تعیین تاثیر سکوت و صدای سازمانی بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک، ایران.

چکیده

صدا و سکوت سازمانی از عوامل مهم و موثر بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران است. اما نوع و چگونگی تاثیر آن‌ها در هر سازمانی متفاوت است. هدف مقاله نشان دادن اثر صدا و سکوت سازمانی بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران در ادارات دولتی استان مرکزی است. داده‌ها توسط روش میدانی و ابزار پرسشنامه از مدیران و کارمندان متخصص در ادارات دولتی جمع آوری شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل است. نتایج نشان داده است که صدا و سکوت سازمانی بر مشارکت کارکنان و عملکرد مدیران تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


تیمورنژاد، کاوه و صریحی، رسول. (1389). تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصاد و دارایی. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 62، 59-37.
جمالزاده، محمد؛ غلامی، یونس و سیف، محمدحسن. (1388). بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیأت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه الگویی جهت ارتقای یادگیری سازمانی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 3(2)، 86-63.
حجازی، یوسف و ویسی، هادی. (1386). تبیین مؤلفه­های یادگیری سازمانی در مؤسسات آموزش عالی کشاورزی (مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 46، 65-45.
رشیدی، محمد مهدی؛ قدیریان، عباسعلی؛ و اصیلی، غلامرضا. (1383). جامعه اطلاعاتی (دانش مدار) و آموزش نوین. مرکز اسلامی آموزش‎های از راه دور.
سبحانی‎نژاد، مهدی؛ شهائی، بهنام؛ و یوزباشی، علیرضا. (1385). سازمان یادگیرنده. تهران: یسطرون. چاپ اول.
شهایی، بهنام. (1384). سازمان یادگیرنده به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار. تهران: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذر ماه 1384.
علامه، محسن و مقدمی، مهدی. (1389)، بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی: واحد نیرو محرکه شرکت ایران خودرو. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 10(1)، 99-75.
فروزنده، لطف ا. . . . (1388). بررسی نظام یادگیری در شرکت مخابرات بر اساس مدل سازمان یادگیرنده. فصلنامه پیک‎نور، 57(4)، 12-3.
میراسماعیلی، الهام. (1386). بررسی و مقایسه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و مدارس عادی شهر تهران. فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، 2(2)، 169-149.
Britton, B. (1998). The Learning NGO. Occasional Papers Series No. 17, Oxford: INTRAC. Retrieved from www. intrac. org
Celep, C. , Konakli, T. , & Recepoglu, E. (2011). Organizational learning: Perceptions of teachers’ in turkey. International Online Journal of Educational Management, 3(4), 474-493
Huber, G. (1991). Organizational learning: The contributing processes and literatures. Organizational science, 2(1), 88-115.
Jimenez, D. , & Sanz-Valle, R. (2001). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Management, 4(46), 408–417.
Kaplan, R. , & Norton, D. (1996). Translating strategy into action: The Balanced Scorecard (1st ed. , pp. 126-146). Boston, MA: Harvard Business School Press.
Lien, B. , Hung, R. , & Mclean, G. (2007). Organizational learning as an organization development intervention in six higher-technology firms in Taiwan: An exploratory case study. Human resource Quarterly, 18(2), 211-228.
Najoli, H. J. (2009). Effective learning in organizations. Indiana Wesleyan University, Advanced Seminars and Praxis in Leadership. Retrieved from http://www. indwes. edu/Adult-Graduate/EdD-Organizational-Leadership/Curriculum
Neefe, D. (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and nontraditional (academic quality improvement project) accreditation process. Unpublished Master Degree Thesis, University of Wisconsin-stout, united state: Menomonie.
Silins, H. , & Mulford, B. (2002). Schools as learning organizations: The case for system, teacher and student learning, Journal of Educational Administration, 40(5), 425-446.
Templeton, G. F. (2000). Development of the organizational learning construct and measure. Unpublished dissertation, Auburn, Alabama.