بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشکده علدم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بو علی سینا همدان، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی وضیعت حمایت سازمانی ادراک شده و رابطه آن با اعتمادسازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بودکه با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه ای-نسبی تعداد260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های مورد نیاز از دو پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) و اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) استفاده شد. برای به دست آوردن روایی پرسشنامه­ها از روش روایی محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده هم به ترتیب77/0 و 95/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش از روش­های آمار توصیفی و استنباطی نظیرآزمون کالموگروف-اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt و تحلیل رگرسیون یک متغیره استفاده گردید. یافته­ها نشان داد: میزان حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا کمتر از حد متوسط می­باشد. همچنین  بین حمایت سازمانی ادراک شده و مولفه­های اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این نتایج آزمون t بیانگر این شد که بجز دیدگاه کارکنان به لحاظ وضعیت استخدامی در میزان حمایت سازمانی ادراک شده که تفاوت معناداربود دربقیه موارد تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


-بختی، میلاد، ترابی، محسن و قلی پور، آرین. (1390). رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک میانجی بین پشتیبانی درک سازمانی و سرمایه اجتماعی، تحقیق، توسعه و بهبود مجله مطالعات مدیریت،21(66)، صص 42-25.
-بیگی، حشمت اله. (1391). بررسی رابطه اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان واحد آموزش، تحقیقات و ترویج جهادکشاورزی استان همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه.
-پرناک، جهانگیر. (1392). بررسی رابطه بین ابعاد مختلف اعتماد سازمانی و نوآوری در آموزش و پرورش شهرستان گیلانغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
-پورسلطانی زرندی، حسین، آقایی، نجف و عسگری، بهمن. (1395). ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 53، صص198-183.
-چاوشی، سید محمد حسین. (1386). بررسی و مطالعه رابطه هوش عاطفی مدیران و میزان اعتماد زیردستان به آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم.
-حاجی کریمی، عباسعلی، رضائیان، علی، عالم تبریز، اکبر و سلطانی، مرتضی. (1391). یک مدل برای توضیح رابطه بین سطح ادراک درک حمایت سازمانی از سازمان و مشارکت در تصمیم گیری با توجه به تعهد سازمانی، مجله مدیریت استراتژیک، سال6،2(12)، صص200-177.
-حسن زاده، حسن. (1386). شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران و بررسی وضعیت موجود سازمان های اجرایی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم.
-رضایی راد، مصطفی و دعایی، حبیب اله. (1391). بررسی رابطه راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی پرستاران: ارایه یک الگو، فصلنامه مدیریت ارتقاء سلامت، دوره 1(2)، ص43-35.
-رضائیان، علی. (1373). مبانی مدیریت رفتار سازمانی، چاپ پنجم، تهران ، انتشارات سمت.
-شفیع پور مطلق، فرهاد، جعفری پریوش، یارمحمدیان، محمدحسین و دلاور، علی. (1390). رابطه بین اعتماد سازمانی با عدالت ادارک شده دبیران آموزش و پرورش شهر اصفهان، فصلنامه رهیافتی نو در مدریت آموزشی، سال دوم، 8(4)، صص20-1.
-شمس، شهاب الدین و اسفندیاری مقدم، امیر تیمور. (1394). ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 21(77)،  صص185-171.
-عریضی سامانی، سیدحمید رضا و گل پرور، محسن. (1390). الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه ای و سازمانی، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 15، 73(4)، صص147-173.
-علامه، سید محسن و  عباسی رستمی، نجیبه. (1395). بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و اعتماد سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، سال نهم، پیاپی33(1)، صص 44-31.
-کرامتی، محمدعلی و حمزه لویی، علی. (1391). تاثیر ارزیابی اهداف، موانع، انگیزه، پویایی گروه و حمایت سازمانی برای اثربخشی ICT، مجله تکنولوژی آموزشی، 1(28)، صص102-85.
-کرمی، فرزانه. (1392). رابطه بین هوش سازمانی و کاربرد فناوری اطلاعات در دانشگاه بوعلی سینا همدان. گروه علوم تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بوعلی سینا همدان.
-کریمی گوغری، محمد، حسنی، ابوالفضل، رضوانفر، احمد و حجازی، یوسف.(1390). تحلیل رابطه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 18، صص45-26.
-موغلی، علیرضا، حسن پور، اکبر و حسن پور، محمد. (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. نشریه مدیریت دولتی،1(2)، صص132-119.
-نادی، محمدعلی و مشفقی، نزهت الزمان. (1388). مدل یابی معادلات ساختاری روابط ادراک معلمان از ابعاد عدالت با تعهد مستمر و عاطفی به منظور ارائه یک مدل مفهومی، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، شماره 6، صص38-21.
-نادری، رمضان و  فؤاد میرکی. (1393). تأثیر حمایت سازمانی ادارک شده بر رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه:پلیس راه استان کردستان)، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال نهم، شماره 31، ص22-1.
-نصیری، فخرالسادات و عزیزی، فریده. (1392). بررسی وضیعت توانمندسازی و حمایت سازمانی ادراک شده و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، مجله مدیریت عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان. چاپ نشده.
 
-Allen MW., Armstrang DJ., Reid MF., Riemenschneider CK.(2008); "Factor impacting the perceived organizational support of IT employees"; Information & Management, 45: pp. 556-563,.American Psychologist; 60: 397-409.
-Belcourt, M., Bohlander, G., & Snell, S (2008),”Managing Human Resources”.  th Canadian Edition. Thomson-Nelson.
-Bogler, R. & Somech, A.(2004). "Influence of teacher empowerment on teacher organizational commitment9 professional commitment and organizational citizenship behavior in schools". Teaching and Teacher Education. No. 209 pp. 277-289.
-Casper, W. J., Harris, C., Taylor-Bianco, A., & Wayne, J. H. (2011). Work–family conflict, perceived supervisor support and organizational commitment among Brazilian professionals. Journal of Vocational Behavior, 79(3), 640-652.
-Celep, C &  Yilmazturk, O.E, (2012), The relationship among organizational trust, multidimensional organizational commitment and perceived organizational support in educational organizations,  Procedia - Social and Behavioral Sciences 46. Pp,  5763 – 5776.                                                                                               
-Chandler, G.N., Keller, C. and Layon, D.W. (2010). "Unraveling the determinants and consequences of an innovative-supportive organizational culture", Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 25, No. 1, PP. 59-76.
-Chathoth, P. (2007). Employees perceptions of organizational  trust and service Climate: A structural model combing  their effects on employee sayisfaction. The hong kong  polytechnic university.
-Chen, Z., Eisenberger, R. Johnson,K. M., Sucharski, I. L. & Aselage J. (2009). "Perceived organizational support and extra- role performance: Which leads to which?", Journal of Social Psychology,149(1),119-124.
-Cho, Jeewon, Darren, C, Treadway. (2011). Organizational identification and perceived organizational support as mediators of the procedural justice-citizenship behavior relationship: Across-cultural constructive replication. European Journal of work and organizational psychology, 5, 631-653.
-Clarke, J. (2002). Skeleton key – Communication and Politics in Workplace. MESS Publishing, Istanbul.
-DeConinck, B, James. (2010). the effect of organizational justice, perceived organizational support, and perceived supervisor support on marketing employees’ level of trust. Journal of business research, 63, 1349.
-Dietz, G., & Hertzog, D. N. (2006). Measuring trust inside organizations. Personnel Review, 35(5), 557-588.
-Eisenberger R, Armel S, Rexwinkel B, Lynch P D and Rhoades L. (2001). Reciprocation of Perceived Organizational Support”, Journal of Applied Psychology, 1, 42-51.
-Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S. and Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology. 71, 500–507.
-Ellonen R, Blomqvist K, Puumalainen K. (2008). The role of trust in organizational innovativeness, European Journal of Innovation Management Vol. 11, pp.160- 181, Availabel from: http://www.emeraldinsight.com.
-Ellonen, R., Blomqvist, K., & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational innovativeness. European Journal of Innovation Management, 11(2), 160-181.
-Ergeneli, azize, Saglam Ari, Guler & Metin, Selin. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers, Journal of Business Research 60,  pp. 41-42.
-Halpern D.F. (2005). Psychology at the intersection of work- family: Recommendations for employers, working families and policymakers.
-Herting, S.R. (2011). "Trust Correlated with Innovation Adoption in Hospital Organizations", American Society of Public Administrationۥs 63National Conference, Phoenix, Arizona.
-Johlke MC., Stamper CL., Shoemaker ME.(2002)."Antecedent to boundary-spanner perceived organizational support"; Journal of Managerial Psychology, 17 (2): pp.116-128.
-Kaneshhiro, Paul. (2008). "Analyzing the organizational Justice, Trust, and Commitment Relationship in A public Organizational", Doctor of philosophy, submitted to North central University, pp. 14-20.
-Lamastro, V. (2002). Commitment and perceived organizational support, National Forum, V13, N.3.Levinson, H. (1965). Reciprocation: The relationship between man and organization. Administrative Science Quarterly.(9): 370 – 390 .
-Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, D. F. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709-734.
-Mishra, J., & Morrissey, M. A. (1990). Trust in employee/employer relationships: a survey of west Michigan managers. Public Personnel Management, 19, 443-486.
-Parker, P.J & Kohlmeyer, J.M. (2005). "Organizational Justice and Turnover in public Accounting Firms: a Research Note", Accounting, Organizations and Society, vole 30, pp: 357-369.
-Patterson, M.,Warr,P.& West M. (2004)."Organizational justice and Company productivity". Journal of Occupational and Organizational psychology, 77.
-Riggle, R. J., Edmondson, D. R., & Hansen, J. D. (2009). “A Meta analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research”. Journal of Business Research, 62(10), 1027-1030.
-Silong, D. & Abu Samah. (2008), "The relationship between leader-member exchange, organizational inflexibility, perceived organizational support, interactional justice and organizational citizenship behavior. African", Journal of Business Management, 2(8), 138-145.