تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت MBA ، دانشگاه پیام نور دماوند،ایران

3 دکتری فرماندهی مرکب و مشترک، دانشگاه فرماندهی ستاد، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل در بانک تجارت است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش نیز یک تحقیق توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 3587  نفر از کلیه مدیران ارشد،کارشناسان مسئول و کارشناسان شاغل در بانک تجارت شهر تهران می‌باشند. جهت محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد و بر این اساس حجم نمونه آماری 347 نفر برآورد گردید. این تعداد نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق پیش‌رو، پرسش‌نامه سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسش‌نامه عجین شدن با شغل توماس لاداهل و کجنر می‌باشد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین خوش‌بینی، خود کارآمدی، امیدواری و تاب‌آوری و عجین شدن با شغل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها