بررسی نقش اعتماد میان فردی در تسهیم دانش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء(ص)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه میان اعتماد میان فردی و به اشتراکگذاری دانش سازمانی در
دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) است. این پژوهش، کاربردی و روش آن توصیفی و همبستگی
است که به صورت پیمایشی اجرا شده است. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد استفاده
شده است. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از خبرگان نظرخواهی شده و برای ارزیابی پایایی آن نیز
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه پدافند هوایی خاتم
الانبیاء(ص) تشکیل میدهند که از میان آنها 72 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها تعیین ضریب همبستگی از آزمونهای کندال و اسپیرمن با کمک از نرم
افزار اس. پی. اس. اس استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد بین اعتماد میان فردی و
همه ابعاد بررسی شده برای آن با تسهیم دانش سازمانی رابطهای معنادار و مثبت وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها