رابطه بین هوش اخلاقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین هوش اخلاقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه صورت گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل 440نفر از دبیران دبیرستان‌های شهرستان ساوه است که از میان آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای-نسبی تعداد 205نفر که 105نفر مرد و 90نفر زن بود، به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی ناروائز(2010) و تسهیم دانش لی(2001) بهره گرفته شد. روایی محتوا پرسشنامه مورد تائید متخصصین قرار گرفت؛ هم‌چنین به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب برای هر یک از پرسشنامه‌ها به ترتیب 80/0 و 84/0 به دست آمد. تجزیه‌ و‌ تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم‌افزار SPSS21 در بخش استنباطی(آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که میان هوش اخلاقی و ابعاد آن(رابطه مناسب با دانش‌آموزان، ایجاد جو حمایتی، تشویق به استقلال در پژوهش) با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی کاظم آباد، اعظم.(1386). بررسی تحول اخلاق و گرایشات نوع دوستانه با شیوه های مقابله با استرس در ابعاد شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
اکبری، عباس(1391)، بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش با یادگیری سازمانی از منظر دبیران دبیرستانهای شهرستان ساوه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
امامی، زهرا؛ مولوی، حسین و کلانتری، مهرداد.(1393). تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره 56، تابستان 1393،  صص 4-13 .
آراسته، حمیدرضا، عزیزی شمامی، مصطفی؛ جعفری راد، علی؛ محمد جوزانی، زهره(1389)، بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 11.
سجادی، سیده عادله.(1391). بررسی تأثیر اخلاق اسلامی کار بر سلامت سازمانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی.
سیادت، سیدعلی؛ مختاری پور، مرضیه و کاظمی، ایرج.(1388). رابطه بین هوش اخلاقى و رهبرى تیمى در مدیران آموزشى و غیر آموزشى از دیدگاه اعضاى هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان؛ 88-1387، مدیریت سلامت، 12(36)، صص61-69.
شالباف، عذرا.(1388). نگاهی به معضلات و الگوی راهبردی ترویج اخلاق در سازمان های آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه.
شفیقی، فاطمه و شوقی، بهزاد.(1391). مفاهیم و نظریات هوش. تهران: رازنهان.
شوقی، بهزاد؛ فراهانی، فاطمه و سارجالویی، فرشاد.(1392). مبانی سازمان و مدیریت(عمومی و اسلامی). تهران: رازنهان.
صیف، محمد حسن؛ ثابت مهارلوئی، عباس؛ رستگار، احمد و طالبی، سعید .(1394). عوامل موثر بر تمایل به تسهیم دانش در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 75، صص 41-50.
عزیزی، شهریار، اسدنژاد، مهدی، زارع میرک آباد، علی، حسنی، سجاد (1389) بررسی و مقایسه مدیریت دانش بین سازمانهای دولتی و خصوص.  نشریه توسعه فناوری اطلاعات، دوره  2، شماره 3، صص 99 تا  116.
فروزنده، سکینه؛ شفیعا، محمدعلی؛ سهرابی، بابک و رئیسی وانانی، ایمان.(1388). بررسی رابطه میان عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمان‌های پروژه محور، دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی، http://www.civilica.com/Paper-IKMC02-IKMC02_060.html
گل‌پرور، محسن و نادی، محمدعلی.(1389). رابطه حمایت مدیریت از رفتارهای اخلاقی با رضایت شغلی معلمان، مجله روانشناسی، شماره54، صص 142-160.
محمدی، سمیه؛ نخعی، نوذر؛ برهانی، فریبا و روشن زاده، مصطفی.(1392). ابعاد هوش اخلاقی در حرفه ی پرستاری یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی در شرق ایران ، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی ، سال ششم، شماره 5، صص 57-66 .
مختاری پور، مرضیه و سیادت، سیدعلی.(1388). بررسی مقایسه ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و دین اسلام. دو فصلنامه مطالعات اسلام روان‌شناسی؛ دوره3 (شماره4): 118-97.
مرزوقی، رحمت اله؛ محمدی، مهدی و کشاورزی، فهیمه.(1393). ارائه الگوی علی کیفیت محیط دانشگاه، تسهیم دانش و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره14، شماره8، صص704-714.
مصباحی، مریم و عباس زاده، عباس.(1392). گوی سیستمی اخلاق حرفه ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی) ، فصلنامه اخلاق زیستی، سال سوم، شماره 10، زمستان 1392 ، ص 11 .
Barachini, F. (2009). Cultural and social issues for knowledge sharing, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, 13(1) 98- 110.
Borba, M. (2005). the step-by-step plan to building moral intelligence. Nurturing Kids Heart& Souls. National Educator Award, National council of Self-esteems.
Chen, C. W., Chang, M. L., Tseng, C. P., Chen, B. C., & Chang, Y. Y. C. (2013). Critical human factor evaluation of knowledge sharing intention in Taiwanese enterprises. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 23(2), 95-106.
Clarken RH.(2009) Moral intelligence in the schools. http://Files. Eric .ed. gov/ Fulltext/ ED 508485. Pdf(accessed in 2012) Corwin Press,Inc. Thousand.
Dixon, N. M. (2000) Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What They Know, Harvard Business School Press, Boston.
Hong, D., Suh, E., Koo, C. (2011). Developing strategies for overcoming barriers to knowledge sharing based on conversational knowledge management: A case study of a financial company, Expert Systems with Applications, 38, 14417–14427.
Lee, J. N. (2001). The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on IS outsourcing success. Information & Management,38(5), 323-335.
Narvaez, D. (2010). The emotional foundations of high moral intelligence. New directions for child and adolescent development, 2010(129), 77-94.
Narvaez, D. (2013). The future of research in moral development and education. Journal of Moral Education, 42(1), 1-11.
Nonaka, I. (1991), “The knowledge-creating company”, Harvard Business Review, November- December, pp. 96-104.
Nonaka, I. (2002). A dynamic theory of organizational knowledge creation. The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, 437-462.
Nonaka, I. (2005). A dynamic theory of organizational knowledge creation. The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, 437-462.
Ritala, P., Olander, H., Michailova, S., & Husted, K. (2015). Knowledge sharing, knowledge leaking and relative innovation performance: An empirical study. Tec novation, 35, 22-31.
Tanner, C., & Christen, M. (2014). Moral intelligence–A framework for understanding moral competences. In Empirically Informed Ethics: Morality between Facts and Norms (pp. 119-136). Springer International Publishing.
Zahra, S. A., Neubaum, D. O., Larrañeta, B. (2007).” Knowledge sharing and technological capabilities: The moderating role of family involvement”, Journal of Business Research, 60.  1070–1079.
Zhou, K. Z., & Li, C. B. (2012). How knowledge affects radical innovation: Knowledge base, market knowledge acquisition, and internal knowledge sharing. Strategic Management Journal, 33(9), 1090-1102.