تدوین نیم‏رخ شایستگی مشاغل راهبردی به‏منظور ارزیابی آمادگی راهبردی سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مسئله اصلی این پژوهش تمرکز برنامه های توسعه شایستگی های منابع انسانی سازمان بر مشاغلی است که بیشترین تاثیر در تحقق استراتژی های سازمان دارند.بدین منظور نخست اقدام به شناسایی مشاغل استراتژیک  شرکت صنعتی دوده فام و در قدم دوم تدوین پروفایل شایستگی هر یک از این مشاغل می باشد تا بر اساس این شای. سوال های اصلی این پژوهش عبارتند از : مشاغل استراتژیک شرکت صنعتی دوده فام کدامند ؟ پروفایل ( نیم رخ ) شایستگی این مشاغل کدام است ؟ برای پاسخ به سوال اول از آزمون مقایسه زوجی و تکنیک AHP جهت رتبه بندی استفاده شده است و برای پاسخ به سوال دوم از مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای و با استراتژی تحلیل تم استفاده شده و در نهایت برای اعتبار یابی یافته ها آزمون علامت بکار گرفته شده است. تحقیق به صورت مطالعه موردی در شرکت صنعتی دوده فام انجام گرفت و جامعه آماری آن متخصصان و صاحبنظران و مدیران عالی شرکت می باشد.  داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است. در نهایت 8 شغل به عنوان مشاغل کلیدی شناسایی و پروفایل هر یک از مشاغل طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


اکرمی ، محمود و رجب زاده، سمیه . ( 1390 ) ." توسعه مولفه های مقیاس سنجش شایستگی مدیران" . فرایند مدیریت و توسعه. شماره 77 صص 69-49
آذر، عادل. مؤمنی، منصور (1383)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تحلیل مدیریت؛ تهران، سمت.
بختی، میلاد (1391) ؛ شناسایی مدلی جهت معرفی ویژگی های مشاغل استراتژیک در راستای ایجاد آمادگی استراتژیک در سرمایه انسانی: مورد کاوی شرکت طراحی و مهندسی نفت؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی؛ دانشکده مدیریت
دانایی فرد، حسن، سید مهدی الوانی، و عادل آذر. (1388). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع.(تهران، صفار).
رهنما، فریدون، و ابراهیم شیخ، اثربخشی کانونهای ارزیابی مدیران (با مطالعه موردی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، مجموعه مقالات همایش تخصصی ارزیابی و توسعه مدیران، (1386)
زارع میرک آباد، علی (1389)؛ بررسی رابطه همراستایی استراتژیک  فناوری اطلاعات و بازاریابی با عملکرد کسب و کار؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.(1386)
زکلیلی، محمدعلی، مبانی تدوین شایستگی های مدیران، مجموعه مقالات همایش تخصصی ارزیابی و توسعه مدیران، تیرماه (1386)
سکاران، اوما (1385) روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه دکتر صائبی و دکتر محمود شیرازی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
قرائی پور، رضا (1382 ) . "رویکرد شایستگی در منابع انسانی". صنعت خودرو
قلی­پور، آرین ( 1390)."مدیریت منابع انسانی ( مفاهیم، تئوریها و کابردها)". تهران: انتشارات سمت.
یوسفی، احمد و عرفانی، مریم ( 1388 ) . "نقش شایستگی های سرپرستی در توسعه سرمایه های انسانی"، مهندسی خودرو و صنایع وابسته. 8 ، 69-63
 
Beker, Brian E., and Mark. A. Huselid (2006), “Strategic human resource management: Where do we go from here?”, Journal of Management, Vol. 32, No. 6, pp: 898-928.
Beker, Brian E., and Mark. A. Huselid (2011), “Bridging Micro and Macro Domains: Workforce Differentiation and Strategic Human Resource Management”, Journal of Management, Vol. 37, No. 2, pp: 421-428.
Boyatzis, R. E. ( 2008 ) “ Competencies in the 21st century “ Journal of Management Development. Vol 27, No.1, pp 5-12
Boyatzis, R.E,(1982), The competent manager: amodel for effective performance, New yourk: John Wiley & sons.
Cochram G.(2009), developing a competency model for a 21st century extension organization,unpublished doctoral desertation, Ohio state university.
Dubois, D. D., Rothwell, W. J., Stern, D. J. &Kemp,L. K. (2004). “ Competency based Human Resource Management “ Palo Alto, CA : David Black Publishing
Huselid, Mark A., Richard. W. Beatty, and Brian. E. Beker (2005), “A player or A position? The strategic logic of workforce management”, Harvard Business Review (December).  
Kaplan, Robert S., and David. P. Norton (2004a), “The strategy map: guide to aligning intangible assets”, Strategy & Leadership, Vol. 32, No. 5, pp: 10-17.
Kaplan, Robert S., and David. P. Norton (2004b), “Measuring the strategic readiness of intangible assets”, Harvard Business Review (February).
Kaplan, Robert S., and David. P. Norton (2004c), “Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes”, Boston: Harvard Business Press
Kaplan, Robert S., and David. P. Norton(2003 ),“ Strategic job families “,Harvard Business School Publishing , Balanced Scorecard Report , Vol 5,No.6pp 1-5
Rothwell,William J, “Effective succession planning”,(2010)
Taher,Samer ( 2007 ). “ Competency based Human Resource Management Program “. MEIRC Consultant and Training Company.