بررسی نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی در خلق و تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران.

چکیده

کارکردهای مدیریت منابع انسانی به صورت گسترده به عنوان عاملی شناخته شده که نقش اساسی در
توسعه و حفظ عملکرد سازمانی ایفاء میکنند. اگر چنان که مدیریت منابع انسانی درگیر مدیریت
سرمایه های انسانی باشد و اگر منابع بسیار با ارزش این سرمایهها دانش باشد، در این صورت مدیریت منابع
انسانی و مدیریت دانش به شدت به هم وابسته هستند. از این رو در این تحقیق به بررسی رابطه بین
کارکردهای منابع انسانی با خلق و تسهیم دانش سازمان امور مالیاتی کشور پرداخته شده است. روش تحقیق
از نوع کاربردی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور
می باشد. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد بوده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای
کرونباخ و روایی آن با نظرسنجی از خبرگان تایید شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات با استفاده از
همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که کارکردهای منابع انسانی با خلق و انتقال دانش رابطه مثبت و
معنی داری دارد. بر این اساس میتوان گفت بهسازی اجرای کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان
میتواند زمینه تسهیلگری برای اجرای اقدامات مدیریت دانش در سازمان فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها