بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و خلاقیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جو رقابتی امروز مدیران را بر آن می دارد تا با شناخت موقعیت ها و استفاده از هوش فرهنگی به عنوان ابزاری برای تعامل با افراد، جو مناسبی را برای نمو نوآوری ها و بروز خلاقیت و در نهایت افزایش بهره وری میسر سازند؛ هدف این پژوهش بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و خلاقیت می‌باشد. جهت دست‌یابی به این هدف رابطه بین چهار جزء هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی ادراکی، خوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری و خلاقیت مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی هتل‌های بین‌المللی شهر تهران بوده‌اند ، روش نمونه گیری خوشه‌ای بوده است. نمونه بر اساس خطای کران مورد قبول محقق 5% در نظر گرفته شده و در سطح اطمینان ۹۵ درصد نمونه مورد بررسی شامل ۱۱۲ عضو انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه داده‌های مورد نیاز جمع آوری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی ادراکی، خوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری با خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، در نتیجه بین هوش فرهنگی و خلاقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19
شماره 19 بهار 1395
خرداد 1395
صفحه 90-104
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1393
  • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1395