بررسی تأثیر معنویت سازمانی و ابعاد آن بر وفاداری کارکنان (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش شهر مهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

چکیده

در قرن جدیدی که سازمانها به خصوص نهادهای آموزشی با محیط پر تلاطم و حساسی روبه رو هستند تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به اهداف سازمان حائز اهمیت بسیار زیادی است. لذا دراین مقاله تلاش می‌شود تا تأثیر معنویت سازمانی بر وفاداری کارکنان سازمان آموزش و پروش شهر مهران بررسی شود. جامعه‌ی آماری پژوهش را تمام کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهران تشکیل می‌دهد. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مرگان تعداد 225 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد می‌باشد که  شامل دو بخش معنویت سازمانی و وفاداری کارکنان می‌باشد که برای روایی محتوا از نظر اساتید و خبرگان و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده و دو بسته نرم افزاری SPSS 21 و LISREL 8.8 بکارگرفته شده‌است. یافته‌های مقاله حاکی ازآن است که بین معنویت سازمانی و وفاداری کارکنان رابطه مثبت، مسقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد معنویت سازمانی ابعاد احساس همبستگی و معنویت فردی با وفاداری کارکنان رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها