آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای نهاجا از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‌های اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف آسیب‏شناسی دوره‏های مقدماتی رسته‏ای از دیدگاه دانشجویان و فرماندهان یگان‏های اجرایی انجام شده است. پژوهش حاضر بر مبنای دستاوردهای تحقیق از نوع کاربردی بوده و بر مبنای اهداف تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دوره مقدماتی رسته‏ای دانشگاه هوایی شهید ستاری و فرماندهان یگان‏های صفی مستقر در تهران می‏باشند که با روش نمونه‏گیری غیر احتمالی هدف‌مند (قضاوتی)، تعداد 100 نفر (از هر طبقه 50 نفر) انتخاب گردیدند. داده‏های لازم با استفاده از ابزار پرسش‌نامه جمع‏آوری گردید و با استفاده از آزمون‏های آمار استنباطی (کولموگورف – اسمیرنوف و میانگین یک جامعه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج تحقیق نشان داد که دوره مقدماتی رسته‏ای دانشگاه هوایی شهید ستاری، در هر سه حوزه رضایت فراگیران، تغییرات رفتاری و نتایج کلیدی دچار آسیب می‏باشد و در حوزه یادگیری به‌دلیل قبولی اکثر دانشجویان در آزمون‏های پایان دوره، آسیبی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14
دوره 4 شماره 14 زمستان 93
اسفند 1393
صفحه 1-22
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1393
  • تاریخ بازنگری: 22 شهریور 1393
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1393