بررسی عوامل مؤثر بر کارایی منابع انسانی شهرداری استان آذربایجان شرقی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.

2 کارشناس ارشد دانشگاه علوم و فنون فارابی.

چکیده

انسان گرامی­ترین گوهر آفرینش و نا شناخته­ترین آن است. رفتار آدمی تابع اندیشه­ها، احساسات، انگیزه­ها، خواست­های درونی و عوامل فطری و پرورشی اوست که درموقعیت­های مختلف به صورت­های گوناگون ظا هر می­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر کارایی نیروی انسانی شهرداری استان آذربایجان شرقی است. بدین منظور نمونه­ای شامل 205 نفر از کارکنان انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. داده­ها از طریق نرم­افزارهای SPSS22 و LISREL8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول بررسی شد. همچنین، برای آزمون فرضیه­های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می­دهند که تعهد، آموزش و انگیزش بر کارایی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


 1. علوی، سید علی و مشفق، مهدی (1387). بررسی تأثیر اررزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق (ع). اندیشه مدیریت، 2(2)، 122-95.
 2. شریعتمداری، مهدی.، حاتمی، جواد.، اسکندری، احمدرضا.، و بابامرادی، رسول (1393). بررسی چگونگی تأثیر آموزش­های ضمن خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر بهبود عملکرد آنها. مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(5)، 199-175.
 3. جبه­دار، علیرضا و اسناعیل­پور، فریدون (1389). بررسی تأثیر انگیزه بر عملکرد کارکنان. نظارت و بازرسی، 4(11)، 131-105.
 4. دانش­فرد، کرم­ا...، محجوب روشن، شبنم (1388). بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان. رهبری و مدیریت آموزشی، 3(4)، 136-115.
 5. آزادواری، مینا (1389). بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد (از منظر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد1388-1387). پلیس زن، 4(13)، 28-6.
 6. رضازاده بهادران، حمیدرضا.، خسروی بابادی، علی­اکبر.، و تونتاب حقیقی، سارا (1390). تأثیر آموزش دوره­های ضمن خدمت بر کارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب براساس مدل کرک پاتریک. جهاد دانشگاهی، 2(1)، 22-11.
 7. سلطانی، مرتضی.، نجات، سهیل.، جعفری کلیجی، خشایار (1394). بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد عاطفی کارکنان؛ نقش میانجی فرهنگ سازمانی. مطالعات رفتار سازمانی، 4(4)، 171-145.
 8. حاجی کریمی، عباسعلی؛ طبرسا، غلامعلی و رحیمی، فرج­الله (1387). بررسی تأثیر گذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی. اندیشه مدیریت، 2(1)، 123-103.
 9. رمضانی، ظریفه (1387). ارزش یابی کارایی و اثربخشی دان شآموختگان زن دانشگاه علوم انتظامی در شهر تهران. پایان نامه، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده اداری و پشتیبانی.
 10. زحمتکش، حسنعلی (1387). تأثیر تغییر ساختار ناجا بر عملکرد کلانتری­ها و پاسگاه­های شهرستان رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی. دانشکده علوم مرزی انتظامی.
 11. عسکریان، مصطفی (1378). مدیریت نیروی انسانی. تهران: جهاد دانشگاهی تربیت معام.
 12. فتحی، کوروش (1389). برنامه­ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. چاپ ششم، تهران: سمت.
  1. Heather A. Jones, Andrea Chronis-Tuscano (2008). Efficacy of teacher in-service training for attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychology in the Schools. Volume 45, Issue 10, pages 918–929, December.
  2. Kaya, H., Işik, B., & Çalişkan, F. (2013). Metaphors used by in-service training nurses for in-service training nurses in Turkey. Journal of advanced nursing, 69(2), 404-414.
  3. Tamer Atabarut. (2011). Developing an In-service Training for Inclusive Classroom Practices (DISTINC). Bogazici University Lifelong Learning cenntre.
  4. Meyer, J.P. and Herscovitch, L. (2001), “Commitment in the workplace: toward a general model”,Human Resource Management Review, 11(3), 299-326.
  5. Khanfar, S. M. (2014). Training and its Important in the Efficiency of Employees' Performance in Five – Star Hotels in Jordan. Journal of Business Studies Quarterly, 6(2), 137-158.