تأملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان، سمنان، ایران .

2 استادیار دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 کارشناس ارشد MBA دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

بیگانگی از کار یکی از عوامل مخرب عملکرد در سازمان است. از این رو شناسایی عوامل موثر بر بروز این عارضه سازمانی می­تواند نقش مهمی در عملکرد سازمانی داشته باشد. هدف  این پژوهش،  مطالعه بیگانگی از کار زنان شاغل با محوریت سقف شیشه‌ای است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان زن بانک‌های مسکن و ملی استان گیلان است که نمونه‌ای به حجم 125 نفر از آنها به صورت تصادفی   به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش دو پرسشنامه بیگانگی از کار و سقف شیشه‌ای بوده است. برای ارزیابی روایی محتوایی و سازه پرسشنامه از نظرات خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و ضریب پایایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0 و 76/0 بوده است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که بیگانگی از کار، همبستگی مثبت و معناداری با سقف شیشه‌ای  دارد. همچنین یافته‌های حاصل از مدل­سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی نشان داد مدل پیشنهادی پژوهشگر از برازش مناسبی برخوردار است و بیگانگی از کار از راه سقف شیشه‌ای تبیین شده است و با شکل­گیری و ضخیم شدن سقف شیشه‌ای بیگانگی از کار زنان شاغل در این بانک‌ها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14
دوره 4 شماره 14 زمستان 93
اسفند 1393
صفحه 105-130
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1393
  • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1393
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1393