بررسی عوامل موثر در اشتراک گذاری دانش مدیران میانی صنعت بیمه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران غرب.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور.

چکیده

تمرکز پژوهش حاضر بر روی مدیران میانی صنعت بیمه در ایران می باشد. بر اساس فرضیات پژوهش از روش تحلیل عاملی، درخت تصمیم و تحلیل واریانس و نیز تست جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دهنده آن است که اشتراک گذاری کامل دانش مدیران میانی از چهار عنصر تشکیل شده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می‌دهد که گروه های خبره اهمیت اشتراک گذاری دانش را در هفت گروه از ویژگی ها و شایستگی ها می‌دانند. همچنین تفاوت بین عناصر یافت شده به ویژگی های فردی و سازمانی وابسته می باشد. یافته های پژوهش حاضر به منظور توسعه رفتارهای اشتراک گذاری دانش در سطح سازمان ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین نتایج این تحقیق می تواند جهت مقایسه رفتارهای اشتراک گذاری دانش در سطح سازمان های مختلف نیز سودمند می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-     ابطحى، س.ح. و منتظرى، م.،1386 . مدیریت مبتنى بر شایستگى و نقش آن در مدیریت منابع انسانى.  فصلنامه مطالعات مدیریت، ش 57 ، صص 1.
2-     ابوالعلایى، ب. و غفارى، ع.، 1386 . مدیران آینده، . انتشارات سازمان مدیریت صنعتى، چ.
3-     ابیلى، خ.، 1376 . طراحى مدل توسعه و پرورش مدیران میانى صنعت نفت تهران. فصلنامه انجمن
 پژوه شهاى آموزشى ایران، سال اول، شماره اول، ص 70.
4-     درگاهى، ح.، علیپور فلاح پسند، م. ح. و حیدرى قره بلاغ، ه.، 1389 . ارائه مدل شایستگى در توسعه منابع انسانى، راهبرد یاس، ش 23 ، صص 11.
5-       Abrams, L.C. Cross, R , Lesser, E , Levin, D.Z. Nurturing Interpersonal Trust in Knowledge – Sharing Networks. Acadmy of Management Executive. 17. Pp 64- 77.
 
6-       . Bourgault, J., Charih, M., Maltais,D. and Rouillard, L., 2006. Hypotheses concerning the prevalence of competencies among government executives , according to three organizational variables .Public Management,(pp89).
7-        Boydell, T. and Leary, M., 1989.Definition of competence and Its Origin,cluster of competencies. Individual andOrganization Development Consultants Ltd.19. Dulewicz, V., 1989. Assessmentcenters as the route to competence. Public Personnel Management, 21(11), pp. 9-56.
8-       Bower, J.L. Management Resource Allocation Process, Harvard  Business School Press. Pp 297.
9-       Li H, Zhang Y. The role of managers’ political networking and functional experience in new
venture performance: Evidence from China’s transition economy. Strategic Management 1. Journal. 2007;28(8):791–804.