شناسایی و ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی در یک سازمان دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناسایی ابعاد یادگیری سازمانی و بررسی وضعیت این ابعاد در دادگستری شهرستان گنبدکاووس صورت پذیرفت. این پژوهش مطالعه­ای اکتشافی بود. نمونه پژوهش حاضر، 73 نفر از کارکنان این سازمان بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه 31 سؤالی یادگیری سازمانی (نیفه، 2001) با پایایی 91/0 جهت جمع­آوری داده­ها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از نرم­افزار SPSS و آزمون‌های تحلیل عاملی اکتشافی و t تک نمونه­ای استفاده گردید. یافته‎های پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی در سازمان مورد مطالعه دارای نه بعد شامل رهبری مشارکتی، نظام حمایتی، مشارکت، مهارت‎افزایی، اشتراک دانش، بازنگری، توسعه شایستگی‎های فردی، خلاقیت گروهی و انطباق محیطی می­باشد. از نظر کارکنان این سازمان، وضعیت یادگیری سازمانی در دو بعد رهبری مشارکتی و نظام حمایتی در حد متوسط و در ابعاد مشارکت، مهارت­افزایی، اشتراک دانش، بازنگری، توسعه شایستگی‎های فردی، خلاقیت گروهی و انطباق محیطی، بالاتر از حد متوسط می‎باشد.

کلیدواژه‌ها