سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با توانمندسازی منابع انسانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود که روایی آن توسط صاحب‌نظران تایید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. تعداد کل جامعه آماری 900 نفر است. حجم نمونه به کمک روش نمونه گیری جامعه محدود و با استفاده از نمونه برداری در دسترس تعیین گردیده است. در نتیجه نمونه مورد نیاز برای انجام این مطالعه 205 نفر از کارکنان رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران خواهد بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که تمامی ابعاد سلامت سازمانی دارای رابطه مثبت و معناداری با توانمندسازی کارکنان در سطح یک درصد بودند.  به عبارتی می‌توان گفت که هرچه میزان سلامت سازمانی بالاتر بود، میزان توانمندی کارکنان افزایش می‌یابد. هم‌چنین، با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون مشخص گردید که از میان ابعاد سلامت سازمانی، سه بعد روحیه، نوآوری و مشارکت در تصمیم‌گیری توانستند 71 درصد از واریانس کل مربوط به توانمندسازی منابع انسانی را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل. مومنی، منصور. (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم: تحلیل آماری). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
آقایار، سیروس. (1386). تواناسازی کارکنان و توانمندسازی سازمان. اصفهان: انتشارات سپاهان.
اکبری، مرتضی. شکیبا، حجت. ضیائی، محمدصادق. مرزبان، شیرمراد. رازی، سمیرا. (1392). بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)، فصلنامه مدیریت دولتی. (13)، 20-1.
اقدسی، سمانه. نوروززاده، رضا. (1392). عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی، دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 5 (1)، 222-197.
حقیقت‌جو، زهرا. شفیق‌پور، محمدرضا. سلطانی، علیرضا. انصاری، حمید. حقیقت‌جو، زینب. (1387). رابطه سبک تفکر و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 7 (1)، 20-13.
ساعدی، سارا. خلعتبری، جواد. موری‌نجف‌آبادی، ندا. (1389). رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی، تازه‌های روان‌شناسی صنعتی/ سازمانی، 1 (4)، 64-55.
قهرمانی، محمد. ابوالقاسمی، محمود. عارفی، محبوبه. خاتمی، میرحمید. (1391). ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی، مشاوره شغلی و سازمانی، (10)، 30-13.
موسوی‌خامنه، مرضیه. عابدی جعفری، حسن. محمدیان، محبوبه. (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی (با تاکید بر شفافیت و پاسخ گویی)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5 (2)، 176-145.
موغلی، علیرضا. حسن پور، اکبر. حسن‌پور، محمد. (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، نشریه مدیریت دولتی، 1 (2)، 132-119.
میرکمالی، سید محمد. ملکی‌نیا، عماد. (1387). بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستان‎های پسرانه دولتی شهر تهران (سال تحصیلی 87-86)، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، (12)، 133-113.
میری، عبدالرضا. سبزیکاران، اسماعیل. رضایی، حسین. (1391). رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تامین قطعات ایران خودرو، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، (67)، 177-155.
 صص 177-155.
نصیری، فخرالسادات. قنبری، سیروس. عمادی، سید رسول. کریمی، ایمان. (1391). رابطه بین سلامت سازمانی دانشگاه‌های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آن‌ها، فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی، (31)، 151-127.
Arnold, K.A.; Dupré, K.E. (2012) "Perceived organizational support, employee health and emotions", International Journal of Workplace Health Management, 5(2): 139-152.
Breeding, R. (2008),"Empowerment as a function of contextual self-understanding: The effect of work interest profiling on career decision, self-efficacy and work locus of control", Rehabilitation Counseling Bulletin, 51(2): 1-13.
Dimitriades, Z. S. (2005),"Employee empowerment in the Greek context", International Journal of Manpower, 26(1): 80-92.
Gibbs, D. (2009),"Empowering programs with evaluation technical assistance: Outcomes and lessons learned", Health Promotion Practice, 10(1): 38-44.
Hameiri, L.; Nir, A. (2016),"Perceived uncertainty and organizational health in public schools: The mediating effect of school principals’ transformational leadership style", International Journal of Educational Management, 30(6): 771–790.
Ho, J.T.S. (2000),"Managing organizational health and performance in junior colleges", International Journal of Educational Management, 14(2): 62-73.
Hoy, W.K.; Miskle, C.G. (2005),"Educational administration", New York, Graw Hill Companies, 7th Edition.
Lynden, K.; Klingle, P. (2002),"The development of an instrument to measure organizational trust", Annual Meeting of the American Educational Research Association in New Orleans, (12): 35-47.
Menon, S. T.; Hartmann, L. C. (2002),"Generalizability of Menno’s empowerment scale: replication and extension with Australian data", Cross-Cultural Management, 2(2): 137-153.
Miles, M.B. (1996),"Planned change and organizational health: figure and ground", in Carver, E.A. and Sergiovanni, T.J. (Eds), Organizations and Human Behavior, McGraw-Hill, New York, NY, pp. 375-91
Nesan, L. J.; Holt, G. D, (2002),"Assessment of organizational involvement in implementing empowerment", Integrating Manufacturing Systems, 13(4): 201-211.
Potter, C.C.; Leake, R.; Longworth-Reed, L.; Altschul, I.; Rienks, S. (2016),"Measuring organizational health in child welfare agencies", Children and Youth Services Review, (61): 31-39.
Robbins. T. L.; Crino, M. D.; Fredendall. L. D. (2002),"An integrative model of the empowerment process", Human Resource Management Review, (12): 419-420.
Smith, P.A. (2002),"The organizational health of high schools and student proficiency in mathematics", International Journal of Educational Management, 16(2): 98-104.
Thomas, K.W; Velthhouse, B. A. (1990),"Cognitive Elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation", Academy of Management Journal, 15(4): 666-681.
Tuan, L.T. (2013),"Underneath organizational health and knowledge sharing", Journal of Organizational Change Management, 26(1): 139-168.
Underwood, J.  (2002),"Changes in Higher Education: Preparing for the Future", The Journal of Academic Leadership, (2): 10-35.