمایشی است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل آمار توصیفی(جداول و نمودارهای توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیل آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمونی تی تک نمونه‌ای، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) به کمک نرم افزار 21 SPSS بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که بین اقدام‌های مدیریت منابع انسانی و شایسته سالاری در شهرداری منطقه 9 تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین آموزش و بهسازی منابع انسانی بیشترین تاثیر را بر نظام شایسته سالاری دارد. یافته‌ها نشان داد که در حال حاضر، وضعیت اقدام‌های مدیریت منابع انسانی و نظام شایسته سالاری در جامعه مورد مطالعه در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها