آسیب‌شناسی دلایل استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

به دلیل اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می‌شود. در بررسی دلایل وقوع سوانح و رویدادهای هوایی بر نقش عوامل انسانی بسیار تاکید شده است. با وجود این تاکیدها تعداد سوانح در این صنعت کاهش چشم‌گیری نداشته است. این مهم احتمال وجود عوامل دیگری را در بروز سوانح هوایی مطرح نموده است. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به وجود استرس و فشارهای روحی و روانی متخصصین مختلف صنعت هوانوردی از جمله مراقبت پرواز اشاره کرد، که با شناسایی میزان استرس می‌توان راهکارهایی را در خصوص مدیریت به هنگام آن اتخاذ نمود. جامعه آماری پژوهش کارکنان مراقبت پرواز نهاجا[1] شاغل در سطح استان تهران به تعداد 60 نفر می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان 52 نفر انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ. ال. رایس (1992) است که اطلاعاتی در مورد استرس شغلی به ما می‌دهد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS ویراست 19 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که 4/13 درصد از کارکنان دارای استرس شغلی پایین، 7/16 درصد از کارکنان دارای استرس شغلی طبیعی و 9/69 درصد با استرس شغلی بالایی مواجه هستند. بر این اساس ضرورت اجرای برنامه‌ای جامع در خصوص مدیریت استرس کارکنان، به‌همراه با رسیدگی به وضعیت ارتقا و امنیت شغلی و برقراری امکان ارتباط موثر کارکنان با مسئولین و فراهم کردن امکانات مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، بایستی در اولویت اول با هدف بهبود وضعیت شغلی کارکنان قرار گیرد. -[1]نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14
دوره 4 شماره 14 زمستان 93
اسفند 1393
صفحه 131-150
  • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1393
  • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1393
  • تاریخ پذیرش: 18 آذر 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1393