بررسی تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام علی(ع).

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی.

3 کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی.

چکیده

یکی از نهاد های مهم وتاثیرگذار در سرنوشت جامعه، نظام آموزش عالی است. دانشگاه ها و عناصر تشکیل دهنده آنها از جمله مدرسان، دانشجویان و ویژگی های رفتاری این دو نیز تاثیر بسزایی در نتایج فعالیت های نظام آموزش عالی می گذارند. این مقاله به بررسی میزان تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتار انضباطی دانشجویان می پردازد. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است.ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق، پرسشنامه­های محقق ساخته­ رفتار انضباطی و سبک رفتار رهبری می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) می باشد.یافته ­های پژوهش نشان داد بین سبک رفتار رهبری مدرسان ورفتارانضباطی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و بیشترین سبک رفتار رهبری مدرسان در حوزه سبک رفتار رهبری مداخله گر قرار دارد. همچنین به لحاظ رفتار انضباطی بین دانشجویانی که مدرسان آنها، دارای سبک رفتار رهبری(مداخله گر، غیرمداخله گر وتعامل گرا)هستند، تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین  امتیاز رفتار انضباطی دانشجویانی که مدرسان آنها، دارای سبک رفتار رهبری تعامل گرا بوده اند بیشتر از دو سبک دیگر می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-   سلیمی، علیرضا(1382)، « مطالعه رفتار مدرس بر نظم پذیری در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران»- پایان نامه- دانشگاه تهران
2-    صفوی، علی(1383)، مقایسه رفتار مدرس در کلاس‌های دارای رفتار نامطلوب و کلاس ‌های عادی- پایان نامه- دانشگاه سمنان- ص 431
3-    عالی و امین یزدی(1385)- بررسی تأثیر ویژگی های مدرس بر سبک مدیریت کلاس دانشجویان دانشگاه مشهد، پایان نامه نامه- دانشگاه مشهد.
4-    جباری، محمد(1379)- اثرات مشخصات کلاس بر انضباط دانشجویان- پایان نامه- دانشگاه تهران
5-    رئیسی، علیرضا(1386)- بررسی عوامل بی نظمی دانشجویان - پایان نامه- دانشگاه چهارمحال بختیاری.
6-    مشایخ وبرزیده، (1389)، تاثیر سبک رفتار رهبری مدرس بر خلاقیت دانشجویان - پایان نامه- دانشگاه شهرستان کازرون.
7-    مولایی، قاسم(1391)، تاثیر ویژگی های مدرس بر سبک مدیریت کلاس در دانشگاه- پایان نامه- دانشگاه پیام نور بزینه رود.
8- Jermein (2002). "Review: Style ofleadership behaviorof teachers”. MS Quarterly, Vol. 25 No. 1, pp. 107-32.
9- Lewis, G.(1997).” Investigate the relationship between physical environment and its impact on classroom disciplinary problems”. Jossey-Bass Inc, San Francisco 128p.
10-  Veenman. (1994).” Classroom Management “.  Britain: ISTE.2006
11-  Martin, R. (1997). “Freshman discipline”., Vol. 4 No. 2, p. 38.
12-  Lewis. (2003). Effective methods of classroom management and discipline.
13-  Long, Frye & Weinstein. (2008). “Impact on teachers ‘classroom management skills, poor student behavior”. [www.cognexus.org/dom . pdf].
14-  Shoho. (2003). “Style of leadership behavior of teachers”.
15-  Ming. (2007)." Teacher behavior of the order-taking in class". Harvard business Review, pp45-53, jan-feb.
16-  Ritter & Hancock. (2007). “Effects of leadership style; democratic, authorial and discipline student free ". Strategic Management Journal, 21,345-367.
17-  Gal. (2006). “Effective methods of classroom management and discipline.”. (New York): Harper.
18-  Sokal and et al. (2003). "An Investigate the relationship between physical environment and its impact on classroom disciplinary problems".Operations Research, Vol. 44 No. 1, pp. 77-86.
19-  Doyle . (1986) . “Impact on teachers ‘classroom management skills, poor student behavior .Journal of Researeh and Develoment in Education             
20-  Miller. (2009 " .( Style of leadership behavior of teachers". In Edwards.
21-  Edongo. (2012), Effects of leadership style; democratic, authorial and discipline student free
 11:299-326