بررسی عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

با توجه به حجم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و عدم وجود بازار کار برای همه‌ی افراد، کارآفرینی می‌تواند سهم مهمی در اشتغال افراد و نیز رشد و پیشرفت جامعه داشته باشد.در این پژوهش به شناسایی عواملی که بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان مدیریت تأثیر گذار است پرداخته شده است. این پژوهش، پژوهشی کاربردی می‌باشد و از نوع پژوهش‌های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های دولتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. پرسشنامه پژوهش با توجه به پژوهش‌های پیشین و بخشی از آن نیز توسط نگارندگان طراحی شد. روایی پرسشنامه با توجه به نظر کارشناسان و نیز تحلیل عاملی در نرم‌افزار   SPSS تایید شد؛ و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله‌ی نرم‌افزار Amos Graphics مشخص شد انگیزه کارآفرینی، کارآمدی کارآفرینی و شبکه‌های اجتماعی بر قصد و نیت کارآفرینی تأثیر مثبت و معنادار دارند؛ همچنین این نتیجه به دست آمد که کارآمدی کارآفرینی و انگیزه کارآفرینی بر یکدیگر تأثیر مثبت و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


1-   ابارشی, ا., & حسینی, س. (1391). مدل سازی معادلات ساختاری. تهران: جامعه شناسان.
2-  احمدپور داریانی, م., نیک بین, ح., & کریمی, آ. (1390). عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 42(4), 535-546.
3-  احمدی, ح., فرج اله حسینی, س., & امیدی نجف آبادی, م. (1388). شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی, 3(3), 9-24.
4-   جعفرزاده, م., & بازرگان, ع. (1383). تحلیل عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه تهران. فرهنگ مدیریت, 2(7), 205-254.
5-  حسین پور, د., کوشکی جهرمی, ع., & بودلایی, ح. (1390). معنویت به عنوان حلقه بین توانمندسازی و بروز رفتارهای کارآفرینانه. پژوهش های مدیریت منابع انسانی, 1(1), 65-92.
6-  حسینی, س., فرج اله حسینی, س., & سلیمانپور, م. (1388). عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده های کشاورزی استان تهران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 5(2), 101-111.
7-   دانایی فرد, ح., حسینی, س., & میرزایی, ش. (1392). روش پژوهش مقدماتی. تهران: صفار (اشراقی).
8-  رضایی میرقائد, م., عربیون, ا., & علیزاده, م. (1392). بررسی رابطه ی بین کارآفرینی، محیط کسب و کار و توسعه ی اقتصادی در کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM). پژوهش های جغرافیای انسانی, 45(2), 37-50.
9-  شکر کن, ح., برومند نسب, م., نجاریان, ب., & شهنی ییلاق, م. (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی, 9(3-4), 1-24.
10-  طالبی, ک., & زارع یکتا, م. (1389). بررسی اثرگذاری شخصیت و روش مدرسان کارآفرینی بر انگیزش دانش جویان در راه اندازی کسب و کار جدید. توسعه کارآفرینی, 2(7), 95-115.
11-  کمالیان, ا., & فاضل, ا. (1390). بررسی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان (مطاله ی موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان). توسعه کارآفرینی, 3(11), 127-146.
12-    مومنی, م., & فعال قیومی, ع. (1391). تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. تهران: مولف.
13-  ناظم, ف. (1392). رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی. پژوهش های مدیریت در ایران, 17(2), 223-242.
Carr, J. C., & Sequeira, J. M. (2007). Prior family business exposure as intergenerational influence and entrepreneurial intent: A Theory of Planned Behavior approach. Journal of Business Research, 60(10), 1090–1098.
Chan, K. Y., R. Ho, M.-h., S.Chernyshenko, O., Bedford, O., A. Uy, M., Gomulya, D., et al. (2012). Entrepreneurship, professionalism, leadership: A framework and measure for understanding boundaryless careers. Journal of Vocational Behavior 81, 81(1), 73-88.
Fairlie, R. W., & Holleran, W. (2012). Entrepreneurship training, risk aversion and other personality traits: Evidence from a random experiment. Journal of Economic Psychology, 33(2), 366–378.
Goethner, M., Obschonka, M., Silbereisen, R. K., & Cantner, U. (2012). Scientists’ transition to academic entrepreneurship: Economic and psychological determinants. Journal of Economic Psychology, 33(3), 628–641.
Hox, J., & Bechger, T. (1998). An Introduction to structural equation modeling. Science Review, 11, 357-373.
Kim, Y., Kim, W., & Yang, T. (2012). The effect of the triple helix system and habitat on regional entrepreneurship: Empirical evidence from the U.S. Research Policy, 41(1), 154– 166.
Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing Models of Entrepreneurial Intentions. Journal of Business Venturing 15,, 15(5-6), 411–432.
Landstrom, H., Harirchi, G., & Astrom, F. (2012). Entrepreneurship: Exploring the knowledge base. Research Policy, 41(7), 1154– 1181.
Pugesek, B., Tomer, A., & Von Eye, A. (2003). Structural Equation Modeling: Applications in ecological and evaluationary biology. Newyork: Cambridge university press.
Torres, C. T. (2010). Consideraciones Para La Formacion En Emprencimiento: Explorando Nuevos Ámbitos Y Posibilidades. Estudios Gerenciales, 26(117), 41-60.
Wyrwich, M. (2012). Can socioeconomic heritage produce a lost generation with regard to entrepreneurship? Journal of Business Venturing, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.09.001.
Zellweger, T., Sieger, P., & Halter, F. (2011). Should I stay or should I go? Career choice intentions of students with family business background. Journal of Business Venturing, 26(5), 521-536.
Zhuplev, A., Konkov, A., & Kiesner, F. (1998). Russian and American Small Business: Motivations and Obstacles. European Management Journal, 16(4), 505–516.