بررسی ارتباط بین ویژگی‌های اطلاعات موجود در سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم گیری مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان.

چکیده

مقارن با عصر اطلاعات و تکنولوژی، در دهه‌های اخیر موج استفاده و بهره­گیری از سیستم­های اطلاعات سازمان‌ها را فراگرفته است و بسیاری از آنها تمایل زیادی برای بهره­گیری از این سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطاتی از خود نشان داده و در جهت بکارگیری آن اقدام نموده‌اند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی‌های اطلاعات در سیستم‌های اطلاعات مدیریت و بهبود تصمیم­گیری سطوح مختلف مدیریت است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران سطوح مختلف بیمارستان مادر و کودک شیراز به تعداد 60 نفر تشکیل داده‌اند. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه­ای محقق­ساخته بوده است که روایی آن به روش محتوا و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شده است. به منظور تحلیل داده­های مربوط به آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.  نتایج به دست آمده نشان داد ارتباط معنادار و مستقیمی بین ویژگی‌های اطلاعات از لحاظ زمان مناسب اطلاعات، محتوای اطلاعات و شکل اطلاعات در سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم­گیری مدیران وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها