تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی.

4 کارشناسی ارشد مهندسی مواد- خوردگی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه منچستر، منچستر، انگلستان.

چکیده

اجرای معمولی فعالیت‌های سازمانی توسط کارکنان نه تنها منجر به توسعه سازمان در محیط به شدت رقابتی کنونی نمی‌شود، بلکه بقای آن را نیز به خطر می‌اندازد؛ لذا توجه به نقش رفتار شهروندی سازمانی در توسعه‌ی بهره‌وری و کارایی سازمان حائز اهمیت می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان می‌باشد. می‌توان ادعا نمود که در این تحقیق از مدلی خاص و جدید برای بررسی تأثیر همزمان متغیرهای عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی کارکنان اداری-مالی و درمانی بیمارستان شهید فقیهی شهر شیراز بوده و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از 150 پرسشنامه نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی تحت تأثیر مستقیم عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روان‌شناختی بوده و عملکرد شغلی تحت تأثیر مستقیم عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، توانمندسازی روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد. بر این اساس می‌توان ادعا نمود که رعایت عدالت در توزیع منابع و پاداش‌های سازمانی، تدارک آمیخته‌های متنوع از مشوق‌های مادی و معنوی و تقویت اعتماد به نفس کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی و در نتیجه عملکرد شغلی کارکنان را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14
دوره 4 شماره 14 زمستان 93
اسفند 1393
صفحه 67-88
  • تاریخ دریافت: 16 تیر 1393
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1393
  • تاریخ پذیرش: 28 دی 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1393