بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با میانجی‏گری هوش سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش ونوآوری سازمانی با میانجیگری  هوش سازمانی میان کارکنان دانشگاه سمنان بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه و‌ روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری طبقه‌ای ساده بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه های مدیریت دانش، نوآوری سازمانی ، هوش سازمانی بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع‌آوری گردید. اطلاعات با استفاده از روش‌های آمار استنباطی تحلیل شد. نتایج نشان داد که 1) مدیریت دانش بر هوش سازمانی وهوش سازمانی بر نوآوری سازمانی به طور مستقیم تأثیر دارد 2) مدیریت دانش به صورت غیر مستقیم و از طریق هوش سازمانی برنوآوری سازمانی تأثیر دارد.3)مدیریت دانش به صورت مستقیم بر  نوآوری سازمانی تأثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


.آقا داود،سید رسول؛ حاتمی ،محمود و حکیمی نیا، بهزاد .(1389). بررسی عوامل مؤثر برنوآوری سازمانی در میان مدیران(مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان). فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شوشتر،سال چهارم، (11)، 170- 127.
.باقرزاده، مجید؛ راشدی، وحید و بافنده، علیرضا .(1391). بررسی رابطه هوش سازمانی با مدیریت تعارض در بین مدیران و معلمان مدارس دولتی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 91-90. فصلنامه علوم تربیتی، (19)، 57-41
.جعفری، پریوش و فقیهی، علیرضا .(1388). میزان مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دانشوپژوهشدرعلومتربیتی  برنامهریزیدرسی،(23)، 66-45
.حسینعلی شیرازی، محمودآقا؛ طاهری گودرزی، حجت و قنواتی اکبر.(1390). رابطه بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان.فراسوی مدیریت ،(18) ،24-7.
.حقیقت منفرد،جلال وهشیار،آیلر.(1389).بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی  و مدیریت دانش(مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران).فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی صنعت نفت،(11)، 87-65.
.دانش فرد،کرم ا... و شهابی نیا، سعید.(1389).بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش.فصلنامه مدیریت، (17)، 10-1.
.ربیعی،علی؛ حسینی، میرزاحسن و خواجوی، زینب. (1388). طراحی مدل پیاده سازی نظام مدیریت دانش درسازمانهای دولتی مطالعه موردی شهرداری تهران، پژوهشهای مدیریت، (6)، 175-159.
.سیادت، سیدعلی؛ کاظمی، ایرج و مختاری پور، مرضیه .(1389). بررسی مقایسه ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی دربین اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی اصفهان. چشم اندازمدیریتدولتی، شماره1،99-87.
.شاهین، شعله و فخیمی آذر ، سیروس .(1390). بررسی روابط بین زیر سیستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده. فراسویمدیریت ،(19)،  234-211.
.شهابی،مریم وجلیلیان، حمید.(1390). بررسی روابط بین  اینرسی دانش ،یادگیری سازمانی، ونوآوری سازمانی(مطالعه موردی شرکت  بهره برداری نفت و گاز غرب). فصل نامه علمی پژوهشی  مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، (8)، 158-137.
.طالبی زاده، محدثه، و نورمحمد، یعقوبی.(1391) . بررسی رابطه هوش سازمانی و نوآوری سازمانی در سازمان امور اقتصادی و دارایی شهر کرمان. دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران، دانشگاه شاهد.
.طالقانی ،غلام رضا؛ انواری ،علی و افتخاری،لیلا. (1391). رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه.پژوهشنامه صنعت بیمه(صنعت بیمه سابق) ،(1)، 171-151
.طاهری لاری،مسعود .(1389). جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی.اولین همایش ملی هوش سازمانی / هوش کسب وکار،29تهران،و30آذر.
.طاهری هشی،علی؛ دارایی، رؤیا و دهقان، حبیب الله .(1389). موانع انسانی مدیریت دانش در سیستم مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران.فصلنامه مدیریت نظامی، (37)، مقاله چهارم، 85-110.
.طبرسا، غلامعلی؛ابدالی، رقیه و حاتمی ، سکینه.(1390). ارتقای خلق  دانش سازمانی:تبیین نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی(شرکت سایپا). پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 1(3)، 133-107.
.طبرسا ،غلامعلی؛رضائیان، علی و نظر پوری،امیر هوشنگ(1391). طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی در سازمانهای دانش بیان.فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین ،(1)،72-47.
.علامه، سید محسن و زارع، سید محسن.(1387). بررسی رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد سازمانی. اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، تهران، پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی، نوآوری
.فقیهی، علیرضا؛ موسوی پور، سعید و دره، ایمان .(1390). رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی، (7)، 85-71.
.فلاح شمس ، میر فیض ؛ بوداقی خواجه نوبر،حسین و دلنواز اصغری، بیتا. (1391) . بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1388. مجله فراسوی مدیریت، سال ششم ، شماره  21،صص 166-149.
.کیوا ن آرا ، محمود؛ یزدخواستی ، علی؛ بهرامی، سوسن و مسعودیان، یوسف (1390). رابطه‌ ی مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریتاطلاعاتسلامت ، 8 (5)، 680-673 .
.محبوبی ،طاهر و توره ،ناصر.(1387). آسیب شناسی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه.فصلنامه دانشگاه اسلامی، سال دوازدهم ،(1)، 125-75.
.ملک زاده،غلامرضا.(1389). هوش سازمانی ؛ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور،فصلنامه تخصصی  پارک ها و مراکز رشد ،(22)، 37-31.
.میر اسماعیلی،الهام.(1386). بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران.فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی ، (2) ،169-149.
.میرسپاسی، ناصر و افقهی، بابک .(1391). مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی: مطالعه‌ای موردی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، (65)، 86-67
.هادیزاده مقدم،اکرم ؛محبی، پروین و قلیچ لی ،بهروز(1391). بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران. پژوهش های مدیریت در ایران،17(1) ،220-201.
.هاشمى، صدیقه سادات(1389).ارزیابى سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامى. فصلنامهمطالعاتمدیریتانتظامی، (2) ،214-183.
.ودادی،احمد و عبدالعلیان،حمیده. (1391).بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در منابع انسانی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران.فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، (13)
.یوسفی،احسان؛ فیضی،جعفر صادق و سلیمانی ،محمد(1390). بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری.ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ،(3)، 51-29.
 
. Albrecht, k. (2003). Organizational Intelligence Survey Preliminary Assessment Australian Managers.Australian institute of management. September.
.Allameha, M.; Zamani, M.;& Davoodia, M .R. (2011) .The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management (A Case Study: Isfahan University).Procedia Computer Science, 3, 1224–1236.
.Azma, F.& mostafapour, M. A.(2011). Identify Knowledge  management  And  Organizational learning Indicators and its relation With Creativity. Procedia - Social and Behavioral Sciences,30, 2249 – 225
.Cantnera, U.; Joel ,K.;& Schmidtc, T. )2011). The effects of knowledge management on innovative success – An empirical analysis of German firms .Research Policy, 1-10.
.Chang ,S.C.and Lee,M.S.(2008). The Linkage between knowledge  accumulation capability and organizational innovation,Journal of Knowledge Managament, 12(1), 3-20.
. Drost EA. Validity and Reliability in Social Science Research. Education esearch & Perspectives 2011; 38(1):105-123
.Jiménez-Jimenez, D.; Sanz Valle, R.& Hernandez-Espallardo, M. (2008) .Fostering innovation: The role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management, 11(3), 389 – 412.
.Khan, R.;Rehman,A.U .;& Fatima, A.( 2009).Transformational leadership and organizational  innovation:Moderated by organizational size. African Journal of Business Management, 3(11), 678-684.
.Liao,S.H.; Fei,W.C.;& Liu ,C.T.(2008). Relationships between  knowledge inertia, organizational learning and organization innovation. Technovation, 28, 183-195
. Liao, S.H .& Wu, C.c . (2010). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation . Expert Systems with Applications, 37, 1096–1103.
. López-Nicolás, C.& L.Mero˜no-Cerdán, Á. (2011) .Strategic knowledge management, innovation and performance .International Journal of Information Management, 31, 502-509.
.Mooghali , A.R.& azizi. A.R .(2008).Relation  Between Organizational Intelligence Organizational knowledge Management  Development.World Applied Science  Jornal, 4(1), 01-08
.Sadeghi , Z .& Mohtashami, R.(2011). Relationship of strategic human resource practices and organizational innovation in one of the military centers. Iranian Journal of Military Medicine , 13(2), 97-102.
.Torabi, M .and Goodarzi,M.(2009).The  Holding Knowledge & Innovation Based Companies,Transformation in Medical Sciences & Economic Growth.Hakim Research Journal, 12(3), 10-17 .
.Walker, R.M.(2007).An Empirical Evaluation Of  Innovation Types and Organizational and Environmental Characteristics:Towards a Configuration Framework.Journal of  Public Administration  Research And Theory, 18, 591-615.
.Williams B, Brown T, Onsman A. Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. J Emergency Primary Health Care 2012; 8(3): 1
.White, M. A.& Bruton, G. D.(2010). The Management of Technology and Innovation: A Strategic Approach, 2nd Edition, Cengage Learning.