مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دستگاه‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش، سنجش استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک (eHRM) و شناسایی عوامل موثر بر آن در دستگاه‌های عمومی شهر کرج و نهایتاً تدوین مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی الکترونیک است. به این منظور، تمامی کارشناسان و مدیران معاونت منابع انسانی و پشتیبانی و دیگر متخصصان، کارشناسان و افراد صاحب نظر و مطلع در زمینه منابع انسانی شاغل در دستگاه‌های عمومی شهر کرج  هستند که بالغ بر 77 سازمان هستند. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- همبستگی بوده و مبتنی بر روش‌های توصیفی- تحلیلی است. روایی محتوایی  پرسش نامه بر مبنای نظر خبرگان، و پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای تأثیرگذار بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت منابع انسانی را در قالب شش عامل تأثیر گذار طبقه کرد. یافته‌های تحلیل مسیر نشان داد که تنها چهار عامل حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی حمایتی، اعتماد و همکاری، و مدیریت دانش در شرایط بخش دولتی بر eHRM تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها