امکان‌سنجی پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه هوایی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

3 کارشناس مدیریت آموزش، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

 مدیریت مشارکتی از ایده‌های تازه‌ای است که برای هدایت کارآمدتر فعالیت‌های سازمان مطرح شده است. تأکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان سازمان است. نظام پیشنهادها یکی از سازوکارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشارکت‌جو است که در بسیاری از سازمان‌های بخش‌های خصوصی و عمومی کاربردی گسترده یافته است. پژوهش پیش رو به بررسی امکان پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه شهید ستاری می‌پردازد. بدین منظور چهار متغیر آمادگی فردی کارکنان، آمادگی فردی مدیران، آمادگی ساختاری سازمان و آمادگی فرهنگی سازمان بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نگاه چگونگی جمع­آوری داده­ها توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه­ای محقق ساخته‌ای است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری است که از میان آنها تعداد 153 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای آمادگی فردی کارکنان، آمادگی فردی مدیران و آمادگی فرهنگی سازمان در حد مطلوبی قرار دارند ولی آمادگی ساختاری سازمان در حد مطلوبی نیست. بر این اساس پیشنهادهایی کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها