بررسی تأثیر سیاست‌های ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی در شرکت دخانیات ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، درصدد بررسی تأثیر سیاست های ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی در شرکت دخانیات ایران می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی(میدانی) است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان شاغل در شرکت دخانیات ایران می باشد. تعداد آن‌ها در زمان انجام تحقیق حاضر1500 نفر بوده‌ که از این تعداد با کمک فرمول تعیین حجم نمونه کوکران و به شیوه‌ای تصادفی تعداد 142 نفر انتخاب گردیده و آزمون فرضیه‌ها از دو پرسشنامه، سنجش بهره وری منابع انسانی (مدل هرسی و گلداسمیت، 1980) و سنجش سیاست‌های ارزیابی عملکرد(دارای دو خرده مقیاس سیاست‌های انگیزشی و سیاست‌های تنبیهی، مدل پون2004 ) بدست آمد. برای سنجش روایی پرسشنامه‌ها از نظر خبرگان(روایی صوری) استفاده شد و مورد تایید آن‌ها قرار گرفت. همچنین به منظور تایید پایایی(اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده‌ شده است. که مقدار محاسبه شده آن به ترتیب برای پرسشنامه  سنجش بهره وری منابع انسانی و سیاست های ارزیابی عملکرد 808/.  و 751/. بوده است که مقادیر بدست آمده نشان‌دهنده اعتبار بالای پرسشنامه‌هاست. به‌منظور آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده ‌شده و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون ضریب رگرسیون استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست های انگیزشی بر بهره وری منابع انسانی تاثیر مثبت و معنا داری دارد و سیاست‌های تنبیهی بر  بهره‌وری منابع انسانی تاثیر معنی دار و منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


فرجی، حسین(1385)، بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها، همایش ملی بهره وری ایران.
ابیلی ،خدایار (1381)، تحلیلی بر اثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان دولت، دانش مدیریت ، شماره 58 :20_5 .
ابطحی ، حسن ، کاظمی ، بابک ،) 1375) ،  بهره وری ،  ناشر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، فروردین، 1379، چاپ 2، ص 6.
میرزائی، بهنام، (1391) عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی درسازمان صنعت، معدن و تجارت،
پروکو پنکو ، جوزف ، نورث ، کلاوس ،) 1380) ، مدیریت بهره وری و کیفیت ، جلد دوم ترجمه گروه مترجمان.
بلقیسی – پرویز ، (1373) ، بهره وری سازمان و بررسی روش ها ،  مجله تحول اداری ، شماره 9 و8  ص 78.
سیدجوادین، سیدرضا، عطاردی، محمدرضا، (1384)، عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری کارکنان دانش مدار در صنعت خودرو ایران »همایش ملی بهره وری و توسعه »، تبریز.
نصرپور، حمید، ( 1382 )، ضرورت توجه به بهر ه وری نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن، تعاون، ش 141: 25
هرسی و بلانچارد. (1375). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه‌ی قاسم کبیری، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
میر سپاسی ، ناصر .(1383). مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، تهران: انتشارات میر ، ص 223.
آذر، عادل. و مومنی، منصور.(1384). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
Bertschek, I., Fryges, H., & Kaiser, U (2009), B2B or Not to Be: Does B2B  commerce Increase Labour Productivity? Discussion Paper No. 40-45
Vaziri S, mansouri H,Adiban A.(2010).Identification & prioritize the Factors Affecting the productivity of Human Resources With MADM Technique. Jounal of Civility & Training. No
Poyan S A,Masoumi M.(2009). Establishment of productivity Cycle. PthP Conference of Quality & productivity, Tehran.
Nazari R.(2008). survey on Affecting Factors on Staff productivity of Aliabad Katoul Azad University, . Available on: 2TUhttp://www.jobportal.irU2T /sl /Dfault.aspx?ID=
June M.L.Poon, “Effects of performance appraisal politics on job satisfaction and turnover intention”, Personnel Review, Vol.33, No.3, 2004.
Roberts, Gary E. and Pavlak, T. (1996). Municipal government Personnwl Professional and Performance appraisal: Is there a consensus on the characteristics of an effective appraisal system? Public Personnel Management, Vol. 25. No. 3, Fall.
Kuvaas, B. (2006). Performance appraisal satisfaction and employee outcomes: Mediating and moderating roles of work motivation. International Journal of Human Resource Management, 17 (3), 504-522.
Grund, C., & Sliwka, D. (2007). Individual and job-based determinants of performance appraisal: Evidence from Germany. Discussion Paper Series: IZA DP No. 3017.
Brown, M., Hyatt, D., & Benson, J. (2010). Consequences of performance appraisal experience. Personnel Review, 39(3), 375-396.
Nelson, D.L., & Quick, J.C. (2011). Understanding organizational behavior. Belmont, CA: Cengage South-Western.
Awadh, A. M., & Saad, A, M. (2013). Impact of organizational culture on employee performance. International Review of Management and Business Research,2(1), 168-175.
Ahmad, R., Lemba, C., Wan, I., & Van, K. (2010). Performance appraisal politics and employee turnover intention. Jurnal Kemanusiaan, 16, 1-11.
Arshad, M. A., Massod, M. T., & Amin, G. (2013). Effects of performance appraisal politics on job satisfaction, turnover intention and loyalty to supervisor: Study. with reference to the telecom organizations of Pakistan. International Review of Management and Business Research, 2(3), 653-673.
Aziz, J., Saif, N., ur Rehman, S., Imran Qureshi, M. Saqib Khan, M., & ullah Khan, F. (2013). Perception of job performance appraisals toward turnover intention and job satisfaction. Research Journal of Finance and Accounting, 4(6), 260- 267.
Taheri sh.(1999). Productivity & analysis on organizations on (Total productivity Management), Tehran, lPstP Edition,
Thomas, R.H., «Effects of Scheduled Overtime on Labor Productivity », Journal of Construction Engineering and Management, Vol.118, No. 1, 1994, PP. 60-7.
.Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill,144.
Ivancevich, J. M.(2007). Human Resource Management. New York: Mc GrawHill,253
Snell, S. A and Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.
Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill,345,347.
Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill,216,217,218,245.
.Carell Micheal R and et al. (2000). Personnel/ Human Resource Management. Mac Millan. Publishing.
Foot. M and Hook. C (1999). Introducting Human Resource Management Longman.
Whiting, H. J., Kline, T. J. B. & Sulsky, L. M. (2008). The performance appraisal congruency scale: an assessment of person-environment fit. International Journal of Productivity and Performance Management, 57(3), 223-236.