تاثیر بانکداری الکترونیک بر کیفیت زندگی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس اشد مدیریت امور دفاعی.

چکیده

اهمیت موضوع کیفیت زندگی کاری، سازمان‌ها را به انجام اقدامات سازمانی ترغیب نموده‌ است. از مهمترین این اقدامات، به‌کارگیری فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از انواع فناوری‌های اطلاعاتی یعنی بانکداری الکترونیک بر کیفیت زندگی کارکنان پرداخته می‌شود. این تحقیق بر حسب هدف، توصیفی از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده‌ها، کمی و از نظر نوع استفاده، تحقیقی کاربردی است. جهت جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان شعبات بانک‌ حکمت ایرانیان در شهر تهران به‌تعداد 320 نفر می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و فرمول مورگان، 175 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با کمک آزمون ضریب همبستگی و ضریب تاثیر نشان داد که خدمات اطلاع رسانی، خدمات ارتباطی و خدمات تراکنشی بانکداری الکترونیکی بر کیفیت زندگی کارکنان تاثیر دارند. هم‌چنین خدمات اطلاع رسانی و خدمات تراکنشی به‌ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین تاثیر بر کیفیت زندگی کارکنان بودند.

کلیدواژه‌ها


 1. آذر، عادل(1385)، آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری )، تهران: انتشارات سمت.
 2. الهیاری فرد، محمود(دی ماه1382)، بانکداری الکترونیک در استرالیا، نشریه داخلی بانک ملی ایران، شماره 94.
 3.  الهیاری فرد، محمود (شهریور 1382)، بررسی مقایسه ای خدمات بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیک در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 4. الهیاری فرد، محمود (1382)، خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیاتی، خدمات مختلف بانکی،(چاپ اول)، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
 5. پورایرج، رضا (1377)، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت بخشی مشتریان بانک به منظور بهبود و بالندگی سازمان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
 6. توسلی شکیب، محمود(1379)، بررسی اثرات مبادله الکترونیکی داده ها بر افزایش کارآیی و تسهیل مبادلات بین المللی در ایران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه فردوسی مشهد؛ دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
 7. حسن‌زاده، علی؛ پورفرد، فروغ(1382)، بانکداری الکترونیک، فصلنامه تازه‌های اقتصاد؛ شماره 100.
 8. حسن‌زاده، علی؛ صادقی، تورج(1382)، بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر توسعه نظام بانکی؛ مجله اقتصادی؛ شماره 25و26.
 9. رضائیان، علی، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات سمت، تهران، 1388، چاب ششم.
 10. روستا، احمد؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ ونوس، داور (1377)؛ مدیریت بازاریابی؛ تهران؛ انتشارات سمت؛ چاپ دوم.
 11. سلمانی، داود، کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، اسفند 1389، چاب اول.
 12. شکرگذار، رضا (1382)؛ امکان سنجی پیاده سازی بانکداری الکترونیک در ایران با تأکید بر بانک سپه؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران مرکز
 13. عظیمی، سعید (1381)؛ بررسی عوامل مؤثر بر رضایت ارباب رجوع در بانک رفاه از دیدگاه مشتریان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشکده حسابداری و مدیریت.
 14. علی محمدی، محمد(1381)، مدیریت ارتباط با مشتری، ماهنامه علمی و آموزشی تدبیر، شماره 129.
 15. کهزادی، نوروز (تابستان 1380)؛ بانکداری الکترونیک؛ پیش نیازها، محدودیتها و روشهای پیاده سازی آن در ایران (قسمت اول)؛ پیک توسعه؛ شماره 27.
 16. کهزادی، نوروز (تابستان 1380)؛ بانکداری الکترونیک؛ پیش نیازها، محدودیتها و روشهای پیاده سازی آن در ایران (قسمت دوم)؛ پیک توسعه؛ شماره 28.
 17. کهزادی، نوروز (1382)؛ وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران و جهان؛
 18. کلانتری، خلیل(1382)، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی، تهران: نشر شریف.
 19. منصوری. مومن(1386)، تحلیل داده های آماری با استفاده از SPSS،  تهران: نشرکتاب نو.
 20. محب‌علی، داوود(1387) زندگی کاری بهتر؛ عاملی در افزایش بهره وری، فصلنامةمطالعاتمدیریت، شمارة 13
 21. ونوس، داور؛ مختاران، ماهرخ (1381)؛ بانکداری الکترونیک و ضرورت توسعه آن در ایران؛ مدیریت؛ شماره 67و68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Al-sabbagh, Imtiyaz (2004); Adoption and use of Internet Banking in the Sultanate of oman; An Exploratory study; www. Arravdev.com/commerce/jibc/0406-07 asn
 2. Awamleh, Raed; Evants, john; Mahate, Ashraf (2004); Internet Banking in Emergency Market (the case of jordon-ANote;www.arravdev.com/commerce/jibc/0306-03
 3. alachandher, Krishnan Guru; Santha, vaithilingam and other (2004); Electronic Banking in Malaysia: ANote on Evalution On Evaloution of services and consumer Reactions. www. Arravdev.com/commerce/jibc/0001-07 html.
 4.   press,Irwin; F.Ganey, Rodenly and F.Hall, Melvin (1997); whats most important to customer satisfaction?; ABA Banking  Journal; 37-40 pp, rebmtpes.
 5. Sahut, Jean-Michel; Kucerova, Zuzana (2003); Enhance Banking Service Quality with Quality Function Deployment Approwch;
 6. P.Vijayan, Bala Shanmugun (2004); Service Quality Evalution of Internet Banking hi Malaysia.www.arravdev.com/commerce/jibc/0306-06html
 7. unktad (2001); Electronic Commerce and Development Report 2001; unctad nations publication.