بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیک با عملکرد و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مدیریت منابع انسانی الکترونیک یکی از مهمترین پایه‌های توسعه پایدار سازمان‌ها می‌باشد، که در دهه‌های اخیر به یکی از راهبردهای کسب مزیت رقابتی از طریق بهبود عملکرد در سازمان‌ها مبدل شده است. در کشور ما نیز مدیران در صدد ایجاد بسترهای مناسب شگل‌گیری آن هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت منابع انسانی الکترونیک با عملکرد و یادگیری سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی– همبستگی می‌باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد مدیریت منابع انسانی الکترونیک، عملکرد و یادگیری سازمانی و شکل‌گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی، فرضیات و سوالات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 200 نفر از کارکنان سازمان آب استان کرمانشاه می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. نتیجه آزمون سوالات تحقیق به کمک ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان دهنده­ ارتباط معنادار مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با عملکرد سازمانی و یادگیری سازمانی می‌باشد. در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهادات و راهکارهای عملی و تحقیقاتی به مدیریت سازمان و محققان بعدی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


احتشام­فر، فاطمه، نژاد­ ایرانی، فرهاد و ایران­زاده، سلیمان. (1393). بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیکیEHRM  در بهبود عملکرد سازمان، (موردمطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت ارومیه، همایش بین­المللی مدیریت، تهران.
اسدی، حسن، نصرتی، امیر، قربانی، حسین و دوستی، مرتضی. (1388). رابطه بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، دوره- (1)، 237-247.
آقا حسینی، تقی. (1382). بررسی عوامل موثر بر بهبود مدیریت دوره متوسطه شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و دبیران. فصلنامه آموزه، 20، 59-69.
باکال، رابرت. (1388). درس‌هایی برای بهبود عملکرد سازمان. (مجید نوریان)، تهران: مبلغان.
البدوی، علی و علیخانی، فرزانه. (1387). آیا یادگیری الکترونیکی بهره­وری کارکنان را افزایش می­دهد؟. شریف ویژه علوم مهندسی، 24(43)، 31-37.
بهنامی، ژوزف. (1384). یادگیری سازمانی. ماهنامه تدبیر، 161، 19-25.
دهقان منشادی، نیلوفر. (1389). بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیک و کیفیت ارائه خدمات منابع انسانی در شرکت کیسون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
سنجقی، محمدابراهیم، فرهی بوزنجانی، برزو، ظهوریان نادعلی، ایمان، درودی، حمید. (1392). تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی، توسعه کارآفرینی، 6(3)، 7-26.
طیبی، سروناز. (1389). تاثیر بازارگرایی و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان در شرکت روغن موتور ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
قربانی­زاده، وجه­الله و مشبکی، اصغر. (1387). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش فرایند یادگیری سازمانی، دو ماهنامه دانشور رفتار، 29.
قربانی­زاده، وجه­الله. (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش. تهران: نشر بازتاب.
گلستان هاشمی، مهدی. (1380). خلاقیت و نوآوری سازمانی و فن آورانه، رهیافت، 26، 83-90.
مارکوارت، مایکل جی. (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده، (محمدرضا زالی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نظری، سمیه. (1391). تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
نوری، داود. (1394). تحلیل اثرات مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
 
Argyris, c., Schon, D. A. (1978). Organizational learning: A Theory of action perspective, the University of Michigan, Addison-Wesley Pub, Reading NA: Assision Wesley.
Barney, J. B,. (1991). Firm resource and sustained competitive advantage, Journal of management.17(1), 99-120.
Bowen, D. A. & Ostroff, C. (2004). Understanding HRM-FIRM PERFORMANCE LINKAGES: the role of the “strength” of the HRM System, Academy of management review.29(2), 203-221.
Chand, M., Katou, A. A. (2007). The impact of HRM practices on organisational performance in the Indian hotel industry,Employee Relation.29(6), 576-594.
Henson, R. (2005). The next decade of HR: Trends, technologies, and recommendations, In Greutal and stone (Eds.), The Brave New World of eHR San Francisco, CA: Jossey-Bass, 255-292.
Herrera, A. David., A. (2007). validation of the learning organization as a driver of performance improvement. A Dissertation presented in partial fulfillmen of the requirements for the degree doctor of philosophy: CAPELLA UNIVERSITY.
http://dx.doi.org/10.5296/ijhrs.v2i3.2100
Huber, G. (1991). Organizational learning: the contributing processes and the literatures, Organisation Science,2(1), 88-115.
Huselid, M.A., Rau, B.L. (1997). The determinants of high performance work systems: cross-sectional and longitudinal analyses, working paper, Academy of Management Annual Meetings, Human Resource Management, Rutgers University, New Brunswick, NJ. 
J. Walker. (1982). HRIS Development: A Project Team Guide to Building an Effective Personnel Information System, (Van Nostrand Reinhold), New York, 24-43.
Jimenez - Jimenez, D & Cegarra-Navarro, J. G. (2007). the performance effect of organizational learning and market orientation, industrial Marketing Management. 36(6),694-708.
Lepak, D., Snell, S. (1998). Virtual HR: Strategic human resource management in the 21st century, Human Resource Management Review. 8(3), 215-234.
Lopez, C, A, L, Real, J, C, & Valle, R. (2011). Relationships between human resource management practices and organizational learning capability,Personnel Review. 40(3),344 – 363.
Lujan, R & Ramirez, J, & Cantu, L. (2007). e-HRM in Mexico: adapting innovations for global competitiveness, International Journal of Manpower. 28(5), 418-434.
Marler, J. (2009). Making human resources strategic by going to the Net: reality or myth? International Journal of Human Resource Management. 20(3), 515-527.
Martin, G., Redddington M. & Alexander, H. (2008). Technology, Outsourcing and Transforming HR, Oxford,UK: Elsevier.
Mohrman, S. A. , Lawler, E. E. (1997). III. Transforming the human resource function, Human Resource Management, 36(1), 157–162.
Montes, F. J. L. , Moreno, A. R. , Morales, V. G. (2004). Influence of support leadership and teamwork cohesion on organizational learning, innovation and performance: an empirical examination, Technovation, 25(10), 1159-1172.
Paauwe, J. (2004). HRM and Performance, Oxford: Oxford University Press.
Qais, A. K. William, D. (2013). Information Technology Application on human resource management function in large U. S. Metropolitan areas, Published by ProQuest LLC, Capella University.
Ruel, H. , Bondarouk, T., Looise, J. (2004). E-HRM: Innovation or Irritation: An Explorative Empirical Study in Five Large Companies on Web-based HRM, Management Revue, 15(3), 364-380.
Sareen, Puja & Subramanian, Venkat. (2012). E-HRM: a strategic review. International Journal of Human Resource Studies, 2(3). ISSN 2162-3058.
Seo, M. (2003). Overcoming emotional barriers, political obstacles, and control imperatives in the action-science approach to individual and organization learning. Academy of management learning & education, 2(1), 7-21.
Shimizu, K. & Hit, M. A. (2004). Strategic flexibility: Organizational preparedness to reverse ineffective strategic decisions.Academy of management executive, 18(4), 44-59.
Strohmeier, S, Parry, E. (2014). HRM in the digital age – digital changes and challenges of the HR profession, Employee Relations, 36(4), 138−165.
Strohmeier, S. & Kabst, R. (2009). Organizational adoption of e‐HRM in Europe: An empirical exploration of major adoption factors, Journal of Managerial Psychology, 24(6), 482-501.
Tummala, R. & Schoenherr, T. (2011). Assessing and managing risks using the Supply Chain Risk Management Process (SCRMP). Supply Chain Management: An International Journal 16/6 (2011) 474–48.
Ulrich, D. (1997). Human resource champions: The next agenda for adding value and delivery results. The Academy of Management Review, 23(1),178-180.
Voermans, M & van Veldhoven, M. (2007). Attitude towards E‐HRM: an empirical study at Philips, Personnel Review, 36(6), 887 – 902.
Wang, Yu-Lin, D. Ellinger, Andrea. (2011). Organizational learning, Perception of external environment and innovation performance, International Journal of Manpower, 32(5/6) , 512-536.
Watson Wyatt Worldwide. (2002). Human Capital Index: Human Capital as a lead indicator of shareholder value, Watson Wyatt Worldwide, Washington, DC.
Wright, P., Dyer, L. (2000). People in the e-business: new challenges, new solutions, Center for Advanced Human Resource Studies, Cornell University, Business & Economics, 140.
Yukl, G. (2008). The Importance of Flexible Leadership, the 23rd annual conference of the Society for Industrial-Organizational Psychology, San Ferancisco, CA.
Zafar, J. (2010). An Analysis of E-Human Resource Management Practices: A Case Study of State Bank of Pakistan, European Journal of Social Sciences, 15(1).