انتخاب کارمند نمونه بر اساس مدل تاپسیس سلسله‌مراتبی در محیط فازی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیاده‌سازی ارزیابی کارکنان در سازمان‏های دولتی قدمت زیادی دارد و می‏توان برای آن کاربردهای متعددی از جمله انتخاب کارمند نمونه را متصور شد. در ارزیابی و انتخاب کارمند نمونه، به دلیل وجود داشتن معیارهای عینی و ذهنی متفاوت، مسئله پیچیده شده است. هدف پژوهش حاضر انتخاب کارمند نمونه بر اساس مدل تاپسیس سلسله مراتبی در محیط فازی می‏باشد. انتخاب کارمند نمونه در سطوح مختلف شامل مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارکنان صورت می‏پذیرد. جامعه آماری این پژوهش 106 نفر از کارکنان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر به عنوان کارشناسان دانشگاه شهید عباس پور می‏باشد. برای جمع‏آوری داده‏ها از دو پرسشنامه برای تعیین معیارهای اصلی و فرعی و وزن آن‌ها استفاده شد. ابتدا کلیه معیارها و زیرمعیارها از طریق مطالعات کتابخانه‏ای در قالب پرسشنامه اول بین کارشناسان به رای گذاشته شد. با طبقه‏بندی کلیه معیارها و مصادیق آن در قالب 3 معیار اصلی و  13 معیار فرعی و تعیین وزن جمعی معیارهای اصلی و فرعی، گزینه‏های داوطلب هر یک از معاونت‏ها و دانشکده‏های دانشگاه با معیارهای انتخاب شده توسط گروه داوران با روش تاپسیس فازی مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت و با تکرار فرآیند بین نامزدهای نهایی هر یک از واحدها  کارمند نمونه دانشگاه انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها